logo RvawL

Contactblad april 2010

Dit is het Contactblad "Relatie Mens en Dier" van de belangengroep en stichting Rechten Voor Al Wat Leeft.

Onderwerpen

KWEEKVLEES

Het is voorlopig alleen nog maar toekomstmuziek, maar toch ligt die toekomst misschien al dichterbij dan wij denken, en veel ouderen zullen het niet meer meemaken: het kweekvlees, ook wel genoemd: puur vlees of in vitro meat. Had u er al eens van gehoord? Diverse kranten hebben er onlangs al over geschreven, en op 3 december 2009 was er de eerste Nederlandse televisie-uitzending over het kweekvlees (in 'De wereld draait door''), waarin wetenschapper Dr. Mark Post het geheim ontvouwde over het kweekvlees, het laten groeien van vlees uit stamcellen van dieren als varkens, kippen of runderen, zonder dat daar dieren voor hoeven te worden geslacht! Het lijkt te mooi om waar te zijn! Maar hoe reëel is het? Discussiemiddag Op zondagmiddag 31 januari jl. woonden wij in Science Center NEMO in Amsterdam een discussiemiddag bij onder de naam 'Puur Vlees'. Programmamaker en presentator Jort Kelder en wetenschapsjournalist, VPRO-programmamaker en inhoudelijk directeur van NEMO Rob van Hattum spraken deze middag met verschillende belanghebbenden uit de wetenschap, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en politici. Zo waren er de wetenschappers Dr. Mark Post, Dr. Karlijn Wilschut, Prof. Dr. Joost Teixeira de Mattos, Prof. Dr. Ir Tiny van Boekel en Dr. Cor van der Weele. Deze groep wetenschappers, verbonden aan verschillende universiteiten, houdt zich bezig met onderzoek naar en ontwikkeling van kweekvlees. Zij werden elk door Rob van Hattum geïnterviewd over de stand van zaken op dit moment. Jort Kelder ging in debat met Prof. Dr. Ir. Louise Fresco van de SER en Universiteit van Amsterdam, Onno Franse van de Kon. Ahold, Prof. Dr. Bert Urlings van VION (ja, u leest het goed, van die slachterij die 1200 varkens per uur met dat verschrikkelijke CO2-gas doodmartelt!) en Dr. Ir. Kees de Gooijer van Food&Nutrion Delta Wageningen. Namens de politiek was dhr H.J. Ormel (Tweede Kamerlid voor het CDA) aanwezig, en ook het ministerie van Landbouw was vertegenwoordigd. En natuurlijk was er voor het publiek gelegenheid tot het stellen van vragen, want die waren er genoeg zoals u zult begrijpen! Als eregast was aanwezig de 86-jarige Willem van Eelen, uitvinder van en sinds 2000 patentenhouder op het kweekvlees. Met hem is het allemaal begonnen. In 'Intermediair' van 29 september 2005 lezen we al het volgende over hem (we citeren): "Het komt allemaal door Willem van Eelen. Een (toen nog - red.) 82-jarige uitvinder die sinds zijn studietijd al droomt van gekweekt vlees en sinds die tijd voor gek wordt versleten. 'Na de oorlog studeerde ik geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam', vertelt hij in zijn woning in de hoofdstad. 'Er was toen een hoogleraar die aan ons, studenten, liet zien dat je dierlijk weefsel buiten het lichaam in leven kon houden, mits je het voorzag van de juiste stoffen. Het groeide zelfs een beetje, vertrouwde hij ons toe. Ik kreeg gelijk visioenen. Ik kwam uit een Jappenkamp, moet je weten, en dacht door de geleden honger gelijk aan eten. Zou je vlees inderdaad kunnen kweken? Stel je voor '…'. Sindsdien heeft het idee hem niet meer losgelaten. Niet alleen het feit dat je op deze manier heel efficiënt vlees kunt maken en daarmee veel meer monden zou kunnen voeden dan nu, sprak hem aan. Ook het feit dat de wereld daarmee in één klap verlost zou zijn van alle problemen die de veeteelt aankleven. Geen dierenleed meer, geen milieuproblemen als mestoverschotten, geen antibiotica, hormonen, BSE of varkenspest. Mensen zouden weer ongeremd kunnen genieten van een 'gezond' stukje vlees." (Einde citaat) Wat is kweekvlees nu precies? Op het programma dat wij bij binnenkomst kregen uitgereikt lezen we een korte omschrijving (we citeren): "Puur vlees (ook bekend als kweekvlees) is de nieuwe naam voor vlees dat in vitro (d.w.z. buiten het lichaam van het dier) gekweekt wordt. De dierlijke stamcellen vermenigvuldigen zich in een bio-reaktor in speciaal ontwikkeld diervrij serum (algen) en ontwikkelen zich tot spiercellen. In de toekomst zou op deze wijze door middel van stamcellen van de kip, het varken of de koe spierweefsel (vlees) voor menselijke consumptie geproduceerd kunnen worden". Ook de voordelen van puur vlees stonden vermeld (we citeren weer): "Puur vlees is de oplossing voor een groot aantal duurzaamheidsvraagstukken: 1. Puur vlees kent geen afval, al het afval wordt honderd procent gerecycled; 2. Puur vlees is CO2-neutraal door het gebruik van algen als grondstof; 3. Puur vlees veroorzaakt geen dierenleed; Puur vlees is goed voor de volksgezondheid: verminderde kans op bacteriële infecties, dierziekte-epidemieën en resistentie tegen antibiotica. Bovendien kan vlees worden gekweekt met minder ongezonde verzadigde vetzuren." Gedurende de middag kregen we uiteraard uitvoeriger informatie te horen, zoals: Natuurlijk allereerst: de enorme vermindering van dierenleed als in de toekomst het kweekvlees zal doorbreken en de vee-industrie hopelijk zal gaan vervangen! Echter, het zal dan niet zo zijn dat we helemaal geen varkens, koeien of kippen meer zullen zien, want voor het verkrijgen van nieuwe stamcellen zal toch altijd nog een kwart van het huidige aantal dieren nodig zijn. Dat wil dus zeggen dat 75% van de vee-industrie zal verdwijnen! Wereldwijde veetransporten zullen niet meer nodig zijn en slachterijen…? áls er nog dieren moeten worden gedood van de 25% die er dan nog zijn voor het verkrijgen van de nodige stamcellen, dan zal dat wellicht niet meer hoeven te gebeuren op de huidige manieren waarbij vele honderden dieren per uur bedwelmd en gedood moeten worden! Tenminste, zo stellen we ons dat voor. En verder zijn er nog vele gunstige neveneffecten: De bijdrage die de huidige vee-industrie levert aan het broeikaseffect bedraagt circa 40% méér dan de hele transportsector samen. Bij het produceren van dezelfde hoeveelheid kweekvlees als nú in de vee-industrie wordt geproduceerd zou het energieverbruik ongeveer de helft lager zijn, en de uitstoot van broeikasgassen met circa 90% dalen! De ruimte die de vee-industrie thans inneemt is ongeveer (wereldwijd) een kwart van al het begraasbare land, en eén derde deel van alle landbouwgrond voor het telen van diervoeders. Voor het maken van kweekvlees is dat gigantisch veel mínder: Voor het produceren van 10.000 kg kweekvlees per jaar is slechts een stuk grond ter grootte van twee voetbalvelden nodig! Het gebruik van land en ook van water zou circa 98% minder worden met het maken van kweekvlees! Hoe werkt het? Zonder al te technisch te worden willen we toch proberen iets daarover te vertellen: Aan de basis van het kweekvlees ligt de stamcel. Stamcellen kunnen oneindig lang doordelen. In twee maanden tijd kunnen tien cellen zich vermenigvuldigen tot vijftig miljoen kilo vlees. Het is de bedoeling dat de stamcellen van het dier worden gespecialiseerd (gedifferentiëerd) tot spiercellen om er uiteindelijk echt vlees (spierweefsel) van te kunnen maken. Nu zijn er embryonale stamcellen en volwassen stamcellen. Tot nu toe is het nog alleen met volwassen stamcellen van een varken gelukt om deze te specialiseren tot spiercellen. Een nadeel van volwassen stamcellen is echter dat deze slechts enkele maanden kunnen blijven delen. Embryonale cellen die dat kunnen zijn tot nu toe alleen nog maar in embryo's van muizen, ratten, resusapen en mensen gevonden. Verder onderzoek zal uiteraard nog wel een aantal jaren vergen. De stamcellen hebben een voedingsbodem nodig. Hiervoor moeten algen worden gekweekt. Algen groeien door een combinatie van zonlicht en CO2. Als stamcellen eenmaal zijn gespecialiseerd tot spiercellen moeten deze nog worden 'getraind' om echte spieren te worden. Dat is mogelijk op mechanische wijze of door bijvoorbeeld electrische schokjes. Geld Voor al het onderzoek dat nodig is om alle theorieën in praktijk om te kunnen zetten zal zeér veel geld nodig zijn, schattingen lopen uiteen van tien tot honderd miljoen euro. Dit was dan ook eén van de redenen om deze discussiemiddag te organiseren, want de twee miljoen, waarmee in de afgelopen vier jaar de research naar kweekvlees op de universiteiten van Amsterdam, Eindhoven, Wageningen en Utrecht werd gesubsidieerd, is op. Als er geen geld meer voor vrijkomt zou deze buitengewoon belangrijke en innovatieve ontwikkeling stopgezet moeten worden. De overheid zal hier dan ook over de brug moeten komen. Tweede-Kamerlid Ormel zegde tijdens de discussie toe dat deze ontwikkeling "steun verdient, eventueel met geld". Na afloop kregen alle aanwezigen een intentie-verklaring uitgereikt met het verzoek die te ondertekenen. Met zijn/haar handtekening gaf men te kennen het ermee eens te zijn dat grootschalige productie van kweekvlees positief kan bijdragen aan dierenwelzijn, milieu en volksgezondheid. Met de ondertekende intentieverklaringen hopen de wetenschappers Minister Verburg van LNV zover te krijgen subsidie te verlenen voor vervolgonderzoek. De consument Het zal nog heel wat voeten in de aarde hebben voor het lapje kweekvlees in de winkel ligt. Niet alleen de ontwikkeling ervan zal nog lang duren, maar ook de consument moet er rijp voor gemaakt worden. Echter: nú alvast kunnen we u vertellen dat een stukje kweekvlees (of hoe het later ook mag gaan heten) gezonder zal zijn dan de karbonade of biefstuk die momenteel nog op ons bord ligt, niet alleen vanwege de hierboven opgesomde voordelen voor de volksgezondheid, maar ook omdat ons geweten ons niet langer aanklaagt….

ONBEDWELMD RITUEEL SLACHTEN

Verbod in België op komst? Ja, we schrijven dit nog maar even met een vraagteken, want niets is zeker en we geloven het niet eerder voor het een feit is. Maar volgens de berichtgeving is in België werkelijk een verbod op komst! Dierenorganisatie GAIA heeft beelden gemaakt van het onbedwelmd ritueel slachten in België, en deze in december 2009 via internet verspreid. Tijdens een kamerdebat vlak daarna bleek dat de Belgische politiek een einde wil "aan de 'Middeleeuwse toestanden' in halal-slachterijen". "Minister Onkelinx eist zo snel mogelijk uitsluitsel van een al lopend onderzoek over ritueel slachten", aldus een bericht op de website van 'Vleesmagazine' van 16 december 2009. "Als dat er in januari niet is, zal ik op basis van wetenschappelijk onderzoek mijn verantwoordelijkheid nemen", aldus de minister". Niet te vroeg juichen Toch willen we niet te vroeg juichen. Want mocht dit bericht werkelijk bewaarheid worden, dan nóg is het voor diegenen die tóch onbedwelmd willen slachten niet moeilijk om uit te wijken zowel naar Frankrijk als naar Nederland. Dus of er werkelijk minder dieren onbedwelmd zullen worden geslacht…? Het is nog maar de vraag! Maar toch, we bewonderen de Belgische minister Onkelinx die kennelijk wél de moed heeft deze dierenmishandeling aan te pakken! Kamervragen Het zou natuurlijk prachtig zijn geweest als ónze overheid nu ook met een verbod zou komen, ten eerste in het belang van de slachtdieren in Nederland, maar ook om de Moslims in België niet de gelegenheid te geven om over de grens hierheen te komen met hun dier om het hier onbedwelmd te laten slachten, of om hier onbedwelmd ritueel geslacht vlees te komen kopen. Naar aanleiding van dit bericht uit België heeft de Partij voor de Dieren kamervragen gesteld aan Minister Verburg van Landbouw. In haar antwoord op deze vragen kwam de minister o.a. met het volgende argument: In het Nederlandse Besluit Ritueel Slachten staan aanvullende voorwaarden, en deze voorwaarden zouden in Nederland tot minder dieronwaardige taferelen leiden dan in België. Bovendien houdt, volgens de minister, de VWA (Voedsel en Waren Autoriteit) er nauwlettend toezicht op dat aan deze voorwaarden wordt voldaan. (Ja ja, het is bekend dat de VWA zo af en toe maar eens komt kijken, bij wijze van steekproef! En bovendien, wij lazen een aantal jaren geleden, om precies te zijn op 29 juli 1999, in de Nederlandse Staatscourant, dat keuringsdierenartsen van de RVV (Rijkskeuringsdienst voor Vee en Vlees), die toen nog deze controles verrichtte, wel eens overtredingen door de vingers zagen omdat zij bang waren het met de dreigende slachters aan de stok te krijgen! We hebben helaas geen reden om aan te nemen dat de situatie thans bij controle door de VWA veel anders is! - red.) Op 27 november 2009 lazen we het volgende berichtje op Teletekst: Slachtmethode moet op vleesetiket Wie vlees koopt, moet op de verpakking kunnen zien hoe het dier geslacht is. Dat is een idee van dierenartsen. Ze zeggen dat er in Nederland per jaar twee miljoen dieren onverdoofd worden geslacht. Het vlees van onverdoofd geslachte dieren is nu niet herkenbaar. Volgens de dierenartsen willen consumenten wel weten hoe een dier is geslacht, om te kunnen kiezen voor dierenwelzijn. De dierenartsen willen onverdoofd slachten het liefst verbieden. De Partij voor de Dieren is het daarmee eens en heeft een voorstel voor een verbod ingediend in de Tweede Kamer".

JOODSE VARKENSVLEESRECEPTEN

Tegenstrijdiger kan het toch al niet, zou men zo zeggen! Varkensvlees is volgens de Joodse spijswetten toch een verboden spijs voor de gelovige Jood! Toch lazen we op de website van 'Vleesmagazine' van 10 februari jl. dat er nota bene een joods kookboek met varkensvleesrecepten is uitgekomen! Wij nemen een gedeelte van het bericht voor u over: "Auteur is de Joodse ex-cardioloog Eli Landau die stelt dat varkensvlees in steeds meer Israëlische supermarkten te vinden is. Weliswaar niet onder het kopje 'varkensvlees', maar onder de (misleidende? - red.) naam 'wit vlees', of 'ander vlees'. Zijn kookboek heeft daarom ook de titel 'Het Witte Boek' meegekregen. De stijgende consumptie van varkensvlees is onder meer te danken aan de immigratie van onder anderen Russen naar Israël. Zij zijn doorgaans niet opgevoed met de strenge Joodse voedselwetten. Daarnaast werpen jonge Joden vaker de strenge tradities van hun ouders van zich af. Landau erkent dat het kookboek een beetje provocerend is. 'Maar ik heb het gepubliceerd uit gastronomische motieven omdat steeds meer mensen in Israël het vlees eten en het ook in steeds meer niet-koshere supermarkten te vinden is". (Tot zover het bericht) Onze reactie hierop: Afgezien van het feit dat men naar onze mening als ex-cardioloog toch niet het eerste aan het propageren van varkensvlees zou denken, is het toch wel heel opmerkelijk dat men het kennelijk met de spijswetten in de Talmud steeds makkelijker neemt.maar dat de Joodse rituele slachtmethode nog wél streng wordt gehandhaafd (terwijl in de Talmud nergens een bedwelming voor slachtdieren wordt verboden). We vragen ons af of de varkens in Israël ook ónverdoofd ritueel worden geslacht! Blijkbaar houdt men zich alleen aan díe spijswetten die geen belemmering vormen om ergens geld aan te verdienen of de lekkeretrek te bevredigen….

DE Q-KOORTS EN HET 'RUIMEN' VAN GEITEN EN SCHAPEN

Op het hoe en waarom willen we hier niet nader ingaan. Door alle publiciteit in pers en media hebt u allen zich voldoende op de hoogte kunnen stellen en zich een oordeel kunnen vormen over de tegenzin waarmee onze ministers van Landbouw en Volksgezondheid eindelijk wel móesten erkennen dat er iets gedaan diende te worden. Bij een eerder in actie komen van beide ministers had het niet tot deze ruimingen hoeven te komen. Maar dit alles is inmiddels bekend. Voor de 40.000 drachtige geiten en schapen die moesten worden gedood waren wij, hoe gek het ook mag klinken, eigenlijk alleen maar blij! De dieren zijn op een zachte manier ingeslapen, net zoals onze oude of ongeneeslijk zieke huisdieren bij de dierenarts mogen inslapen, namelijk met een verdovingsspuitje vooraf en daarna pas het dodelijke spuitje. Dat is een heel wat dierwaardiger en humanere dood dan die de dieren anders aan het eind van hun productieve periode te wachten had gestaan. Hun leven eindigt meestal met een ónbedwelmde rituele slacht. Hierover hoefden de geitenhouders, als zij werkelijk zo'n band met hun dieren hadden als zij het voor de t.v.-camera deden voorkomen, dus zéker geen verdriet te hebben! Als je van je dieren houdt, gun je ze toch liever een zachte dan een gewelddadige en pijnlijke dood, nietwaar? Bovendien: is het u ook opgevallen dat bij geitenhouders kennelijk alleen maar geitjes worden geboRené Nee, natuurlijk is dat niet zo: er worden evenveel bokjes als geitjes geboren, maar waar blijven de bokjes dan? In het t.v.-programma 'De Wilde Keuken' van 27 januari jl. werd dit raadsel uit de doeken gedaan: Bokjes zijn voor de geitenhouders volkomen nutteloos (evenals haantjes voor de legpluimveehouders). Bokjes kun je niet melken en bokkenvlees wordt in ons land niet gegeten. Dus: elke dag dat bokjes na hun geboorte bij hun moeder drinken levert voor de geitenhouder financiële schade op. De melk van de geiten is namelijk niet voor die "nutteloze bokjes", maar voor de jonge geitjes én, al of niet in de vorm van geitenkaas, voor de verkoop. Wat "band met z'n dieren"? De geitenhouder is de bokjes liever kwijt dan rijk. De pasgeboren diertjes worden zo snel mogelijk bij hun moeder weggehaald en naar een bokkenmester vervoerd. Zo beurt de geitenhouder tenminste nog wat geld voor de bokjes. De bokkenmester mest de bokjes af en dan gaan ze, lévend, naar Spanje alwaar, volgens 'De Wilde Keuken', bokkenvlees bij de katholieken zeér in trek is.

Persvrijheid?

We weten dus nu dat het niet uit dierenliefde was, het verdriet dat de geitenhouders ten toon spreidden voor de t.v. toen hun bedrijf werd "geruimd". Maar dat had u waarschijnlijk ook al wel begrepen. Natuurlijk is het verschrikkelijk als je je werk en daarmee je verdienste ziet verdwijnen. Maar praat dan niet over "een band met je dieren", want gezien het bovenstaande lijkt ons dát nogal onwaarschijnlijk. Minister Verburg van Landbouw leverde zelfs een staaltje van "persbreidel" door in een brief aan het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren te vragen om bij de berichtgeving van de ruimingen "terughoudendheid te betrachten". Immers, voor de geitenhouders is "het zien ruimen van een deel van hun dieren een ingrijpende en aangrijpende gebeurtenis", aldus de minister. De echte reden waarom de minister om terughoudendheid vroeg zal een heel andere geweest zijn: het is geen verheffend beeld dat het publiek voor de zoveelste maal krijgt voorgeschoteld: grote aantallen dode dieren die men achter elkaar uit een wagen ziet rollen. Niet bevorderlijk voor de vleesconsumptie, zal de minister gedacht hebben. BSE, MKZ, MRSA, dioxine, vogelpest, varkenspest en nu de Q-koorts. Het valt ook niet mee voor een landbouwminister om de consument trouw te laten blijven aan het eten van vlees….

VOSSEN OP DE EILANDEN

Medio 2009 lazen en hoorden we over vossen die op Vlieland terechtgekomen waren. De vraag was en is nog steeds hóe die vossen daar gekomen zijn. Op de eilanden leven normaliter geen vossen, en er vanaf het vasteland naartoe zwemmen ligt ook niet in hun aard. Aangenomen wordt dan ook dat een onverlaat de vossen, of één drachtige vos heeft uitgezet op het eiland. Maar wie? En waarom? Het ligt voor de hand dat hier een jagerscomplot achter zit. Wat is er namelijk heerlijker voor een jager dan dat in een gebied waar veel vogels broeden, zoals aalscholvers, houtsnippen, eidereenden, visdieven, tureluurs en waarschijnlijk nog vele andere soorten, een hongerige vossenkolonie met welpen, door de noodzaak gedreven, nesten van deze vogels leegrooft? De jagers zullen als "reddende engelen" worden gezien, en álle vrijheid krijgen om de vossen op wát voor manier dan ook om zeep te helpen. Ze mogen de vossen doodschieten, ze mogen zelfs 's nachts met lichtbakken opereren, iets wat in normale omstandigheden verboden is, maar nú mogen zij alle middelen aanwenden om de vossen op Vlieland om te leggen. Zelfs stroperspraktijken, zoals het zetten van strikken, wordt nu op Vlieland aan de jagers toegestaan! Heerlijk toch? Van het Vlielandse publiek zullen ze weinig tegenstand ondervinden, want vossen zijn op het eiland niet wenselijk, zéker niet als er sterk overdreven berichten worden rondgestrooid dat de vogelstand op Vlieland zo'n enórme schade heeft opgelopen door de vossen. Ook op Texel? Het is dan ook niet verwonderlijk dat, na het succes voor de jagers op Vlieland, het volgende zich half februari jl. op een ander eiland voordeed, en wel op Texel: Daar werd een dode vos langs de weg gevonden. Oók weer een raadsel, want ook op Texel leven geen vossen. Toen men het dode dier naar het Texelse natuurcentrum Ecomare bracht, waar men onderzoek deed naar de doodsoorzaak van de vos, kwam de aap uit de mouw: in de berichtgeving werd het een "grap" genoemd. Een röntgenfoto toonde namelijk aan dat het lichaam van de vos vol zat met hagelkorrels, en dat kan alleen maar als de vos eerst gevangen is en daarna op korte afstand is doodgeschoten. Aangenomen wordt nu dat de vos op het vasteland is gevangen, van dichtbij is doodgeschoten en bij wijze van "grap" op Texel is neergelegd. Afgezien van de ergernis over het idee dat iemand bij wijze van "grap" zoiets lafs uithaalt met een dier, hebben wij het vermoeden dat hier meer achter zit dan alleen een "grap". Wil het jagersvolk alvast op Texel de onrust aanwakkeren onder de Texelaars, die de aanwezigheid van vossen natuurlijk ook als een bedreiging zien voor de vele zeldzame vogelsoorten die daar broeden? Met het plan om later wellicht ook levende vossen op Texel te gaan uitzetten, en dan ook op dít eiland als "reddende engelen" te worden gezien die de vossen dan ook op alle mogelijk manieren mogen trachten te doden? Om aan alle tegenstanders van de jacht te kunnen laten zien: kijk eens hóe nodig we zijn en wat een goed werk wij doen…! Jagers blij met klus op Vlieland Een bewijs dat de vossen op Vlieland door jagers zijn uitgezet, en de dode vos op Texel door jagers daar is neergelegd is er helaas (nog) niet. Feit is wel dat de jagers erg in hun schik zijn met het "klusje" dat op Vlieland geklaard moet worden. Op internet vinden we "De Jachthut", een forum van, voor en door jagers. Via "De Jachthut" communiceren jagers met elkaar over de jacht, en dus ook over de vossen op Vlieland. Daar lezen we o.a. de volgende discussie, die doorspekt is met het z.g. 'jagerslatijn' waarvan wij de betekenis ook niet allemaal begrijpen, maar in grote lijnen is het duidelijk dat de jagers hun opdracht ervaren als een buitenkansje! We citeren enkele uitspraken, zonder overigens de namen erbij te noemen: - "Nou jongens, we gaan naar Vlieland. Ik mag er zelfs op met de auto vol honden. Joechee! Ze hebben honderdduizend speciale vergunningen geregeld voor 2 jagen plan opmaken, korte drukjacht en bouwjacht aldaar met de terriërs. Als er nog een vos zit, want ze hebben er al 9 gevangen (zoveel zaten er dus) met de begrensde strikken 6 en met het geweer 3."- "Nou, heel veel suc6 en zorg dat er geen vosje meer zit!"- "Da's een buitenkansje! Weidmannsheil!"- "Wat een mooie opdracht. Heel veel succes en plezier!"- "Gefeliciteerd met je uitnodiging voor de jacht op het allermooiste eiland. Ik zou graag met je ruilen!"- "Dat zijn wel leuke klusjes ja, nu alleen nog hopen dat er nog wat zitten…". etc. etc.

GANZENJACHT IN FRIESLAND

Op 16 februari jl. lazen we het volgende bericht op NOS-Teletekst: "Friesland pakt ganzenoverlast aan - De provincie Friesland wil van tienduizend grauwe ganzen af, omdat ze veel schade aanrichten aan akkers en weilanden. De aanpak is besproken met boeren en natuurorganisaties. De ganzen worden gelokt en afgeschoten. Ook worden eiwitrijke graslanden aangepast en akkerlanden afgeschermd. In moeilijk toegankelijke gebieden moeten vossen het werk doen. 's Zomers strijken in Friesland 17.000 ganzen neer. Dat moeten er 7000 worden, het niveau van 2006. De provincie zegt dat er nu moet worden ingegrepen, anders zijn er straks nog strengere maatregelen nodig". (Tot zover het bericht) De in het teletekstbericht genoemde natuurorganisaties zijn It Fryske Gea, en natuurlijk ook hier weer Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer (weet u nog van de duizenden ganzen die in 2008 gevangen werden en vergast met CO2?) Men trekt zich niets aan van de standpunten van SOVON, hét wetenschappelijk instituut op het gebied van in het wild levende vogels, namelijk dat het afschieten van ganzen niet helpt om de populatie te verkleinen, o.a. omdat de ganzen ná uitdunning van de populatie zich veel sneller en talrijker gaan voortplanten. Het jaar daarop is er dan weer hetzelfde probleem. Dit verschijnsel doet zich ook bij andere dieren voor, en het is allang bekend. Toch krijgen de jagers hun zin, al weet men dat het niet helpt. Maar ja, we hebben immers alleen maar te maken met plezierjagers? Het is niet voor niets dat de jagersverenigingen in hun stukken altijd spreken over "het genot van de jacht"? En dan is er ook nog eens een zeer succesvolle proef gaande: het verjagen van grote groepen ganzen m.b.v. een Border Collie! (zie ons vorige contactblad). Maar als de jagers, die natuurlijk niet blij zullen zijn met de Border Collie, zeggen dat deze methode toch niet zo goed werkt krijgen ze onmiddellijk een ontheffing van de provincie! De Vogelbescherming is tegen het bejagen van de ganzen en ziet als de enige goede oplossing: het inrichten van speciale 'gedooggebieden' waar de ganzen wél mogen fourageren.

STOP DE STROP

Wist u dat het in het Belgische Wallonië nog steeds legaal is om stroppen en strikken te plaatsen? De bedoeling is om op deze wijze vossen te vangen. Omdat dit een barbaarse manier is om dieren om zeep te helpen, is men in België een petitie gestart om de strop bij wet te laten verbieden. Aan de Nederlandse dierenorganisaties is gevraagd hieraan mee te helpen, en dit doen wij graag! We willen u dan ook het volgende vragen: Wilt u op de website https://stopdestrop.be ook deze petitie ondertekenen? Op deze website vindt u nog veel meer informatie over dit onderwerp. Ook leest u op de site wat u eventueel nog meer zou kunnen doen dan alleen een handtekening plaatsen (bijv. brieven schrijven).Wij hopen dat u mee kunt/wilt helpen dit gruwelijk dierenleed te laten verbieden!

EN VERDER NOG…

Een hoopvol berichtje lazen wij op 28 januari j.l. in het Noordhollands Dagblad: Hond en kat mogelijk van menu in China Het eten van honden- en kattenvlees wordt mogelijk verboden in China. Het verbod maakt deel uit van een wetsvoorstel tegen dierenmishandeling dat de Chinese regering in april in behandeling neemt. Mensen die betrapt worden op het eten van honden en katten, moeten vijftien dagen gevangenisstraf en een boete van 5000 yuan (omgerekend meer dan 500 euro) krijgen. Restaurants die het vlees opdienen, kunnen een boete krijgen van 100.000 tot 500.000 yuan. Dierenbeschermers in China protesteren de laatste jaren steeds feller tegen het traditionele gebruik van het eten van honden en katten. Ze wijzen daarbij op de wrede manier waarop de dieren aan hun einde komen".

De Stichting Rechten voor al wat Leeft.

Auteur .

pijl omhoog