logo RvawL

Contactblad april 2017

Dit is het Contactblad "Relatie Mens en Dier" van de belangengroep en stichting Rechten Voor Al Wat Leeft.

Onderwerpen

Zwerfkatten

Onze oproep in het vorige nummer om een extra gift voor onze zwerfkattenprojecten te doneren is niet onbeantwoord gebleven! Gelukkig want, zeker in de winter, is het leven voor zwerfdieren erg zwaar. Dan is het heerlijk als je op een veilige plek kunt schuilen tegen de kou en dat daar ook nog eten en drinken voor je klaar staat. En wat is het belangrijk dat deze dieren dan worden gecastreerd en gesteriliseerd, zodat er niet nog meer katten bijkomen die een zwaar zwerversbestaan tegemoet zouden gaan! Veel mensen denken dat één van onze grootste dierenorganisaties dit probleem wel aanpakt, maar dit is niet in álle delen van Nederland zo. Dan moeten kleine stichtingen, zoals St. Scheldekat, het maar zelf zien te rooien. Daarom: aan alle gulle gevers: namens de zwerfkatten HARTELIJK DANK!! Hebt u nog niet voor dit doel gegeven? Alstublieft, maakt u nog iets over! We zijn blij met elke gift, hoe klein ook!

Vogelgriep

Op het moment dat we dit schrijven horen we niets over het preventief 'ruimen' van pluimvee (eenden, kippen en kalkoenen) maar als de vogelgriep weer ergens opduikt zal het preventief ruimen ook wel weer beginnen. Intussen zijn in november en december 2016 vele duizenden gezonde dieren ónnodig preventief 'geruimd', d.w.z. gedood, op een afschuwelijke manier, namelijk de CO2-vergassingsdood. Op 20 december 2016 stuurden vijf dierenorganisaties (w.o. Rechten voor al wat leeft) gezamenlijk een brandbrief naar staatssecretaris Van Dam (EZ) met het dringende verzoek dit preventief ruimen te stoppen. De dag daarna stuurden we het volgende persbericht uit: "21 december 2016 - Vijf dierenbelangenorganisaties (Comité Dierennoodhulp, Een Dier Een Vriend, Dier & Recht, Varkens in Nood en Rechten voor al wat leeft) hebben gistermiddag een brandbrief gestuurd naar Staatssecretaris Van Dam met daarin het dringende verzoek het preventief ruimen te stoppen. Daarnaast hebben zij de leden van de Vaste Commissie voor Economische Zaken aangeschreven en hen verzocht er bij de staatssecretaris op aan te dringen dat het preventief ruimen ook werkelijk stopt. In nog geen maand tijd zijn er vanwege de vogelgriep 666.400 kalkoenen, eenden en kippen 'geruimd'. Het grootste deel van deze dieren waren niet ziek. Toch zijn deze dieren preventief geruimd. Ook eergisteren werd weer vogelgriep geconstateerd bij een pluimveehouder in Boven Leeuwen, die 48.000 kippen heeft. De dierenbelangenorganisaties vinden het onbegrijpelijk en onaanvaardbaar dat ook alle dieren die binnen een straal van een kilometer rond dit besmette bedrijf zitten worden gedood zonder dat ze symptomen van vogelgriep vertonen. Het gaat hier om nóg eens 248.000 gezonde kippen. Dit doodmaken dient geen enkel redelijk doel. De dieren zitten in afgesloten stallen. Met inachtneming van voldoende hygiënische maatregelen kan er per locatie getest worden of er daadwerkelijk vogelgriep heerst. Met het preventief ruimen overtreedt de overheid de Wet Dieren, waarin heel duidelijk staat dat een dier niet zonder redelijk doel in zijn gezondheid en welzijn benadeeld mag worden. Dat het preventief ruimen geen redelijk doel dient, blijkt alleen al uit het feit dat het niet werkt. Ondanks het preventief ruimen duikt de vogelgriep telkens weer in een ander deel van het land op, in stallen waar de dieren massaal dicht opeengepakt opgesloten zitten. Uit onderzoek naar de preventief geruimde dieren blijkt keer op keer dat ze geén vogelgriep hadden. Door dit op grote schaal preventieve ruimen bij pluimveehouders vrezen veel hobbyhouders dat ook hún kippen en watervogels straks gedood zullen worden. Ze zijn doodsbang voor een herhaling van taferelen die in 2003 plaatsvonden: toen gezonde dieren letterlijk mensen uit hun handen werden gerukt om afgemaakt te worden. Daarnaast kan de manier waarop de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) eenden heeft doodgemaakt in Biddinghuizen worden beschouwd als een vorm van dierenmishandeling. De dieren werden ruw gevangen en in grote bouwzakken gegooid waarna ze werden vergast. Dit doden veroorzaakte ónnodig veel pijn en angst bij de dieren. Ook dit kan worden beschouwd als een overtreding van de Wet Dieren. De intensieve veehouderij, met haar overvolle stallen en voor de dieren, maar ook voor mensen ongezonde leefomstandigheden, is één van de oorzaken van de uitbraak en verspreiding van de hoogpathogene vogelgriep. Het is bekend dat dieren, die onder stressvolle omstandigheden leven, een groot risico hebben om ziek te worden. Het vogelgriepvirus vormt op dit moment geen bedreiging voor de mens. Dit in tegenstelling tot Salmonella, dat aanwezig kan zijn in vlees, zuivel en eieren. Tientallen mensen gaan jaarlijks dood door een salmonella-infectie. Volgens de cijfers van het RIVM worden hierdoor jaarlijks zo'n 50.000 mensen ziek. De dierenbelangenorganisaties begrijpen dat de overheid het vogelgriepvirus in de kiem wil smoren, maar de nu gehanteerde methoden zijn onaanvaardbaar". Op onze brandbrief aan de staatssecretaris van EZ en de Vaste Commissie voor EZ kregen we een standaardantwoordbrief die letterlijk helemaal niets voorstelde. We zijn erg blij dat we met 31 dierenbelangenorganisaties, dierenartsen en bekende Nederlanders gezamenlijk initiatiefnemers zijn van een petitie. Wilt u ook tekenen? Dat kunt u doen op https://petities.nl/petitions/stop-preventief-doden Stuurt u de petitie door naar zoveel mogelijk andeRené Laten we als Nederlandse staatsburgers tonen dat we deze zinloze en wrede maatregelen niet willen in een z.g. 'beschaafd' land! Namens de dieren en namens de gezamenlijke initiatiefnemers alvast hartelijk bedankt!

Nertsenfokverbod

In januari 2016 schreven wij in het contactblad over het verbod op de nertsenfokkerij in Nederland, met het grote nieuws: de Nederlandse Staat, die een hoger beroep had aangespannen tegen de nertsenfokkers, kreeg op 10 november 2015 gelijk van de rechter: Het nertsenfokverbod blijft van kracht! In 2024 mag er geen enkele nertsenfokker meer in Nederland zijn bedrijf uitvoeren! En tot die tijd mag geen bedrijfsuitbreiding meer plaatsvinden. Hiermee werd de Ned. Federatie van Edelpelsdierhouders, die niet tevreden was over de in het verbod geregelde compensatieregeling, in het ongelijk gesteld. Maar daarmee was de strijd voor een verbod op de nertsenfokkerij nog niet ten einde! Want:

Financiële schade?

In september 2016 stak de Procureur-Generaal een spaak in het wiel door in een advies aan de Hoge Raad te stellen, dat het hoger beroep van de Nederlandse Staat tegen de nertsenfokkers opnieuw moest worden gedaan. Immers: er was alleen maar gekeken naar de financiële schade voor de bontsector in het algemeen. Aan de schade die individuele nertsenfokkers door het verbod zouden kunnen oplopen was niet genoeg aandacht besteed, waardoor dit verbod in strijd zou zijn met het mensenrechtenverdrag! Dát was een grote tegenvaller! Het nertsenfokverbod stond wederom op losse schroeven! Maar, gelukkig volgde de Hoge Raad het advies van de Procureur-Generaal niét op! Het nertsenfokverbod blijft nu van kracht. Vanaf 2024 móet de nertsenfokkerij in Nederland tot het verleden behoren! Bestaande bedrijven mogen in die tijd ook niet uitbreiden, om nog snel in 8 jaar tijd wat extra te verdienen.

En nu?

Men zou denken dat het nu een gedane zaak is…. Maar wat blijkt nu? Ondanks het verbod op uitbreiding worden er nog steeds door de nertsenfokkers uitbreidingsvergunningen aangevraagd bij provincies en gemeenten. Daar deze lagere overheden de aanvragen alleen mogen toetsen op grond van milieu en ruimtelijke ordening en niet op grond van het fokverbod, worden er dus gewoon nog vergunningen verstrekt! In diverse gemeenten, zoals Bergeijk, Putten en Stavenisse, kunnen nertsenfokkers, mét een uitbreidingsvergunning in de hand, hun bedrijf uitbreiden, waardoor duizenden extra nertsen een ellendig leven tegemoet gaan. Staatssecretaris Van Dam reageert laconiek op Kamervragen die hierover eind december 2016 werden gesteld: "De Ned. Voedsel- en Warenautoriteit en het Openbaar Ministerie hebben de mogelijkheid om handhavend op te treden bij overtreding van de Wet verbod Pelsdierhouderij".

Controle

De NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) en het Openbaar Ministerie zouden hier kunnen en moeten optreden, omdat de Wet Verbod Pelsdierhouderij grof overtreden wordt. Waarom gebeurt dit niet? En waarom verplícht, of liever: dwíngt de staatssecretaris de NVWA niet tot controle en handhaving? Alle instanties weten van het gruwelijk lot van deze dieren. Onderzoeken laten zien dat 84% van de bevolking tegen de pelsdierfokkerij is. En toch zit men stil…. Waarom??? Heeft men 'belangrijker' zaken aan het hoofd? Of gunt men de nertsenfokkers toch nog wel graag een extra centje…?

Euthanasie van honden na een bijtincident

In ons vorige contactblad (januari 2017) hebt u de brief kunnen lezen die de organisaties Comité Dierennoodhulp, Stichting Dier&Recht, Stichting Een Dier Een Vriend (EDEV), Stichting Rottweiler Nederland en Stichting Rechten voor al wat leeft op 31 oktober 2016 gezamenlijk hebben geschreven aan de KNMvD (Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) over het volgende: In het Besluit Houders van Dieren, artikel 1.10, staat dat een hond die een bijtincident heeft veroorzaakt alléén mag worden geëuthanaseerd als een onafhankelijk deskundige na een grondig onderzoek heeft geconstateerd dat de hond niet trainbaar is. Toch zijn er nog veel dierenartsen die het verzoek van een hondeneigenaar om zijn hond te laten inslapen na een bijtincident inwilligt, zonder zich af te vragen of dit wel legaal is. Veel dierenartsen kennen genoemd wetsartikel waarschijnlijk niet eens. Veel honden worden hierdoor ónnodig gedood. Hondengedragsdeskundige Margje Koster heeft een speciaal protocol ontwikkeld ("Hondvriendelijk protocol trainbaarheid vaststellen") waarmee men op hondvriendelijke manier kan bekijken of een hond trainbaar is en waar men rekening mee dient te houden.

Reactie van KNMvD

Op 1 december 2016 kwam een reactie van de KNMvD: Men nam onze zorgen serieus en men zou de informatie aan de dierenartsen doorgeven middels hun vakblad. Ook in het protocol was de KNMvD zeer geïnteresseerd en men wilde hier graag kennis van nemen. Het protocol is inmiddels naar de KNMvD gezonden.

Malafide puppyhandel

Het is al jaren bekend: uit Oost-Europese landen worden massaal zieke puppy's geïmporteerd. Als men bij een hondenhandelaar in Nederland een puppy van een bepaald ras koopt loopt men het risico dat het diertje na korte tijd ziek wordt en soms zelfs overlijdt. Toch kreeg men van de fokker een vaccinatieboekje mee dat bij uw gekochte puppy hoorde en waarin keurig was ingevuld wanneer welke entingen het dier had gehad en dat het hondje volkomen gezond was. Hoe is het dan mogelijk dat het dier ziek werd? Het vaccinatieboekje is allerminst een betrouwbaar document! Handelaren kunnen zelf deze boekjes invullen, zonder dat er een dierenarts aan te pas komt en dat gebeurt dan ook op grote schaal. Er worden entingen in genoteerd die nooit zijn uitgevoerd! En daar is geen enkele controle op. Er kan niet gecontroleerd worden waar het dier vandaan komt en het biedt geen enkele zekerheid over het al of niet geënt zijn van het hondje en over de eventuele aanwezigheid van ziekten, zoals parvo of rabiës. Op deze manier worden talloze puppy's uit Oost-Europese landen, met name uit Hongarije, met een zogenaamde "garantie" aan de goedgelovige klanten voor veel geld verkocht. En dan hebben we het nog niet eens over zeér dieronvriendelijke praktijken in de Oost-Europese hondenfokkerijen…! Er is ook het Europees dierenpaspoort. Hierin staan alle gegevens over het dier geregistreerd, ook het paspoortnummer en het chipnummer. Dit paspoort mag alleen door dierenartsen worden verstrekt. Het is een officieel identificatiedocument. Het is veel beter en betrouwbaarder dan het vaccinatieboekje. Met het dierenpaspoort kan niet gefraudeerd worden. In Nederland was dit paspoort tot op heden niet verplicht! ónbegrijpelijk, dat een land dat zichzelf het meest diervriendelijk noemt, niet direct dit dierenpaspoort verplicht heeft gesteld! Het zou zoveel leed voor de puppy's gescheeld hebben en zoveel verdriet voor de kopers die voortijdig weer afscheid moesten nemen van hun huisdier, Maar daar gaat nu verandering in komen, tenminste, dat hopen we. In december 2016 heeft een meerderheid van de Tweede Kamer voor een motie van de Partij voor de Dieren gestemd, om ook in Nederland het Europees dierenpaspoort verplicht te stellen. Hiermee komt het fraude-gevoelige vaccinatieboekje te vervallen. Hiervoor in de plaats komt dan het betrouwbare Europese dierenpaspoort. Hoezeer dit noodzakelijk is mag wel blijken uit een voorbeeld: Onlangs werden tijdens een inspectie bij een hondenhandelaar in Holwerd 23 dode puppy's in de vriezer aangetroffen. Het had er alle schijn van dat ook deze handelaar zijn klanten met door hemzelf ingevulde vaccinatieboekjes had opgelicht. De pups bleken te zijn overleden aan parvo. Als er een dierenarts bij betrokken was geweest zou dit nooit gebeurd zijn! Als het dierenpaspoort officieel verplicht wordt gesteld betekent dat een enorme stap in de goede richting. Er kunnen geen zieke puppy's meer worden geïmporteerd in Nederland! Toch raden wij u aan: Als u een hond wilt aanschaffen, ga dan naar het asiel en niet naar een fokker of handelaar.

Registratie

Een motie van de Partij voor de Dieren om een registratie-nummer voor Nederlandse puppy-handelaren verplicht te stellen heeft het helaas niet gehaald. Heel jammer en ónbegrijpelijk, want hiermee zou zowel de koper van een puppy als ook de Belastingdienst informatie over de handelaar kunnen inzien. Hierdoor zou fraude en dus ook belastingontduiking veel beter kunnen worden bestreden!

Oostvaardersplassen

Toen jaren geleden Staatsbosbeheer met het plan kwam om de Oostvaardersplassen om te vormen tot een wildgebied en daar vele Heckrunderen, Konikpaarden en edelherten uitzette, waren wij daar niet blij mee. Deze grote grazers waren immers 'gehouden dieren' omdat ze in een omheind gebied werden geplaatst en toch mochten ze niet worden verzorgd, er mocht niet worden bijgevoerd als er voedselgebrek was, kortom, de dieren zouden helemaal voor zichzelf moeten zorgen. Bovendien, als er een hek om het terrein staat kun je toch niet spreken van een "wildernis"…! Als de kudden zich ongelimiteerd zouden voortplanten, dan was het terrein toch veel te klein? Al snel hoorden we over uitgehongerde en stervende dieren en we vonden het vreselijk. De tv-beelden waren niet om aan te zien.

Dieren worden uit hun lijden verlost

De overheid besloot om in barre tijden van voedseltekort door vorst of droogte functionarissen het gebied in te laten gaan om de zwakste dieren die leden door de honger met een gericht schot uit hun lijden te verlossen. Bijvoeren is geen optie, omdat alleen de sterkste dieren op tijd bij het voer kunnen komen en de zwakkelingen er dus niets aan hadden. Bovendien is bijvoeren in strijd met de natuur. De dieren moeten zichzelf kunnen redden. Alleen als de dieren gaan lijden van honger en zwakte, worden ze uit hun lijden verlost.

En nu…?

Inmiddels zijn we jaren verder en wat blijkt: De Oostvaardersplassen is een gebied geworden dat prima functioneert! Eigenlijk gaat het er net als in de échte natuur. Daar hebben dieren ook te maken met slechte omstandigheden, met honger en sterfte. Alleen: dat zien we niet. En dat willen we ook liever niet zien, want een stervend dier is akelig om te zien. Je zou willen helpen, maar dat kan niet. In de Oostvaardersplassen zien we het wel. Dikwijls worden op tv nare beelden vertoond van een stervend hertje. Het bijbehorende verhaal wordt meestal verteld door een woordvoerder van Stichting Het Edelhert, een rasechte jagersclub. Deze club zou graag zien dat zij vrijelijk mochten jagen in de Oostvaardersplassen, met het aloude argument dat "de wildstand toch op peil gehouden moet worden". Maar zo langzamerhand weten we beter. Leer ons de jagersmentaliteit kennen: zij zouden, als ze vergunning zouden krijgen om daar te jagen, eerder de sterke en gezonde dieren doodschieten dan de zwakke en magere dieren, want daar zit immers niet veel vlees aan, zonde van de kogel…! En die nare tv-beelden? We zien al een aantal jaren dezelfde beelden, met hetzelfde stervende hertje. "Kijk toch eens, hoe zielig! Dat kunnen we toch niet laten gebeuRené Dit gebied moet toch beheerd (lees: bejaagd) worden?", spreekt de edelhertjager op tv en hij weet bij menig dierenvriend die zich nog niet zo in deze kwestie heeft verdiept, een gevoelige snaar te raken. Helaas, want men begrijpt de onderliggende wens van de spreker niet. Om eerlijk te zijn: al zeggen we dat alles goed functioneert in dit gebied: wij hadden ook liever niet gehad dat men tot uitzetting van runderen, paarden en herten was overgegaan. Inderdaad: wat in de natuur gebeurt, gebeurt hier ook. De dieren hebben vrijheid, maar er is ook lijden. En het had voor ons niet gehoeven om nog meer lijden toe te voegen aan al het dierenleed dat er al is, ook bij dieren in de natuur. Maar nu al die dieren er eenmaal zijn, moeten we het ook zo laten. We kunnen de zaak nu eenmaal niet meer terugdraaien!

Jagerslobby

Maar de jagerslobby weet er wel wat op…. De VVD en de SGP van de Provinciale Staten van Flevoland, waartoe de Oostvaardersplassen behoren, willen het nu over een heel andere boeg gooien: het gebied de Oostvaardersplassen moet een "etalagefunctie" krijgen. Het moet drastisch anders worden ingericht en meer een recreatieterrein worden, waar mensen kunnen recreëren, zoals picknicken, fietsen, wandelen met de hond, etc. De natuur zou dan een ondergeschikte functie krijgen en slechts een groen decor vormen, doorkruist door fiets- en wandelpaden. Volgens beide partijen is het gebied helemaal kaalgevreten en bovendien is het dierenleed ernstig in het geding en dat moet veranderen. Daarvoor moet het overgrote deel, zo'n 95%! van de grote grazers (de runderen, paarden en edelherten) verdwijnen. Hoe? Nu, daar weten de jagers wel raad mee! Een dierenarts, een hoogleraar duurzaamheid en een hoogleraar ecologie beweren juist het tegendeel: het gaat juist prima met de OVP! 's Winters oogt de natuur altijd enigszins kaal, maar er is voedsel genoeg om te overleven. En in het voorjaar komt de vegetatie weer op. Met de dieren zelf gaat het ook prima! Ook de PvdA, GL en PvdD lieten een fel protest horen, maar helaas, een meerderheid van de Staten sloten zich aan bij dit onzalige plan. Zelfs partijen als D66 en SP stemden voor. ónbegrijpelijk! Het is toch ónverteerbaar dat het overgrote deel van de politici zich niet de moeite gunt om zich eerst eens grondig in de zaak te verdiepen, maar zich laat inpakken door de jagerslobby.

Natura 2000-beheerplan

En dan te weten dat Gedeputeerde Staten (GS) van Flevoland, samen met het Ministerie van EZ, in oktober 2015 het Natura 2000-beheerplan hebben vastgesteld voor de Oostvaardersplassen! De hoofddoelstelling van dit plan was: "Het in stand houden en verder laten ontwikkelen van een natuurlijk moeras-ecosysteem met een hoge natuurwaarde als voortplantings- en verblijfgebied van vrij levende moerasvogels en zoogdieren". Maar Provinciale Staten willen nu dat onderzocht wordt hoe het natuurgebied geschikt gemaakt kan worden voor meer recreatie. Gedeputeerde Staten moeten vóór 1 juli met een voorstel hiervoor komen, met daarin ook een antwoord op de vraag voor hoeveel grote grazers er ruimte en voedsel over zal blijven. Het is toch vurig te hopen dat GS uiteindelijk niet akkoord zullen gaan met het onzalige plan om duizenden dieren te laten afschieten, maar vast zullen houden aan hun beheerplan van 2015!

Goed nieuws uit het buitenland

Grootste Koreaanse hondenmarkt/-slachterij houdt er mee op Het is wel weer ver van ons bed, maar wel zeér de moeite waard om te vermelden! Tegen de maand mei van dit jaar zal de grootste hondenvleesmarkt annex -slachterij (Moran Market) in de stad Seongnam (Zuid-Korea) gesloten worden! Reden: Moran Market heeft een zéér slechte reputatie vanwege de bijzonder brute en wrede manier waarop de honden worden gedood. De klant kan zelf een levende hond uitkiezen. Het doden van de hond gebeurt in het openbaar, o.a. door elektrocutie of ophanging. Ook wordt geklaagd door de omwonenden, over stank en geluidshinder. Het is alleen al verheugend te noemen dat er in een Aziatisch land mensen en groeperingen zijn die tegen deze barbaarse toestanden protesteren. Moran Market vertegenwoordigt één derde deel van de verkoop van hondenvlees in Zuid-Korea. Per jaar worden alleen al op deze markt zo'n 80.000 honden voor consumptie verkocht. De sluiting van de Moran Market betekent dan ook een zéér belangrijke stap naar het stopzetten van de gehele hondenvleeshandel in Zuid-Korea. De 22 handelaars die werkzaam zijn op deze markt krijgen van de lokale overheid financiële steun om een nieuwe economische activiteit op te zetten. De burgemeester van Seongnam ziet de sluiting van de markt als een belangrijke stap naar een oplossing van de strijd tussen voor- en tegenstanders van de hondenvleesconsumptie, en daardoor naar een beter imago van Zuid-Korea en in 't bijzonder van de stad Seongnam. Helaas is er in dit land (zoals in alle Aziatische landen) nog geen verbod op de hondenvleesverkoop. Daarom is het zaak goed te controleren of de handelaren niet illegaal hun werk voortzetten! De Koreaanse Animal Welfare Association (AWS) blijft dan ook waakzaam!

Minder goed nieuws uit Vietnam

Waarschuwing: koop geen handtas van krokodillenleer! Van PETA, een wereldwijde dierenrechtenorganisatie, die ook de lugubere herkomst van o.a. angorawol en Merinowol aan de kaak heeft gesteld, vernamen we wederom verschrikkelijke berichten. Foto's en videobeelden laten zien hoe krokodillen op krokodillenfarms in Vietnam worden gehouden en gedood ten behoeve van de mode-industrie. Het is haast té wreed en té weerzinwekkend om te beschrijven. Tijdens hun "leven" moeten de dieren (15 maanden lang!) in kleine, betonnen verblijven bivakkeren, waar ze zich dikwijls niet eens in hun volle lengte kunnen uitstrekken. Op sommige fokkerijen worden de dieren in betonnen kuilen gegooid, vaak met meerdere tegelijk in één kuil, waardoor gevechten ontstaan, met verwondingen, infecties en ziekten tot gevolg. Het dodingsproces is eveneens verschrikkelijk: De dieren worden geëlektrocuteerd en daarna z.g. "gedood" door in hun nek te snijden en metalen staven door hun ruggemerg te duwen. De beelden laten zien dat de krokodillen nog bewegen tijdens deze handeling. Daarna moeten de dieren doodbloeden. Volgens PETA hebben reptielenexperts ontdekt dat krokodillen tot langer dan een uur, nadat hun ruggemerg en bloedvaten zijn doorgesneden, bij bewustzijn blijven. Zelfs ná het villen (dat circa 15 - 20 minuten duurt) lieten de beelden nog beweging van een krokodil zien…. Het is toch niet te verdragen, dat er wereldwijd mensen (de zeér rijken!) zijn die onbekommerd met een handtas, een horlogebandje of een riem lopen die gemaakt is van datzelfde krokodillenleer. Per jaar exporteert Vietnam ongeveer 30.000 krokodillenhuiden over de hele wereld. De twee fokkerijen die werden onderzocht leveren o.a. aan LVMH, het moederbedrijf van o.a. Louis Vuitton in Amsterdam, maar ook aan andere grote merken. En niet alleen in Vietnam zijn krokodillenfarms. Ook in Afrika en in de Verenigde Staten worden krokodillen gefokt voor hun huid en ook daar vinden ongelooflijke wreedheden plaats. Daarom: we hóeven niet mee te helpen om deze gruwelen in stand te houden. Ons advies is: Koop niet alleen geen krokodillenleer (als u het al zou kunnen betalen!) maar het liefst helemaal geen leer. We schreven al eerder (april 2015) over kleine accessoires, zoals leren handschoenen, portemonnees etc., waar een grote kans bestaat dat deze gemaakt zijn van hondenleer (o.a uit China). Ook hierbij zijn de gruwelen meer dan verschrikkelijk…. En vergeet u niet de leren bankstellen en de leren bekleding van auto-interieuren, waarbij (in Braziliaanse vee-bedrijven) ook grof geweld wordt gebruikt tegenover kalveren…. Hierover schreven we uitvoerig in ons contactblad van januari 2017.

Tom Regan

Wellicht kent u deze naam. Hij was filosoof, Amerikaan en eén van de belangrijkste voorvechters van dierenrechten. Met name zijn boek "The Case for Animal Rights", dat hij schreef in 1983, heeft erg veel invloed gehad. Onlangs overleed hij, op 79-jarige leeftijd. Als kind hield Tom Regan al veel van dieren, maar toen hij volwassen was en student, kreeg hij steeds meer afkeer van alles wat hij om zich heen zag gebeuren in de hypocriete omgang van de mens met de dieren. Hij was tegen alle geweld, keerde zich tegen de oorlog in Vietnam, maar tegelijkertijd drong zich dan de vraag aan hem op (en het was voor hem alsof Mahatma Ghandi hem dit vroeg, die hij zeer bewonderde): "Als u zo tegen zinloos geweld bent, wat doen die stukken vlees dan in uw koelkast"? Tom Regan haakte aan bij de ideeën van de bekende Duitse filosoof Immanuel Kant (18e eeuw), die stelde dat mensen nooit mochten worden beschouwd als alleen maar een middel om een doel te bereiken. Immers…. mensen zijn ook altijd een doel in zíchzelf, m.a.w. mensen hebben een intrinsieke waarde. Daaruit vloeien de rechten van de mens voort. Maar volgens Regan hebben ook dieren een intrinsieke waarde. Deze gedachte heeft in onze moderne tijd postgevat en is zelfs in dierenwetten genoemd. Dat zou dus moeten betekenen dat ook dieren nooit alleen maar een middel zouden mogen zijn om een "hoger" doel (ten gerieve van de mens) te bereiken. En dus zouden ook de dieren rechten moeten hebben. Wat de dieren betreft is het tot op heden alleen bij een papieren intrinsieke waarde gebleven. De praktijk is helaas nog anders. Volgens Regan zijn o.a. het produceren van bont en vlees, het testen van dieren in laboratoria en het gebruik van dieren in circussen en dolfinaria praktijken die strijdig zijn met de intrinsieke waarde van het dier. In 1978 waren wij aanwezig in het Unescogebouw te Parijs bij de Proclamatie van de Rechten van het Dier (bij ons aan te vragen). In de praktijk en in de wetgeving zijn deze rechten echter helaas nog steeds niet terug te vinden….

De Stichting Rechten voor al wat Leeft.

Auteur .

pijl omhoog