logo RvawL

Contactblad Relatie Mens en Dier januari 2003

Dit is het Contactblad "Relatie Mens en Dier" van de belangengroep en stichting Rechten Voor Al Wat Leeft.

Onderwerpen

Om maar direct met de deur in huis te vallen: een slecht jaar voor de dieren, zo mogen wij het jaar 2002 wel noemen! Niet alleen heeft de moord op Pim Fortuyn de vele dierenorganisaties in een kwaad daglicht gesteld, maar ook heeft het nieuwbakken en inmiddels alweer demissionaire kabinet in korte tijd diverse plannen van de vorige regering om zeep geholpen! Zo is aan de "verrijkte" kooi voor leghennen, welke ex-minister Brinkhorst nog had willen verbieden, nu ruim baan gegeven, de welzijnseisen voor de vleeskuikenouderdieren zijn ingetrokken, en ook is het nertsenfokverbod weer helemaal van tafel geveegd. De vos, de zwarte kraai, de kauw, de grauwe gans, de kolgans, de smient, het ree, het damhert, het edelhert en het wilde zwijn mogen weer rustig zonder vergunning worden bejaagd, ondanks de nieuwe Flora- en Faunawet. Het is onbegrijpelijk dat de politieke partijen, die hun mond meer dan vol hebben over "normen en waarden", de normen en waarden met betrekking tot onze omgang met de dieren volkomen buiten beschouwing laten! De huisvestingsomstandigheden, de fok- en mestmethoden, de veetransporten, de dodingsmethoden (ritueel slachten zonder bedwelming, het ontbreken van bedwelming bij slachtpluimvee, de gruwelijke dodingsmethoden van vissen), het onverdoofd castreren van biggen, alles gaat maar gewoon door, alle brieven, protesten, campagnes en goedbedoelde congressen en symposia ten spijt. Wat moeten wij elkaar toewensen bij de start van het Nieuwe Jaar? Allereerst een verkiezingsuitslag die de dieren meer kansen biedt dan het rariteitenkabinet van de afgelopen maanden hen bood. Een jaar, waarin de belangen van het dier nu eens hoog op de politieke agenda komen te staan. Een jaar waarin de diervriendelijke wetsvoorstellen, die door LNV-minister Veerman werden ingetrokken, weer terugkomen en worden omgezet in wetten en besluiten! Een jaar waarin de vele wetten die er al zijn, en die onze dieren zouden moeten beschermen en van lijden zouden moeten vrijwaren, nu eindelijk eens werkelijk worden uitgevoerd, en de naleving ervan nu eens echt grondig wordt aangepakt en gecontroleerd. En mocht dit alles niet in het jaar 2003 worden gerealiseerd, dan wensen wij elkaar maar weer heel veel geduld, uithoudings- en doorzettingsvermogen, en een niet uit te doven sprankje hoop dat ooit…, ooit… onze doelen mogen worden bereikt!

Partij voor de dieren

Wellicht hebt u al iets gelezen of gehoord over de zeer recent opgerichte politieke partij: de Partij voor de Dieren (PvdD). Deze partij is opgericht door een aantal personen uit diverse dierenbelangenorganisaties. Oorspronkelijk met het idee de belangen van dieren weer bij de bestaande partijen in hun programma te krijgen,maar nu is de partij zelfs zover dat zij de komende verkiezingen ingaat. Behalve de vele verschillende dierenbelangen zal de nieuwe partij natuurlijk ook haar mening moeten vormen over andere zaken, die mens en maatschappij aangaan. Maar de hoofdzaak vormen toch de dieren. Als het lot van de vele miljoenen dieren in ons land u net zo ter harte gaat als uw eigen belang, kunt u op 22 januari 2003 dus uw stem uitbrengen op deze nieuwe partij. Via pers, radio en t.v. zult u in de komende weken voor de verkiezingen nog genoeg horen over de Partij voor de Dieren. Voor het gehele verkiezingsprogramma, inclusief de onderwerpen die n"et direct met dieren te maken hebben, verwijzen wij u naar internetsite www.partijvoordedieren.nl. Wij laten hieronder alvast een klein gedeelte volgen van hetgeen de partij in de Tweede Kamer voor de dieren wil gaan bepleiten op het gebied van dierenwelzijn.
 • Het overtreden van (welzijns)regels voor dieren dient harder bestraft te worden (bijv. bij dierenmishandeling). In geval van herhaling kan een verbod tot het houden van dieren worden opgelegd.
 • Er moet een einde komen aan alle kooihuisvesting voor kippen. Dit houdt in een verbod op de (verrijkte) legbatterij.
 • Er dient een verbod te komen voor het fokken van nertsen en andere pelsdieren.
 • Er dient een verbod te komen op dierentransporten over lange afstanden. Wat de PvdD betreft is acht uur de uiterste limiet.
 • Er dient een einde te komen aan de huidige barbaarse dodingsmethode van paling in zout.
 • Er dient een einde te komen aan de plezierjacht. Populatiebeheer, trofeeënjacht en bejagen van bijgevoerde populaties dient verboden te worden. Alleen in geval van ernstige gevaren voor de volksgezondheid of in geval van grote landbouwschade die niet op diervriendelijke wijze bestreden kunnen worden, kan jacht in overweging genomen worden, waarbij de uitoefening door professionals in overheidsdienst of onder direct overheidstoezicht dient plaats te vinden.
 • Het Kroondomein dient het gehele jaar opengesteld te worden voor het publiek, en niet langer drie maanden gesloten ten behoeve van de Hofjacht.
 • Toezicht op de uitoefening van de jacht dient niet langer te worden overgelaten aan jachtopzichters in dienst van jagers en terreinbeheerders, maar aan overheidsdienaren.
 • Het afschieten van dieren in de draag-, rui- of zoogtijd dient in algemene zin verboden te worden.
 • De landelijke of provinciale onbeschermdverklaring van vossen en andere zogenaamd schadelijke diersoorten dient beëindigd te worden en van geval tot geval bezien te worden
 • Er dient een onderzoek te komen naar de massale slachting van zeevis in bijv. de Noordzee en de gevolgen daarvan voor het ecosysteem.
 • De kokkelvisserij in de Waddenzee dient per direct verboden te worden.
 • Verwilderde katten dienen niet langer vogelvrij te zijn, maar dienen te worden gevangen, gesteriliseerd en opnieuw te worden uitgezet op de plaats waar ze gevangen zijn.
 • Bij olierampen op de Noordzeestranden stelt de overheid zich garant voor de kosten die gemoeid zijn met het redden van de olieslachtoffers.
 • Organisaties die actief zijn op het gebied van dierenwelzijn, die met succes procederen tegen vergunningen die door de overheid in strijd met de regels zijn afgegeven, krijgen een volledige compensatie van de door hen gemaakte kosten.
 • De sportvisserij dient verboden te worden.
 • De military en andere zeer blessuregevoelige paarden-evenementen dienen in hun huidige vorm verboden te worden.
 • De Nederlandse regering dient zich actief in te zetten om folkloristisch geweld tegen dieren in andere lidstaten, zoals stierenvechten, de jacht op zangvogels en kieviten, ganstrekken, etc. verboden te krijgen.
 • Er dient een verbod te komen op het rapen van kievitseieren.
 • Er dient een einde te komen aan de jacht op knobbelzwanen.
 • Kalfjes dienen tenminste twee weken na hun geboorte bij hun moeder te blijven.
Enzovoort, enzovoort. Nogmaals: voor meer informatie www.partijvoordedieren.nl Wij wensen deze nieuwe partij heel veel succes!

Europees verbod op cosmetica-dierproeven?

Op 7 november 2002 zijn het Europese Parlement en de EU-lidstaten het dan eindelijk eens geworden: vanaf 2009 zouden er binnen de EU geen dierproeven voor cosmetica meer mogen plaatsvinden; bovendien zou er een verbod komen op de verkoop van cosmetica, ook die van buiten de Europese Unie, die op dieren zijn getest. Er moet nog een definitieve goedkeuring volgen voor het bereikte akkoord. Helaas lijkt er ook nu weer niet al te veel reden om te juichen. Ten eerste is het nog lang geen 2009, en wij hebben ons al jaren lang diverse malen verheugd over een toegezegd verbod, dat uiteindelijk steeds weer drie jaar vooruitgeschoven werd. Ten tweede is het akkoord dat er nu ligt maar heel mager: de afzonderlijke bestanddelen van de cosmetica mogen nog w?l op dieren worden uitgetest, zolang daar nog geen alternatieven voor zijn. Bepaald geen stimulans voor de cosmetische industrie om alternatieve testmethoden te ontwikkelen! In het Algemeen Dagblad van 8 november 2002 lazen wij zelfs dat de industrie zou "weigeren alternatieven te ontwikkelen voor het (aan proefdieren) voeren van toxische (giftige) stoffen. Dat wordt soms gedaan om schade aan voortplantingsorganen en ingewanden te bepalen", aldus het Algemeen Dagblad. Voorlopig kunnen wij dus nog niet met een gerust geweten alle soorten en merken lipsticks, oogschaduw, enzovoort in de winkels kopen. En of dat rond 2009 wel kan…? Zoekt u altijd een winkel in de buurt die gegarandeerd proefdiervrije cosmetica verkoopt (dat moet op de producten staan). Als dat niet lukt kunt u in elk geval de make-up-producten bij Rechten voor al wat leeft bestellen. Vraagt u ons nieuwe prijslijstje eens bij ons aan (tel. 072-5110617)!

Internationale veetransporten

Ondanks de verschrikkingen van de laatste MKZ-periode in 2001, waarvan wel zoveel duidelijk is geworden dat het gesleep met levende dieren van het ene land/werelddeel naar het andere de oorzaak was, zijn in de zomer van 2002 de transporten van levende lammeren van Engeland (o.a. Wales) via Nederland! naar de Zuid-Europese landen weer begonnen. Engelse boeren krijgen meer geld voor hun lammeren als zij de dieren levend naar het Zuiden van Europa laten transporteren. Daar worden de lammeren geslacht, na een reis van soms bijna vier etmalen! (De wijze waarop de dieren worden geslacht zal gruwelijk zijn.) Het is nota bene een Nederlandse importeur die de Engelse boeren een flinke meerprijs biedt voor slacht in Zuid-Europa. Dus worden de dieren eerst vanuit o.a. Wales met vrachtwagens via een veerdienst naar het Nederlandse Moerdijk geëxporteerd. Vandaar worden ze naar Frankrijk en Italië vervoerd. Volgens het Engelse CIWF (Compassion in World Farming) worden de lammeren in Engeland "met honderden in overvolle vrachtwagens gepropt, waardoor de dieren uitgeput, uitgedroogd en totaal gestrest raken. De dieren zijn er beklagenswaardig aan toe als ze bij de slachthuizen aankomen", aldus deskundigen in een CIWF-rapport. Op 15 juli 2002 werden de eerste 2500 lammeren op deze wijze vervoerd. De bedoeling was dat in de maanden daarna een half miljoen lammeren deze kwellende reis moesten maken. Is het niet krankzinnig, dat Groot-Brittannië zijn eigen lammeren uitvoert, terwijl het aan de andere kant grote hoeveelheden lamsvlees van elders invoert?! Het is de waanzin ten top. Maar als er binnenkort, ook in Nederland, weer MKZ uitbreekt, dan weten wij waar de oorzaak moet worden gezocht. Wij mensen leren blijkbaar nooit. Zeker als het om geld gaat, zijn we wel heel hardleers. Geld stinkt niet.

Flora- en faunawet

Nog maar net ruim een jaar oud, werd de nieuwe Flora- en Faunawet in november 2002 door de Tweede Kamer alweer versoepeld. In deze wet mochten nog vijf diersoorten vrij worden bejaagd, zonder een ontheffing van de provincie: hazen, konijnen, houtduiven, wilde eenden en fazanten. Het leek al een geweldige verbetering van de vroegere Jachtwet, maar in feite was het dit niet. Voor alle andere diersoorten werd maar al te snel een ontheffing verleend, zonder dat men keek of deze dieren echt wel onacceptabele schade toebrachten aan landbouwgewassen. Boeren echter klagen erover dat de provincies juist te we"nig ontheffingen verleenden. Dus hebben CDA en LPF moties ingediend om, naast eerdergenoemde vijf diersoorten, ook de vos, de zwarte kraai, de kauw, de grauwe gans, de kolgans, de smient, het ree, het damhert, het edelhert en het wilde zwijn vogelvrij te verklaren. Deze moties zijn met een ruime meerderheid door de nu nog zittende Tweede Kamer aangenomen. Dat het hier niet zozeer om bestrijding van landbouwschade gaat, maar meer om de "lol" van het jagen, moge duidelijk zijn. Het is een biologisch gegeven dat diersoorten, waarvan grote aantallen worden geschoten, of op welke manier dan ook worden onttrokken aan de natuur (denk ook aan het wegvangen van stadsduiven!) zich binnen korte tijd juist tot nog grotere populaties vermenigvuldigen dan eerder het geval was. De jagers weten dat natuurlijk. Maar ja, je bent jager en je wil wat! En de toekomst is verzekerd, want er zal altijd genoeg te "oogsten" zijn! Het lijkt ons zeker niet denkbeeldig dat veel kamerleden zelf iets hebben met de plezierjacht. Maar is het niet diep treurig dat op deze wijze een wet, waar men twintig jaar voor nodig heeft gehad om deze tot stand te laten komen, nu weer binnen één jaar aan de wensen van jagers wordt aangepast?

De "Verrijkte" kooi voor legkippen

In het blad "Pluimveehouderij" van 27 september 2002 lazen wij over een studiemiddag voor Vlaamse pluimveehouders op het Proefbedrijf voor de Veehouderij in het Belgische Geel. Op dit proefbedrijf werden vorig jaar legbatterijkooien vervangen door de z.g. "verrijkte" kooien. Het bleek dat de kostprijs van een ei uit een "verrijkte" kooi negen procent hoger ligt dan een ei uit de traditionele legbatterij. (Als daarmee de prijs van een kooi-ei in de buurt zou komen te liggen van de prijs van een scharrelei, dan zou dat bijzonder gunstig zijn! - red.) "De vraag is of de verrijkte kooi toekomst heeft", zo stelt het artikel in Pluimveehouderij. Duitsland wil vanaf 2006 alle soorten kooihuisvesting verbieden. België weet het nog niet. Nederland wil de "verrijkte" kooi wel toestaan.

Ruimte per kip

Vanaf 1 januari 2003 zullen volgens de EU-richtlijnen de legkippen in kooien iets meer ruimte moeten krijgen: had een batterij-kip tot nu toe 450 cm2 tot haar beschikking (de grootte van een gewoon vel briefpapier), vanaf nu zou dat 550 cm2 moeten zijn. Zou, want waarschijnlijk zal het pas 1 november 2003 worden. Vooruitschuiven maar weer! Want eigenlijk hebben veel pluimveehouders er niet zo'n zin in: zij moeten of de kooien aanpassen, of in elke kooi één kip minder houden. Dat scheelt eieren en geld! Dus zal er wel weer een soepeler overgangsbeleid worden toegepast! Per 1 januari 2003 mogen in de EU geen nieuwe legbatterijen meer worden geïnstalleerd. Bestaande legbatterijen mogen nog tot 1-1-2012 blijven (op Duitsland na). In die tussentijd kunnen legbatterijhouders wier legbatterij is opgebruikt overschakelen. De vraag is: waarop? Op de z.g. "verrijkte" kooien, of op scharrel? Veel zal afhangen van de consument: kiest deze voor kooi-eieren of voor scharreleieRené Voor u zal het antwoord duidelijk zijn! Natuurlijk zijn er bedrijven die nog juist v——r de datum van 1 januari 2003 hun kans trachten te grijpen. Zo liet een pluimveehouder in Groesbeek in november 2002 nog gauw even een zeven verdiepingen hoge legbatterij verrijzen, die "ruimte" moest bieden aan driehonderdduizend! legkippen. Zo dacht deze pluimveehouder de overheid te slim af te zijn, in de veronderstelling dat hij nog wel tot 2012 op deze wijze kippen zou kunnen houden! Gelukkig heeft de Raad van State de milieuvergunning, welke de gemeente Groesbeek hem had verleend, ongeldig verklaard. Dit dankzij de Vereniging Milieu Offensief (VMO), die een procedure in gang zette omdat niet aan de voorwaarden voor deze milieuvergunning was voldaan. De Raad van State stelde VMO in het gelijk. Bravo VMO!

Stichting Dier en Daad

Het is niet onze gewoonte om mensen en stichtingen die daadwerkelijk zo geweldig veel doen voor dieren in de vorm van opvang en verzorging in ons contactblad naar voren te schuiven. Doordat wij altijd schrijven over de verschrikkelijke en grootschalige misstanden in ons land met betrekking tot de dieren, kunnen wij daar meestal niet eens de ruimte voor reserveren. Toch willen wij deze keer een uitzondering maken voor de Stichting Dier en Daad in Uithoorn. Deze landelijke stichting vangt dieren (honden, katten en knaagdieren) op waar particulieren, maar ook asielen geen raad mee weten omdat zij de verzorging ervan te duur, te lastig en te tijdrovend vinden. Het gaat namelijk om dieren die een chronische kwaal hebben. Zo zijn er dieren met diabetes of met nierkwalen, blinde dieren, kortom dieren met allerlei afwijkingen, gebreken en/of chronische kwalen. Hiermee is deze stichting in Nederland de enige in zijn soort.

Inslapen?

Er zijn mensen die vinden dat zulke dieren maar beter zouden kunnen inslapen. De stichting (en wij met haar!) is echter van mening dat, indien men zulke dieren met een goede, individueel gerichte medicatie, diëten en een liefdevolle behandeling nog een flink aantal fijne en gelukkige jaren kan geven, deze dieren die kans dan ook moeten krijgen. Het gaat namelijk heel dikwijls om dieren die op straat werden gezet (blijkbaar omdat ze ziek waren geworden), door mensen werden gevonden en aangemeld bij dierenambulances in heel Nederland. Zo kwamen deze dieren bij dierenartsen terecht en bij asielen. De dierenartsen en de asielen weten dan de stichting Dier en Daad wel te vinden, en zij weten dat deze stichting geen noodlijdend chronisch ziek dier kan en zal weigeren. Het gaat dus meestal om "weggegooide" dieren. In het gunstigste geval zet men stiekem zijn/haar doodzieke dier zelf in een doos voor de deur bij de stichting.

Huisvesting

U zult misschien denken dat de stichting een speciale opvangruimte voor deze dieren heeft. Niets is minder waar: de verzorgster en motor achter de stichting, Jolanda van de Koneijnenburg, woont met alle dieren (momenteel 38 katten, 4 honden en 11 knaagdieren) in haar flat. Mocht u misschien denken dat het een onhygiënische toestand is, of dat er een onfrisse geur hangt, dan vergist u zich. Wij hebben deze opvang diverse malen bezocht, en we kijken altijd weer op van de rust, de hygiëne en de prima omstandigheden waarin de dieren verkeren. Geen onfrisse toestanden, geen in kooien opgesloten dieren, geen onderlinge gevechten of jaloezie: ieder dier heeft zijn/haar eigen plekje en mandje, en ondanks de kwalen of gebreken zien ze er gelukkig uit. De meeste dieren kunnen ook naar buiten: het grote balkon is omgetoverd in een prachtige buitenren met grote planten, waarin de katten zich kunnen verstoppen. Er staat ook een grote kattenkast, waarin ook weer mandjes staan, waarin de dieren van de zon kunnen genieten. Er is een kattenspeelkamer met klimpalen, speelkussens en stoeiplanken en een ziekenboeg voor nieuw binnengekomen dieren.

Kwaliteit van leven

Bij de stichting staat kwaliteit van leven voorop. Dat houdt in dat de dieren zelfstandig moeten kunnen voortbewegen, eten en zich ontlasten. Trauma's moeten behandeld kunnen worden. Zodra blijkt dat het leven voor het dier een lijdensweg wordt, laat de stichting het dier inslapen. De dieren, die in hun leven veelal zeer slechte ervaringen met mensen hebben opgedaan, krijgen bij Stichting Dier en Daad door de respectvolle en liefderijke verzorging en behandeling hun eigen waardigheid weer terug.

Noodoproep

U begrijpt dat hetgeen de stichting voor deze dieren doet heel veel geld kost. Medicijnen, insuline, dieetvoer, dierenartskosten, dit alles maakt dat deze opvang meer geld nodig heeft dan asiels en opvangcentra voor gezonde dieren. Daarom geven wij graag een noodoproep van de stichting aan u door: de stichting is afhankelijk van donateurs, en daarvan zouden er veel meer moeten zijn! Immers, de rekeningen zijn hoog, en de inkomsten laag. Voelt u hiervoor? Alstublieft, helpt u mee deze stichting in staat te stellen haar liefdadige werk voor deze verschoppelingen te kunnen voortzetten! Voor vanaf 5 euro per maand kunt u een kat financieel adopteren. Voor vanaf 15 euro per jaar kunt u donateur worden. Als u er inderdaad voor voelt om mee te helpen zieke, gedumpte dieren een dierwaardige en gelukkige laatste periode (soms gaan ze nog jarenlang mee!) te geven, neemt u dan eens contact op met Stichting Dier en Daad! Met uw financiële steun zullen de stichting en haar dieren zéér gelukkig zijn! De stichting is te bereiken onder telefoon- en faxnummer 0297-533730. Het gironummer is: 7701314.

Dieren en hun rechten

Op 4 oktober 2002 waren wij aanwezig bij het discussieprogramma "Dieren en hun rechten" in De Rode Hoed te Amsterdam, waar o.a. de inmiddels bekende filosoof Prof. dr. Paul Cliteur en advocaat en hoogleraar Dier en Recht aan de Universiteit Utrecht Prof. mr. Dirk Boon hun visie gaven over de dierenrechten en dierenwetten. Van beiden willen wij enkele uitspraken citeren: Prof. mr Boon: "Al sinds 1886 staat er in het Wetboek van Strafrecht dat mishandeling van dieren strafbaar is. De belangrijkste wettelijke regelingen op dit gebied zijn de Flora- en Faunawet en de dierenbeschermingswet, omdat die draaien om de plicht hulpbehoevende dieren zorg te geven. EHBO zeg maar. Het komt erop neer dat wij parkwachters moeten worden. Maar dat we dat niet doen geeft wel aan dat deze wetten - behalve de Wet op de Dierproeven - niet te handhaven zijn. Mensen laten zich niet belemmeren, en als er al aangifte wordt gedaan, komt de politie meestal niet kijken. Dieren kosten niet veel, en in verhouding is de opsporing lastig: een dier is een slechte getuige omdat het niets zegt, en de meeste gevallen spelen zich af in de beslotenheid van een huis of bedrijf". "Van de 160 miljoen dieren in Nederland wordt nog altijd 90 procent in hun welzijn benadeeld". Wat is dierenwelzijn eigenlijk? Hoe meet je dat? "Om te beginnen", aldus Prof. Boon, óde afwezigheid van ziekte, gebrek en onbehagen. Maar een dier heeft ook belang bij sociale omgang, bij de mogelijkheid om te spelen. Daar ontbreekt het die 90 procent aan. De veehouderij bijvoorbeeld functioneert in een stelsel van minimumnormen: zoveel vierkante meters, zoveel lux licht. Een wel heel magere definitie van dierenwelzijn". Voor Prof. Boon is het een duidelijk gegeven dat honderdvijfentwintig jaar dierenbeschermingswetgeving niet functioneert. Wat er moet gebeuRené Daar is Prof. Boon heel duidelijk over: "Het afschaffen van de intensieve veehouderij en van het fokken en houden van rashonden. (o.a. - red.) Maar niet op basis van een wet. We moeten samen aan het werk, de schouders eronder zetten". Prof. dr Cliteur: "Zelfs de grote denkers in de geschiedenis hadden soms grote morele blinde vlekken. Plato bijvoorbeeld verdedigde de slavernij, net zoals Thomas Jefferson, die in de onafhankelijkheidsverklaring van de Verenigde Staten iedereen een gelijke status gaf maar ondertussen op zijn plantage slaven voor hem liet werken! In onze tijd hebben wij precies zo'n blinde vlek in onze verhouding met het dier, maar met het voortschrijden van de beschaving komt er langzaamaan ruimte voor dierenrechten. Er zijn steeds stapjes voorwaarts gezet in de beschaving, bijvoorbeeld op het vlak van de positie van de vrouw, waarin een mijlpaal werd bereikt met de instelling van het vrouwenkiesrecht. De volgende stap is het verlenen van bepaalde fundamentele rechten van het dier". Prof. Cliteur noemt hierbij de Rechten van de Mens als voorbeeld: "Toch is deze Universele Verklaring van de Rechten van de Mens discriminatoir, d.w.z. zij maakt onderscheid tussen mensen en andere levende wezens. Ik zie niet waarom bijvoorbeeld een basaal recht als het recht om niet gefolterd te worden, niet voor dieren zou gelden. Waarom zou een gorilla daarvan uitgesloten moeten zijn? Hetzelfde geldt voor het recht op bewegingsvrijheid en het recht op privacy". "Een dier heeft ook belangen, en daarom is het erkennen van dierenrechten ook een daad van beschaving. Het gelijkheidsbeginsel moet het uitgangspunt zijn, zowel voor de mens als voor het dier. Als je dieren een bepaald recht wilt onthouden, moet daar een goede grond voor zijn".

De Stichting Rechten voor al wat Leeft.

Auteur .

pijl omhoog