logo RvawL

Contactblad Relatie Mens en Dier januari 2012

Dit is het Contactblad "Relatie Mens en Dier" van de belangengroep en stichting Rechten Voor Al Wat Leeft.

Onderwerpen

Ganzen en vliegveiligheid schiphol

Al diverse jaren speelt het probleem van de vliegveiligheid op en rond Schiphol door de aanwezigheid van ganzen. Aanvaringen tussen vliegtuigen en rondvliegende ganzen vormen uiteraard dikwijls levensgevaarlijke situaties. Onderzoeksbureau Alterra heeft al in 2007 aanbevolen dat het gebied rond Schiphol ónaantrekkelijk gemaakt zou dienen te worden voor ganzen. De huidige situatie is namelijk dat er zeer veel voedsel voor de ganzen beschikbaar is op de landbouwgronden rond start- en landingsbanen van Schiphol. Hierdoor worden vele ganzen uit alle richtingen aangetrokken om te komen fourageren.

Wat is er met deze aanbeveling gedaan?

We citeren Bram van Liere, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Noord-Holland, waar hij schrijft in het Noordhollands Dagblad van 5-11- 2011: "Met deze aanbevelingen is zeer weinig gedaan. Zo is er alleen op zeer kleine schaal een pilot uitgevoerd waarin de geoogste percelen werden omgeploegd, zodat aantrekkelijke oogstresten werden opgeruimd. Maar het telen van voor ganzen ónaantrekkelijke gewassen is niet uitgevoerd. Daarentegen is de vos, de natuurlijke vijand van de gans, afgeschoten. Door dit halfslachtige beleid leven er nu méér ganzen rond Schiphol". De NRV ((Nederlandse Regiegroep Vogelaanvaringen) die, in samenspraak met de provincie, de aanbevelingen had moeten opvolgen, heeft verder weinig anders gedaan dan in de jaren 2008 t/m 2010 14.000 ganzen dood te schieten. Ook zijn eieren in broedgebieden behandeld zodat ze niet konden uitkomen. Dit laatste gebeurde echter niet structureel en dan heeft het geen enkel effect. Aanvaringen tussen vliegtuigen en ganzen komen dus nog steeds in dezelfde mate voor als voorheen.

Vergassing

Als 'oplossing' van het probleem opperde de NRV onlangs om de ganzen rond Schiphol nu maar op grote schaal te vangen en te vergassen. Het dierenleed dat hiermee gepaard zou gaan is ónacceptabel. Al meerdere malen hebt u in ons contactblad kunnen lezen over de CO2-vergassingsacties van ganzen die in het recente verleden in Nederland hebben plaatsgevonden. Ten eerste is het vangen en vervoeren naar de vergassingsruimte al zeér stressvol voor in het wild levende dieren, en ten tweede veroorzaakt het bijtende CO2-gas een langdurige, heftige, benauwde en pijnlijke doodsstrijd die uiteindelijk eindigt in de verstikkingsdood. Bovendien is het geen structurele oplossing, want het volgend seizoen zullen de lege plaatsen weer opgevuld zijn door andere ganzen. Van Liere: "De provincie moet geen steun geven aan het zinloos vergassen van ganzen, noch bij Schiphol, noch in de rest van de provincie". De Partij voor de Dieren diende op 7 november de volgende motie in. "Constaterende dat.
  • het college van Gedeputeerde Staten voorstander is van het op grote schaal vergassen van wilde ganzen rond Schiphol; overwegende dat
  • deze maatregel niet effectief is, omdat ganzen vanuit de verre omtrek naar dit gebied zullen blijven komen vanwege het vele beschikbare voedsel op de landbouwgronden rond de start- en landingsbanen;
  • aanbevelingen van het onderzoeksbureau Alterra uit 2007 om het risico van aanvaringen tussen ganzen en vliegtuigen rondom Schiphol te minimaliseren zijn genegeerd of slecht zijn uitgevoerd;
  • het vangen en vergassen van ganzen gepaard gaat met veel stress en een langdurige, pijnlijke doodsstrijd waarbij de dieren snakkend naar lucht proberen weg te komen terwijl zij pas na 1 minuut het bewustzijn verliezen;
  • de hele Tweede Kamer - met uitzondering van de VVD en SGP - eind september 2011 het plan van staatssecretaris Bleker om per 1 oktober 2011 toe te staan dat ganzen en andere dieren mogen worden vergast heeft verworpen en besloten heeft het verbod op vergassen tot nader order (in ieder geval tot 1 januari 2012) te handhaven; van mening dat
  • toepassen van het zwaarste middel niet aan de orde mag zijn zolang kansrijke, effectieve en diervriendelijke maatregelen niet zijn toegepast; gehoord de discussie, dragen het College van Gedeputeerde Staten op
  • in het geval dat de Tweede Kamer toch toestemming verleent voor het vergassen van ganzen, op geen enkele wijze medewerking te verlenen aan het vergassen van ganzen, En gaan over tot de orde van de dag".
(Helaas is de motie verworpen en zullen duizenden dieren weer een wrede, langdurige en pijnlijke verstikkingsdood tegemoet gaan. De partijen in de provincie Noord-Holland die tegen het verbod op vergassen stemden waren VVD, PvdA, CDA, D66, 50PLUS. Onze hoop is nu nog gevestigd op de Tweede Kamer die in januari 2012 gaat praten en stemmen over CO2-vergassing van ganzen in het algemeen. Mocht daar tóch een verbod op komen, dan zal dat ook gelden voor de Schipholganzen. - red.).

Vergiftigde roofdieren

Zag u het ook, in de t.v.-uitzending Altijd Wat op 15 november 2011, hoe Drentse jagers tamme fazanten als z.g. schietwild hadden uitgezet en, om alle concurrentie uit te schakelen, duizenden roofdieren hadden vergiftigd door in de bossen in de omgeving geschoten kuikens te deponeren die ze eerst hadden volgestopt met zeer dodelijk landbouwgif? Vele buizerds, vossen, marters, dassen, haviken etc. zijn aldus op gruwelijke wijze door vergiftiging om het leven gebracht. Ook waren er vallen gegraven met aas erin waar vossen op af kwamen die er niet meer uit konden komen en een gruwelijke dood stierven. In het afgelopen jaar werden 52 dode dieren gevonden door de milieupolitie. Het vermoeden bestaat dat dit het topje van de ijsberg is en het totaal om duizenden dieren gaat. Een Tweede-Kamerlid (PvdA) zegt dat dit een landelijk probleem is. Hij wil nu een groot onderzoek doen en daartoe de jacht in Drente een poosje stilleggen. De KNJV (Kon. Ned. Jagers Vereniging) weet natuurlijk van niets, betreurt de zaak verschrikkelijk en vindt dat deze zaak hen enorm schaadt. "Bijna alle jagers werken zorgvuldig en hebben respect voor de natuur", zei een jager in de uitzending. Ja ja, maar ecoloog Huug Landsman zei in dezelfde uitzending dat hij per jaar gemiddeld 100 vergiftigde roofdieren binnenkrijgt in zijn laboratorium, en dat dit volgens hem nog maar een fractie is van het werkelijk aantal vergiftigde dieren. Inmiddels zijn twee verdachte jagers aangehouden, waarvan eén vermoedelijk al 15 jaar bezig is met deze praktijken. De milieupolitie denkt dat het om 5 tot 10 jagers gaat die zich schuldig maken aan deze vorm van plezierjacht.
gifslachtoffers

Wetsvoorstel wet natuur

Tot 18 november 2011 hebben dieren- en natuurorganisaties hun mening mogen geven over het wetsvoorstel van staatssecretaris Bleker van Landbouw: de Wet Natuur. Deze wet moet een vervanging en samenvoeging worden van de Natuurbeschermingswet 1998, Flora- en Faunawet en Boswet. Op zichzelf is het idee om verschillende wetten die nauw aan elkaar verwant zijn samen te voegen tot eén geheel niet verkeerd. Dat maakt de zaak duidelijk en overzichtelijk. Maar…, zo'n nieuwe wet moet dan niet gaan terugschroeven wat in de oude wetten met veel moeite tot stand is gekomen aan bescherming van dieren en natuur. En dat is nu juist wel het geval in de Wet Natuur. Het voorstel is werkelijk een wanproduct. De enige natuurdiersoorten die nog bescherming genieten zijn die dieren die acuut met uitsterven worden bedreigd. Alle andere soorten raken hun bescherming kwijt. Dat betekent dat het aantal diersoorten dat vrijelijk bejaagd mag worden door plezierjagers meer dan verdubbeld wordt vergeleken met de huidige wetgeving. De soorten die tot nu toe bejaagd mogen worden zijn: hazen, fazanten, wilde eenden, konijnen en houtduiven. Daar komen, als deze wet er komt, zeven soorten bij: edelhert, damhert, ree, wild zwijn, grauwe gans, kolgans en smient". We citeren TROUW van 19 november 2011, waar staatssecretaris Bleker zegt: "Het gaat goed met deze dieren, de populatie groeit. Er zijn meer van deze dieren dan de Europese norm vraagt. Soms richten ze schade aan, dan mag een jager daar best iets aan doen. Daarbij is wild vlees hartstikke lekker". Provincies worden zelfs verplicht om soorten die van oorsprong niet in Nederland thuishoren, de z.g. exoten, geheel uit te roeien! En dat terwijl dagelijks duizenden exotische dieren in Nederland worden ingevoerd! (met álle gevolgen van dien, zoals ontsnapping of overbrengen van ziekten!) Ook ontsnapte en verwilderde huisdieren, zoals huiskatten, maar ook exotische huisdieren, mogen afgeschoten worden. Dierenwelzijn en intrinsieke waarde van dieren spelen in het wetsvoorstel geen enkele rol. Ook wordt niet naar alternatieven gezocht zoals opvang van dieren of vangen, neutraliseren en weer terugplaatsen. Al deze dieren worden vogelvrij verklaard. Door de gezamenlijke natuur- en dierenorganisaties (de laatste zijn verenigd in het CDON, waarin ook Rechten voor al wat leeft is vertegenwoordigd) is het volgende persbericht uitgestuurd:

PERSBERICHT

"Natuurorganisaties zijn het roerend eens Natuurwet moet terug naar tekentafel Nederlandse natuur-, landschap- en dierenwelzijnsorganisaties roepen staatssecretaris Henk Bleker op zijn Wet Natuur grondig te herzien. Met dit wetsvoorstel wordt decennia werken aan gericht natuurbeleid overboord gezet en wordt een schat aan natuurgebieden en plant- en diersoorten vogelvrij verklaard.

Wet Natuur biedt geen bescherming voor Nederlandse soorten en gebieden

De meer dan 40 organisaties zijn verontwaardigd over het wetsvoorstel. Het voorstel gaat uit van de gedachte dat de natuur alleen beschermd hoeft te worden als Europa dat verplicht stelt. Europese regels bieden niet meer dan minimale bescherming. Het aantal diersoorten waarop gejaagd mag worden, wordt meer dan verdubbeld. Bijna 150 typisch Nederlandse plant- en diersoorten zijn straks niet langer wettelijk beschermd. Ruim 180 natuurgebieden staan onder druk. Het is bovendien de vraag of Nederland met het schrappen van de nationale wettelijke bescherming kan voldoen aan zijn Europese en andere internationale verplichtingen.

Natuur is economie

De staatssecretaris suggereert ten onrechte dat er een onoverbrugbare tegenstelling bestaat tussen natuur en economie en dat de natuur economische ontwikkeling in de weg staat. Onderzoeken tonen keer op keer aan hoe economisch waardevol de Nederlandse natuur is. Denk maar aan het belang ervan voor bijvoorbeeld de toerisme- en recreatiesector, de visserij en het watermanagement. Nederland is een van de dichtstbevolkte landen ter wereld. Een gezonde en gevarieerde leefomgeving is daarom noodzakelijk en een robuuste natuurbeschermingswet een vereiste.

Wet Natuur is achteruitgang

De organisaties vinden het een goede zaak dat drie natuurwetten (Natuurbeschermingswet, Flora- en Faunawet en Boswet) worden samengevoegd tot één wet, maar alleen als dat een verbetering zou betekenen. In werkelijkheid is sprake van achteruitgang, natuurbeleid wordt de nek omgedraaid. Zelfs aan minimale Europese verplichtingen wordt maar ten dele voldaan. De Nederlandse natuurbeschermingsorganisaties maken zich bovendien zorgen of de wet überhaupt te handhaven is. Een duidelijke en sterke natuurwet zal de economie juist stimuleren, omdat ondernemers weten waar ze aan toe zijn en kunnen investeren in de toekomst van hun bedrijf. Wij willen dat de natuur en haar kwetsbare dieren en planten in alle provincies van dezelfde bescherming genieten. Het wetsvoorstel zoals dat voorligt zal juist zorgen voor willekeur, onduidelijkheid en daardoor onzekerheid. De natuur- en dierenorganisaties die deze gemeenschappelijke brief hebben ondertekend, hebben ook individueel commentaar geleverd op het wetsvoorstel. Naar verwachting bespreekt de Tweede Kamer de Wet Natuur in het voorjaar van 2012. Coalitie Dieren Organisaties Nederland (23), De 12 Landschappen, De Natuur- en Milieufederaties, De Vlinderstichting, EIS, Floron, Goois Natuurreservaat, Green-peace, Het Bosschap, IUCN, KNNV, Landschapsbeheer Nederland, Milieudefensie, Natuurmonumenten, RAVON, Soortenbescherming Nederland, Stichting De Noord-zee, Stichting Duinbehoud, Unie van Bosgroepen, Vogelbescherming Nederland, Waddenvereniging, Wereld Natuur Fonds.

"Slecht dierenwelzijn kost geld"

Dit lazen we in 'Boerderij' van 18 oktober 2011. Meestal wordt in de intensieve vee-industrie afgezien van maatregelen ter bevordering van het dierenwelzijn omdat dit extra geld kost. Hoe meer men beknibbelt op dierenwelzijn, hoe meer geld men kan besparen. Vandaar dat varkenshouders niet snel een dierenarts laten komen bij een kreupele zeug (bij 10 à 15 procent van de zeugen treedt kreupelheid op door te gladde vloeren!) en ook maatregelen ter voorkoming van kreupelheid heeft men er meestal niet voor over. Varkenshouders benadelen door deze foute mentaliteit niet alleen hun dieren, maar ook zichzelf, want "kreupelheid is pijnlijk en daarmee negatief voor het welzijn. Door de pijn zal het dier minder lopen en vreten, waardoor de prestaties onder druk komen te staan", aldus 'Boerderij'. Onderzoekers van het Ilvo (Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek) hebben berekend dat kreupelheid leidt tot flink hogere kosten voor de varkenshouder. Niet alleen bij zeugen, ook bij vleesvarkens komt kreupelheid voor. Kreupele vleesvarkens groeien veel minder hard, en ook dat kost geld. Er wordt gewerkt aan een systeem waarbij kreupelheid in een vroeg stadium wordt ontdekt, zodat tijdig ingrijpen mogelijk is. Naar de motivatie kunnen we wel raden: niet het dierenwelzijn speelt hier een rol, maar de verdienste. Helaas levert een slecht dierenwelzijn maar al te vaak juist veel geld op. Als u op 6 november 2011 KRO-Brandpunt hebt gezien, zag u hoe het de tienduizend zeugen en kwart miljoen biggen per jaar vergaat van de grootste varkensboer van Europa, Adriaan Straathof, eigenaar van vele megastallen en varkensflats, in Nederland en daarbuiten, vooral in het Oostblok. Al weet men hoe de intensieve vee-industrie werkt, de beelden in deze uitzending zal bij velen tot verbijstering en walging geleid hebben….

Kleine diertjes

Laten we ook eens stilstaan bij de kleine diertjes die in de natuur leven. Al zijn dieren nog zo klein, ze kunnen allemaal lijden. En dat gebeurt dan ook, door menselijk toedoen. Veel soorten worden als onwenselijk ervaren, en dus alom bestreden. Kijken we eens naar de slak: De slak kan ons wel eens dwars zitten door de bloemen in onze tuin aan te vreten, zodat er soms maar weinig van overblijft. Menig tuinliefhebber grijpt naar rigoureuze middelen om de slakken te verdelgen, zoals slakkenkorrels.

Slakkenkorrels

Een van onze donateurs schreef ons dat zij in een tuincentrum eens had gevraagd hoe die slakkenkorrels eigenlijk werken en of de slakken er snel aan doodgaan. "De man vertelde eerst zijn verhaal dat de korrels biologisch afbreekbaar waren en zo. Maar ik vroeg door, wat het dan met die slak deed…. Uiteindelijk vertelde hij dat de slak z'n bek niet meer open kan doen, doordat de slijmhuishouding in de war raakt door het eten van de slakkenkorrels. Stel je voor…, de slak kruipt naar z'n eten, kan z'n bek niet meer open krijgen en sterft een moeilijke dood temidden van z'n eten…!". (Tot zover de briefschrijfster.) Ons advies aan u is dan ook: Koop nooit slakkenkorrels als u last van slakken hebt! Bovendien: hoe vergaat het vogels en egels die vergiftigde slakken eten? Gelukkig kan het ook anders. Hier zijn een paar slak- en plantvriendelijke tips:
  • Slakken houden niet van een droge omgeving. Droge grondsoorten (zaagsel, grind of schelpen) zullen ervoor zorgen dat de slakken minder snel uw planten zullen aanvreten.
  • Sterk geurende planten zijn niet geliefd bij de slakken. Als u bijvoorbeeld hier en daar een kruidenplantje als knoflook, salie of thijm tussen uw tuinplanten zet, zullen de slakken uw planten eerder met rust laten.
Overigens hebben slakken ook een nuttige functie: ze ruimen namelijk gevallen bladeren op. Bovendien zijn vogels en egels dol op slakken. Zonder slakken in de tuin zult u dus ook minder egels en vogels in de tuin hebben.

Wespen en wespenvangers

Ook zijn er wespenvangers in de handel. Dat zijn glazen potten waar wespen in vliegen en er dan niet meer uit kunnen. De wespen vliegen lange tijd rond in de pot tot ze doodmoe en hongerig eindelijk bezwijken. Ook een nare en langdurige dood dus. De wespenvangers worden steeds mooier gefabriceerd om de consument te verlokken zo'n mooi en handig ding te kopen en in de tuin op te hangen. En dan te weten dat wespen eigenlijk heel interessante en nuttige diertjes zijn! Ze zijn echt niet altijd lastig! De wesp heeft eerst als voedsel: rupsen en insecten, en pas later komen ze af op zoetigheid. Verjaag ze echter niet, want instinctief gaan ze zich dan verdedigen en steken. Ze kunnen de winter niet overleven en de meesten sterven dan ook tijdens de winter. Alleen de koninginnen overwinteren, bijvoorbeeld onder dakpannen of in schuurtjes. In april ontwaken ze uit hun winterslaap en gaan een nestplaats zoeken. Wespen kunnen geen wasraten bouwen; hun nest is helemaal van papier. Houtvezeltjes worden met hun sterke kaken van alles wat maar hout is afgeschraapt. De koningin bouwt in april in haar eentje het nest. Ze kauwt de houtvezels tot pulp en strijkt dit uit tot dunne papierlaagjes. Het nestje is dan bolvormig. Er is een aantal zeskantige cellen in gebouwd en in elke cel wordt een eitje gelegd dat na enkele dagen uitkomt. De koningin voert haar eerste larven zelf met allerlei fijngekauwde insecten, tot de larven verpoppen. Na vijf weken komen de eerste werkwespen uit; deze bouwen het nest verder uit en voeden hun jongere zusjes en broertjes. De koningin gaat nu in snel tempo weer eitjes leggen in de nieuwgebouwde cellen. Duizenden wespen vangen nu muggen, luizen en rupsen. Wespen zijn dus zeer nuttig. Als u een wespennest uit uw tuin zou willen verwijderen, bedenkt u dan dat de diertjes binnen zeer korte tijd uit zichzelf sterven, en het volgende jaar zullen ze toch niet weer hetzelfde nest in gebruik nemen. Wespenvangers of zakken met vergif zijn erger dan een paar weken geduldig wachten tot ze vertrekken om uit zichzelf dood te gaan.

Vrijwilligers gezocht

Welke dierenvriend(en), woonachtig in Gouda en omstreken, is (zijn) bereid daadwerkelijk de handen uit de mouwen te steken in het belang van de dieren? Sinds vorig jaar augustus is in de binnenstad van Gouda door de gemeente een duiventil geplaatst om de overlast in het centrum op te heffen zonder dat er duiven gevangen en gedood hoeven te worden. De til en alles wat er bij komt kijken wordt begeleid door de Werkgroep Duivenoverlast. Duiventillen werken veel diervriendelijker én effectiever dan het zinloze en wrede vangen en doden, De werkwijze is u inmiddels bekend, want wij schreven hier al dikwijls over: de duiven eten en slapen in de til en leggen daar ook hun eieren. De eieren worden dagelijks door vrijwilligers verwisseld door kalkeieren. Maar er komt nog meer bij kijken: elke dag moet de til schoongemaakt worden om de duivenmest uit de til te verwijderen. Dat is schrobben en boenen geblazen! Verder moet er natuurlijk elke dag worden gevoerd, drinkwaterbakjes verschoond en weer gevuld. Alles bij elkaar vergt het best inspanning, veel traplopen en sjouwen. Tot nu toe is er één vrijwilligster in Gouda die dit zware werk helemaal alleen doet, elke dag! Wie is bereid hierbij de helpende hand te bieden? Vele handen maken immers licht werk…. Als u er voor voelt kunt u mailen naar goudseduiven@gmail.com of bellen naar tel. 06-23046375. Als u zelf niet in de gelegenheid bent weet u misschien iemand anders? Uiteraard is het zaak dat een vrijwilliger voor dit werk geen hobbymatige of professionele duivenmelker mag zijn!

Zwerfkatten

Wist u dat in de jaren 1997 - 2006 het aantal huiskatten in Nederland met 50% is toegenomen tot 3 miljoen, en dat die groei nog steeds doorgaat? Helaas neemt daarmee ook het aantal zwerfkatten toe, alsmede de aantallen die in asielen verblijven. Doordat veel asielen al overvol zitten komen er steeds meer zwerfkatten op straat terecht. Honderden adressen bieden via internet gratis kittens aan, en velen halen een kitten af, maar geld voor castratie ontbreekt vaak. De verzorging en voeding van een katje kost al gauw 30 euro per maand, voor velen reden het diertje dan toch maar op straat te zetten. Zo belanden veel katten ongecastreerd op straat. Zwangere poesjes bevallen onder struiken en in tuinen en hun kroost verwildert. Jonge katten worden op parkeerplaatsen uit de auto gezet en zelfs op vluchtstroken naast snelwegen worden vaak ontredderde kittens aangetroffen, waarvan er veel nog op dezelfde dag worden doodgereden. Zoals u weet steunt Rechten voor al wat leeft enkele projecten waar men zich voor deze dieren inzet. Zwerfkatten worden gevangen en gecastreerd, de tamme katten herplaatst, kittens tot 3 maanden oud gesocialiseerd en ook ter adoptie aangeboden. Voor de niet-plaatsbare katten die (na castratie/sterilisatie) worden teruggeplaatst, worden kattenhuizen ingericht (bijv. een oude caravan, een schaftkeet, blokhut, container, kiepwagen, hondenhokken of tuinboxen), waarin de verwilderde zwervertjes kunnen schuilen, eten en slapen. Nieuwe (tamme gedumpte) katten worden snel gesignaleerd en gevangen, zodat de populatie zich niet kan uitbreiden. Het castreren, opvangen en verzorgen van zwerfkatten kost veel geld. Via de media en publiciteit kunnen zij geen geld inzamelen omdat niet algemeen bekend mag worden dat zwerfkatten op diverse locaties voedsel en onderdak krijgen. Er zouden dan immers nog meer katten worden gedumpt dan nu reeds het geval is en dat laatste moet worden voorkomen! Uw extra gift speciaal voor dit doel is dan ook van harte welkom. Een bedrag kunt u overmaken via bijgesloten acceptgirokaart. Alvast hartelijk bedankt namens de zwerfkatjes!

Onbedwelmde rituele slacht

Ongetwijfeld hebt u vernomen dat het debat in de Eerste Kamer over het onverdoofd ritueel slachten uiterst ongunstig is verlopen. Staatssecretaris Bleker kwam op de valreep plotseling met een alternatief voorstel: het sluiten van een convenant met de Joodse en Islamitische organisaties om in plaats van een bedwelming enkele aanpassingen in te voeren waardoor het slachtproces er toch wat 'diervriendelijker' uit kwam te zien. VVD, PvdA, CDA, SGP, CU en D66 besloten samen het wetsvoorstel onderuit te halen. Onder het mom van vrees voor aantasting van de godsdienstvrijheid, maar kennelijk gedreven door andere óneigenlijke motieven grepen ze zéér dankbaar het 'alternatief' van Bleker aan. Op het moment dat we dit schrijven moet er nog worden gestemd, maar de kaarten lijken al wel geschud. Erg jammer, maar de PvdD zal zo snel mogelijk met een nieuw wetsvoorstel over dit onderwerp komen (Marianne Thieme in Pauw en Witteman op 14-12-2011).

De Stichting Rechten voor al wat Leeft.

Auteur .

pijl omhoog