logo RvawL

Contactblad Relatie Mens en Dier oktober 2008

Dit is het Contactblad "Relatie Mens en Dier" van de belangengroep en stichting Rechten Voor Al Wat Leeft.

Onderwerpen

SJOEMELEN MET SLACHTVEE (3)

In onze vorige twee contactbladen hebt u deel 1 en 2 kunnen lezen over de inhoud van het onthullende artikel van freelance-journalist Jeroen Siebelink in VRIJ NEDERLAND van 9 februari 2008 onder de titel "Sjoemelen met slachtvee". Gingen deze twee eerste gedeelten vooral over de misstanden bij de veetransporten, de lakse houding van VWA en AID, nu NVMA en over de onwil van de overheid én van de sector zelf, met veelal ernstig dierenleed als gevolg, in het derde deel gaan we nader in op dat deel van het VN-artikel dat handelt over de slacht en wat daarna met het vlees gebeurt.

Slachtmethoden

Ook hier wordt verteld wat wij al vaker in ons contactblad hebben geschreven: de geheimzinnigheid die o.a. bij slachterij VION in Boxtel wordt betracht rond het gebruik van pure CO2 als bedwelmings- en dodingsmethode voor varkens. Maar, al is het u misschien al bekend, toch citeren we nog maar eens wat Siebelink hierover schrijft. "Als je een gezond varken bent, word je bedwelmd en gedood. Daartoe zak je bij slachthuis VION op een lift in een put, met duizend stuks per uur. Onderin die put hangt zwaar CO2-gas. Het is de bedoeling dat de varkens snel en stressloos hun bewustzijn verliezen en in minder dan twee minuten stikken. Niemand controleert of dat ook echt gebeurt, want dat keldertje heeft geen ramen. De Europese Unie eist dat de keurmeesters van de VWA toegang krijgen tot elke ruimte van een slachthuis, maar VION weigert camera's op te hangen". En over runderen die vorig jaar zomer bij slachterij Boer van de Van Drie Groep in Nieuwerkerk a/d IJssel werden geslacht: "Uit interne nota's van de VWA blijkt dat je daar" (als rund - red.) "een nekschot kunt krijgen. Verboden. Kalveren werden er vuil en met volle magen aangevoerd. De VWA constateerde voor én na de slacht 'faecale bezoedeling'. Poep op het vlees dus". De VWA zegt in een reactie de AID, nu NVMA te hebben ingelicht over de veelvuldige bedwelmingsfouten, de verboden nekschoten en de 'faecale bezoedeling' (het laatste is een gevolg van het feit dat het bedrijf het slachtproces onvoldoende beheerst), die maakte een proces-verbaal op, maar het O.M. tilde er niet zo zwaar aan en ging niet over tot strafvervolging. Maar een VWA-medewerker reageert verontwaardigd: "Het O.M. vond de zaak niet zwaar genoeg? Wat voor dossier is er dan aangeleverd, dat je dit niet hard kan maken? Want Boer zat niet alleen fout op dierenwelzijn, maar ook de productie van "broeikoppen" en "broeipensen" - die worden verhit in water tot uiteindelijk diervoeder - waarvoor men niet was gecertificeerd. Koppen zijn gevaarlijk als je ze niet goed bewerkt, omdat daar besmet materiaal in kan zitten (BSE). Het getuigt van weinig overtuigingskracht van de VWA". Overigens, uit de begroting van Landbouw blijkt dat grote slachterijen slechts driekwart van de keuringskosten hoeven te betalen. Elk jaar komt de VWA tien miljoen euro tekort, en dat gaat al vele jaren zo. VWA mag ook niet het volledige bedrag in rekening brengen, want e.e.a. berust op afspraken tussen het Ministerie van Landbouw en de vee- en vleessector. De tekorten werden gewoon ondergebracht onder andere posten, zoals kosten voor boventalligheid, sanering, fusie of crisis. "Jarenlang paste het Ministerie van Landbouw quasi-verbaasd de tekorten bij", aldus een Landbouw-medewerker, volgens wiens zeggen de Tweede Kamer hier ook nooit van op de hoogte werd gebracht. Maar, door de financiële tekorten werd de VWA wel steeds aangespoord sneller en efficiënter te werken, met als gevolg halve en slechte keuring. "Aan dierenwelzijn komt men zo nooit toe", aldus de Landbouw-medewerker.
En ná de slacht? Verstrengeling van belangen Bij de keuring van vlees komen de VWA en de overheid er niet meer aan te pas. De vleeskeuringstaken zijn in dit (post mortem-)stadium overgedragen aan de keuringsassistenten van de KDS (Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector). Toen de Partij voor de Dieren begin van dit jaar aan Minister Verburg vroeg hoe onafhankelijk de KDS was, noemde zij de KDS "een van vee- en vleessector ónafhankelijke stichting". We citeren Siebelink: "De aandelen in KDS zijn echter in handen van CBS Groep (Centraal Bureau Slachtdieren Groep), dat weer in handen is van de sector. De vijftien bestuurders zijn behartigers van de belangen van veehouders, veehandelaars, slachters, veetransporteurs. Zij benoemden het driekoppige bestuur van KDS: hoogleraar burgerlijk recht Bas Kortmann, voormalig commissaris van de Koningin Johan Kremers en Henny Swinkels van de Van Drie Groep, hetzelfde bedrijf dat vanwege verboden nekschoten en faecale bezoedeling onlangs onder extra toezicht van KDS is gesteld. Omdat KDS toch wordt gezien als een sector-onafhankelijk, 'indirect overheidslichaam' betaalt ze geen vennootschapsbelasting op de zestien miljoen euro omzet". En wat doet de CBS-groep? Het Centraal Bureau Slachtdieren (met maar liefst twaalf onderdelen) keurt o.a. dieren, terwijl een CBS-dochter boeren verzekert tegen afkeuring van hun vee. Belangenverstrengeling ten top dus…. Wij citeren: "Aandeelhouders van CBS zijn allemaal grote belangengroepen en bedrijven uit de vee- en vleesindustrie zoals LTO en VION. CBS is in Nederland monopolist in het keuren van roodvleesslacht. Alle paardenvlees, koeienvlees, varkensvlees, geitenvlees en schapenvlees komt onder ogen van de KDS-assistenten. CBS tuigt nu een nieuwe BV op: Taurus. Die levert dierenartsen aan de pluimveesector. Toezicht op pluimveekeuring mag van Europa niet worden uitbesteed. 'Om dit te omzeilen, huurt de VWA ze in van Taurus', legt een bron op Landbouw uit. 'Daarbij scheelt het dat de beoogd voorzitter van Taurus oud-CDA-landbouwminister Cees Veerman heet'. " Pikant detail is dat CBS-directeur Van der Weg regelmatig dineert met Inspecteur-Generaal van de VWA, André Kleinmeulman, nota bene zijn toezichthouder.

Gevolgen

Wat zijn nu de gevolgen van al deze belangenverstrengeling en vriendjespolitiek? Wij citeren nog maar eens: "De constructie waarin de overheid vleeskeuring afstoot aan het private conglomeraat van CBS en KDS is legaal, omdat de taken van de keuringsassistenten van KDS post mortem zijn en niet doorslaggevend. En omdat de minister eindverantwoordelijk blijft. Europa eist echter dat de autoriteiten onpartijdigheid en kwaliteit van de controles op elk niveau verzekeren door middel van een 'control body'. De Food and Veterinary Office (FVO), toezichthouder van de Europese Commissie, constateerde vorig jaar dat KDS niet aan de eisen van een control body voldoet". Van alle karkassen die de KDS-assistent bekijkt op afwijkingen zoals kanker of ontstekingen gaat 10% naar het laboratorium. "Gegevens over aangetroffen parasieten en infecties gaan terug naar de boeren. Als feedback'Residuen van verboden antibioticagebruik niet', zegt een VWA-medewerker, want laboranten weten ook wel dat de intensieve veehouderij, die zeer gevoelig is voor ziektekiemen, zonder antibiotica niks begint. Aan dierenwelzijn valt door de KDS-assistent niets te doen. Wel aan volksgezondheid. 'Toch accepteert de overheid in afspraken met KDS de gevolgen van voedselvergiftiging en diarree door besmet vlees', zegt de medewerker. 'Meer dan de helft van het goedgekeurde roodvlees bevat de salmonella- of E-colibacterie'. Voor alle duidelijkheid citeren wij eens voor u de considerans (=beweegreden/doel) van de oude vleeskeuringswet. Die luidde als volgt: "wering en bestrijding van vlees en vleesproducten die schadelijk kunnen zijn voor de volksgezondheid". Deze wet viel onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Volksgezondheid. Dit is het enige ministerie dat zich bezighoudt/zou moeten bezighouden met de gezondheidszorg (ziektebehandeling) en gezondheidsbescherming (ziektepreventie) door o.a. de keuring van voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong, zoals vlees en vleesproducten en melk en melkproducten. Het Ministerie van Volksgezondheid zou het niet kunnen maken dat onder haar verantwoordelijkheid besmet vlees, of vlees met antibiotica-residuen aan de consument wordt aangeboden. Dit ministerie was en is ook volledig ónafhankelijk van de veesector, en dat is nu juist wat het Ministerie van Landbouw niet wil. Dit alles is er enkele jaren geleden, tijdens de kabinetsformatie van Balkenende II, stilletjes doorgedrukt door de landbouwlobby, zonder discussie in de Tweede Kamer. Zo behartigt het Ministerie van Landbouw nu volledig de belangen van de voedselproducenten en heeft hierbij nauwelijks of geen last van het Ministerie van Volksgezondheid. Zo kan o.a. het enorme antibioticagebruik in de bioindustrie gewoon doorgaan, totdat de "bom" een keer barst (antibiotica-resistentieproblemen bij patiënten in ziekenhuizen, die de laatste jaren al meerdere keren zijn voorgekomen).

Conclusie

Dit was het derde en laatste deel van een serie artikelen over de inhoud van het VN-artikel van Jeroen Siebelink, van 9 februari 2008. In deze serie artikelen hebben we u een kleine indruk willen geven van wat er, na het toch al niet vrolijke leven van onze landbouwhuisdieren, allemaal nog meer vastzit aan dat lapje vlees op uw bord! Onze conclusie mag zijn, dat het hier gaat om een gesloten wereldje, waar heel veel geld in omgaat, waar alle partijen elkaars belangen beschermen, overtredingen onder het vloerkleed verdwijnen, de overheid de oogjes toeknijpt en waar in feite inderdaad 'de slager zijn eigen vlees keurt', ten koste van dier en consument. En het bedroevende is nu dat sinds het moment dat al deze feiten naar buiten kwamen er nog niets, maar dan ook niets veranderd is. Erger nog: wij vrezen dat, zolang de VWA in handen blijft van het Ministerie van Landbouw in plaats van het Ministerie van Volksgezondheid, er ook nooit iets zal veranderen….

PETITIE TEGEN NIEUWE REGELING AGRESSIEVE HONDEN

Niet alleen onze landbouwhuisdieren, ook honden zijn slecht af onder het beleid van minister Verburg. Als het aan de minister ligt moet per 1 januari 2009 iedere hond die 'ongewenst, agressief gedrag' vertoont, in beslag genomen worden en aan een gedragstest worden onderworpen. Slaagt de hond niet, dan wordt 'het beestje gedood', zo schrijft de minister in haar brief aan de Tweede Kamer. Ook als de betreffende hond nog nooit iemand gebeten heeft. Voor de minister is verstijven of de lip optrekken al 'ongewenst, agressief gedrag'. Het is onjuist om grommen, verstijven of het optrekken van een lip als 'agressief' gedrag te bestempelen. Meestal gaat het juist om defensief of waarschuwend gedrag. Op grond van de nieuwe Regeling Agressieve Dieren (RAD) zal iedere hondenbezitter het risico lopen dat iemand beweert zich door het gedrag van diens hond bedreigd te hebben gevoeld. Deze persoon kan naar de politie gaan die vervolgens de hond in beslag kan nemen om hem een gedragstest te laten ondergaan die moet uitwijzen of hij agressief is. Deze gedragstest kan echter volgens deskundigen nooit voor 100% betrouwbaar zijn. De positief voorspellende waarde die aangeeft of een in de test agressief bevonden hond in de toekomst daadwerkelijk zal bijten bedraagt slechts 46%. Dat betekent dat 54% van de geteste honden onterecht zal worden doodgemaakt. Omdat het de bedoeling is om de honden die niet voor de test slagen meteen te doden, kan achteraf ook nooit meer bewezen worden dat de uitslag van de test of de test zelf niet juist was. Het is volstrekt onacceptabel en onnodig om een hond die niet voor de test slaagt meteen te doden. Een hond kan tot op hoge leeftijd nog dingen af- en aanleren. Er bestaat tegenwoordig goede gedragstherapie en men kan daarbij een muilkorf- en aanlijngebod laten ingaan. De oude RAD, die conform het advies van de Commissie van Wijzen is afgeschaft, heeft een paar duizend vaak onschuldige pitbulls het leven gekost. Voor niets, want het aantal ernstige bijtincidenten was tien jaar na de inwerkingtreding van de RAD in 1993 nog even groot als daarvoor. De nieuwe regeling die de minister wil invoeren zal wederom duizenden honden het leven kunnen gaan kosten en het aantal bijtincidenten niet doen afnemen omdat de belangrijkste oorzaak, de wijze waarop de eigenaar met zijn hond omgaat, niet wordt aangepakt. Veel hondeneigenaren weten immers niet hoe zij met hun honden moeten omgaan, waardoor deze ongewenst gedrag kunnen gaan vertonen. Teken de petitie op www.axci.nl tegen de nieuwe RAD Het Comité Dierennoodhulp, de Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren en de Stichting "Rechten voor al wat leeft" zijn op 26 augustus jl. samen een landelijke digitale protestactie gestart, waarmee honden-(dieren-)liefhebbers hun protest tegen de nieuwe RAD kenbaar kunnen maken aan minister Verburg. Tekent u ook op www.axci.nl(klik aan: "Honden vogelvrij door nieuwe Regeling Agressieve Dieren [RAD]") en stuurt u de petitie door naar zoveel mogelijk dieren-(honden)liefhebbers in uw kring? Alvast hartelijk bedankt voor uw hulp!
RITUEEL SLACHTEN Ja, wij blijven er over schrijven. Hóe veel hebben wij er al over geschreven…. Want, u wist misschien nog niet, dat er momenteel onderzoek plaatsvindt bij de Animal Scientist Group van de Wageningen Universiteit (ASG-WU). Het onderzoek aldaar wordt uitgevoerd door dierenarts/onderzoeker Bert Lambooij. "Het ministerie van Landbouw laat onderzoeken of ritueel slachten het welzijn van dieren aantast en overweegt maatregelen tegen onbedwelmd slachten", schrijft het Parool op 8 april 2008. Nu is "onderzoek naar een bepaalde kwestie" voor de overheid in de meeste gevallen een manier om, wat die kwestie betreft, weer een tijdje achterover te kunnen leunen. (We zetten maar weer eens een onderzoeker op de zaak, dan zijn we er weer een poosje van af. De kosten daarvoor worden wel weer door de belastingbetaler opgebracht. En lastige vragen kunnen we altijd makkelijk beantwoorden: "De zaak is in onderzoek". En natuurlijk kiezen we een onderzoeksinstituut dat het ons als overheid niet lastig zal maken…) Met de onderzoeksresultaten wil de minister "in overleg" gaan met de Joodse en Moslimgroeperingen. Nu zijn er wereldwijd, en ook in Nederland, in de laatste decennia al vele onderzoeken gedaan m.b.t. het rituele slachten, en wat een dier daarbij ondergaat. álle onderzoeken komen unaniem op hetzelfde neer: Zónder bedwelming dieren de hals doorsnijden, ook nog eens voorafgegaan door het op de rug kantelen van de dieren, is ónacceptabel. Enkele rapporten uit binnen- en buitenland hebben wij in ons bezit. De minister van Landbouw is, evenals de leden van de Vaste Commissie van Landbouw in de Tweede Kamer, hiervan zeer nadrukkelijk door ons op de hoogte gebracht, maar nóch de minister, nóch de Commissieleden zijn hier ooit op in gegaan. Kennelijk waren zij níet blij met de uitkomsten van de onderzoeken. Waarschijnlijk daarom heeft de minister, in haar óndoorgrondelijke wijsheid, besloten er nóg maar weer eens een onderzoek aan te wijden…. Meerwaarde Welnu, op 14 juni jl. hebben wij de minister de volgende brief gestuurd: "Momenteel vindt in opdracht van uw ministerie onderzoek plaats binnen de Animal Science Group van de Wageningen Universiteit naar de vraag of onbedwelmd ritueel slachten het welzijn van de dieren aantast. Er zijn in binnen- en buitenland reeds vele decennia lang onderzoeken gedaan over dit onderwerp en veel literatuur is hierover verschenen. Wij hebben enkele onderzoeksnota's in ons bezit, t.w.: 1. Nota "Ritueel slachten in Nederland" (1984) van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) 2. Nota van de TVT - Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz e.V. (2002) 3. Nota "Slaughter of Animals without prior Stunning" van de FVE - Federation of Veterinarians of Europe (2002) Ook is er een rapport uit 2004 van het Wetenschappelijk Panel voor Diergezondheid en Welzijn van de EFSA, opgesteld op verzoek van de Europese Commissie. Ook buiten Europa zijn nog vele onderzoeken verricht. Al deze onderzoeken hebben geleid tot dezelfde conclusie: onbedwelmd ritueel slachten is niet meer van deze tijd, het schaadt ernstig het welzijn van de te slachten dieren en is daarom thans ónacceptabel. In april van dit jaar liet de KNMvD nogmaals via pers en media ditzelfde standpunt onomwonden weten! Tevens wordt in b.g. nota's de oplossing voor dit vraagstuk geboden, die aan alle voorwaarden van de Joodse en Islamitische ritus voldoet: de reversibele (=omkeerbare - red.) elektrische bedwelming. Dat deze methode voor de Joodse gemeenschap en sommige Moslimgroeperingen niet acceptabel zou zijn (Bert Lambooij, ASG-WU in Parool d.d. 8 april 2008) lijkt ons nog geen reden om de dieren dan maar ná de halssnede te bedwelmen, zoals de heer Lambooij in dezelfde krant oppert. Dit is natuurlijk absoluut onzinnig, aangezien het dier dan het ergste al bewust heeft moeten ondergaan: het fixeren, kantelen en de halssnede. Liever zouden de Joodse en Moslimgroeperingen ervan moeten worden overtuigd dat de reversibele elektrische bedwelming vóór de halssnede (de dieren hoeven dan ook niet gefixeerd en gekanteld te worden) volkomen voldoet aan de voorwaarden van de ritus: 1. de dieren sterven niet voór de halssnede, maar zijn slechts bewusteloos, en 2. de mate van leegbloeden is bij bedwelmde dieren hetzelfde als bij onbedwelmde dieren. Wij verzoeken u vriendelijk ons te willen antwoorden op de volgende vragen: 1. Wat is de meerwaarde van het ASG-onderzoek dat momenteel wordt verricht boven de eerdergenoemde onderzoeken en de grote hoeveelheid literatuur die sinds jaar en dag reeds hierover beschikbaar is, als het fixeren, eventueel kantelen en het toedienen van de halssnede zónder bedwelming plaatsvindt bij volle bewustzijn van de slachtdieren? 2. En, indien het Wageningse onderzoek tot een andere conclusie zou leiden dan alle eerdergenoemde onderzoeken, (noóit zal aangetoond kunnen worden dat het fixeren, kantelen en het zonder bedwelming toedienen van de halssnede geen ernstige aantasting is van de intrinsieke waarde van de slachtdieren!), welke conclusie zal dan door u voor waar worden aangenomen, en op welke gronden?" (Tot zover ons schrijven aan de minister, waarvan een kopie naar de Landbouw-commissieleden in de 2e Kamer is gegaan.) Antwoord van de minister In het antwoord begon de minister met te benadrukken dat de ASG een in binnen- en buitenland gerespecteerd onafhankelijk onderzoeksinstituut is. (Dat ónafhankelijke van de ASG, daar hebben wij nu juist zéér grote twijfels over! De ASG-onderzoeken worden door Landbouw betaald! Het spreekwoord zegt niet voor niets: "Wiens brood men eet, diens woord men spreekt". - red.). Verder vermeldt het antwoordschrijven dat voor het welzijn van het dier niet alleen het dodingsproces, maar het hele traject van aanvoer tot en met het doden door verbloeding van belang is, dat dit uiteraard voor álle slachtdieren geldt, dat het daarom van belang is een goed beeld te hebben van de sterke en minder sterke punten inzake het dierenwelzijn tijdens het gehele proces van aanvoer tot en met het doden, dat het inzichtelijk hebben van resultaten van recente onderzoeken hierbij een essentieel onderdeel vormt, dat de ASG gevraagd is hier een literatuurstudie naar te doen en een rapport uit te brengen, en dat de resultaten van dit rapport gebruikt zullen gaan worden in de discussies met de religieuze organisaties. "Op basis daarvan zal ik mijn standpunt bepalen", eindigt de minister. Wel, een antwoord op onze vragen hebben wij dus niet gekregen. Wij weten niet wat ú er van vindt, maar wíj hebben geen enkele verwachting dat uit dit onderzoek en het daarop volgende "overleg" met de religieuze organisaties ook maar íets goeds voor de dieren voort zal komen….
GANZENDRAMA In ons vorig contactblad schreven wij over vang- en vergassingsacties in Purmerend, maar ook over dreigende acties in heel Noord-Holland incl. Texel, en een lopende rechtszaak van De Faunabescherming tegen deze provincie. De uitspraak van de rechter was dat niet in heel Noord-Holland, maar wel rondom Schiphol én op Texel de ganzen mochten worden gevangen en gedood. Grote teleurstelling! U hebt er inmiddels genoeg via pers en media over kunnen vernemen. Ook in de provincie Utrecht is er, ondanks de vele protesten, flink huisgehouden onder de diverse soorten wilde ganzen. Voor Friesland en Zeeland bestonden ook plannen. Tienduizenden dieren zijn inmiddels op wrede wijze omgebracht. En waarom? Boosdoeners Het is nauwelijks te geloven dat "keurige" natuur"beschermings"organisaties als Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten dé grote boosdoeners zijn in dit ganzendrama. Zij hebben zich welbewust laten gebruiken door boerenorganisaties die kennelijk vonden dat agrariërs niet genoeg schadevergoeding kregen van het Faunafonds voor de door de ganzen veroorzaakte landbouwschade…. Snel zijn een paar argumenten bedacht die de provincie ertoe moesten brengen het doodvonnis over hele ganzenpopulaties te vellen: Ganzen zouden al het gras wegvreten, weidevogelnesten vertrappen en de groei van orchideeën verhinderen…. De Faunabescherming heeft allerlei acties ondernomen: een protestmailactie, stille protesten (alleen maar toekijken en foto's maken) op plaatsen waar het vangen plaatsvond (door het -in kringen van dierenorganisaties- beruchte vang- en vergassingsbedrijf Duke Faunabeheer te Lelystad). "Rechten voor al wat leeft" heeft haar boosheid geuit in de volgende brief aan het Bestuur van Natuurmonumenten en de Directie van Staatsbosbeheer: "Zo langzamerhand vragen wij ons werkelijk af wat de mensen van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer bezielt! Wij weten al vele jaren dat uw beider organisaties er niet voor terugdeinzen om zo af en toe en hier en daar dieren om zeep te (laten) helpen, maar waar Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer nú mee bezig zijn is óngelooflijk, verbijsterend, laf en wreed, en slaat alles. Welke belangen zitten hierachter voor uw organisaties dat u uw medewerking verleent aan deze meedogenloze moordpartijen onder de grauwe ganzen op Texel en onder de grauwe ganzen, kolganzen en brandganzen in natuurterreinen in Utrecht? Is het de bedoeling een wit voetje te halen bij de agrariërs die vinden dat zij niet genoeg schadegeld krijgen uitgekeerd van het Faunafonds? En de zinloosheid van deze ganzenmoord…. Natuurorganisaties als de uwe weten zelf immers ook heel goed dat er volgend jaar weer net zo veel ganzen in de betreffende gebieden zitten als nu, want de lege plaatsen worden weer snel ingenomen door nieuwe exemplaren uit de omgeving. Voor welke natuur zetten Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer zich eigenlijk in?! Immers…, door deze massale slachting wordt het hele Europese ecosysteem alleen maar schade toegebracht! En dan de wrede manier waarop…. De dieren lijden bij vergassing met pure CO2 minuten lang aan enorme stress, ademnood en pijn. Uiteindelijk sterven de dieren door verstikking. Vele onderzoeken hebben dit aangetoond. Hoe kunt u als natuurorganisatie het voor uw geweten verantwoorden om op de leugens van Duke Faunabeheer af te gaan (CO2-vergassing zou diervriendelijk zijn…!) en duizenden dieren zo enorm te laten lijden! De argumenten die worden aangevoerd om deze moordpartij onder nota bene beschermde vogels te rechtvaardigen zijn deels sterk overdreven, deels uit de lucht gegrepen en kunnen geen rechtvaardiging zijn voor het uitmoorden van hele populaties. 1. Er zal inderdaad hier en daar sprake kunnen zijn van landbouwschade door de grauwe gans. Maar we waren in de veronderstelling dat juist dáárvoor het Faunafonds was opgericht…. En als de agrariërs vinden dat ze te weinig krijgen uitgekeerd, dan keert het fonds maar iets meer uit. Geen rechtvaardiging dus voor zo'n massale slachting. 2. Welke alternatieve mogelijkheden zijn uitgeprobeerd? Wordt er bij de teeltkeuze van bepaalde gewassen gekeken welke vogels of andere dieren daar in de omgeving fourageren? 3. Het argument dat de aanwezigheid van de grauwe gans de komst van weidevogels zoals de grutto tegenhoudt gaat ook al niet op. Immers: Natuurmonumenten heeft er destijds zélf voor gezorgd dat de betreffende terreinen geschikt gemaakt zijn voor de grauwe gans door de grond drassig te maken. Bovendien zeggen deskundigen van SOVON dat de mening als zouden ganzen de nesten van weidevogels verstoren "iedere wetenschappelijke onderbouwing mist". En de orchideeën? In een ooggetuigeverslag van de ganzenmoord op vrijdag 13 juni jl. op Texel lazen we het volgende: "Het NATUURgebied waar ze gevangen waren bestond uit metershoog riet, waar weidevogels helemaal niet voorkomen. Ook vertelde iemand die aan het karteren was dat er wel duizenden orchideeën groeiden en dat daar niets mee aan de hand is". Dus ook dát argument gaat niet op. "Rechten voor al wat leeft" vindt het ónverteerbaar en ónvergeeflijk wat u hier aan het doen bent. Wij zullen zéker hierover berichten in het blad dat wij uitgeven. Wij vrezen voor u dat u bezig bent mét de gans ook de geloofwaardigheid van uw eigen organisaties te reduceren tot nul. Stop deze zinloze en meedogenloze dierenmoord! Over de reactie van Natuurmonumenten op onze eerdere protestmail willen wij nog het volgende zeggen: 1. In deze reactie hebt u het over "bedreiging van dierenwelzijn" als voorbeeld van "zwaarwegende omstandigheden" die ingrijpen noodzakelijk zouden maken. Hoe durft u het woord "dierenwelzijn" in de mond te nemen? Hoe kunt u in het belang van 'dierenwelzijn' duizenden dieren, n.b. terwijl ze jongen hebben, mét hun jongen de dood injagen, en dan nog wel zo'n gruwelijke verstikkingsdood! 2. Dat u "zorgvuldig" hierover hebt nagedacht zoals u schrijft komt bepaald niet uit in de uiteindelijke uitvoering van de vangacties. "Rücksichtslos" kunnen we het beter noemen, de manier waarop er te werk wordt gegaan bij het vangen, het in de veewagen gooien (dat alles terwijl medewerkers van Natuurmonumenten lachend en met de handen in de zakken stonden toe te kijken volgens ooggetuigeverslag 13-06-2008) en het vergassen van de dieren. Duke Faunabeheer schermt er graag mee dat de CO2-vergassingsmethode "een door het ministerie van Landbouw aanbevolen methode" is. En dus stemt u er mee in!? Is het nog niet bij u bekend dat men voor advies over dierenwelzijn níet bij Landbouw moet zijn? Waarom zouden er zoveel dierenwelzijnsorganisaties bestaan denkt u, als we toch een landbouwministerie hebben dat het beste met de dieren voorheeft? Ex-landbouwminister C. Veerman heeft destijds ook gezegd dat CO2-vergassing best diervriendelijk is, als de dieren maar in groepjes bij elkaar mogen zitten tijden de vergassing! Het zegt alles over Natuurmonumenten dat zij déze man als voorzitter in haar gelederen heeft binnengehaald! (Voor alle duidelijkheid: Uit al het voorgaande in dit schrijven mag blijken dat wij faliekant tégen de massale ganzenmoord zijn, ongeacht of de wijze waaróp de dieren worden gedood nu wel of niet humaan is. De door Duke Faunabeheer toegepaste methode maakt het geheel alleen nóg maar erger.) Aan het eind van uw reactie lazen we nog de "geruststellende" mededeling dat de ganzen niet worden vernietigd maar naar de poelier gaan. Nu, dat hadden we ook zonder die mededeling wel begrepen. Vernietigen levert immers geen geld op. De minister van Landbouw stimuleert allang om afgeschoten wilde ganzen te verwerken tot natuur- of streekproduct, omdat het zo lekker smaakt. We hebben in Nederland ook nog geen vlees genoeg! Dus, waarom dan geen geld verdienen aan alle soorten wilde ganzen die we maar te pakken kunnen krijgen, beschermd of niet…?! Voor geld mag de Flora- en Faunawet wel overtreden worden…. Tot slot: U ligt misschien wakker van wat minder orchideetjes in natuurgebieden. Maar de wreedheid en meedogenloosheid van dit hele ganzendrama bezorgt óns slapeloze nachten!" Tot zover onze brief. Wilt u alles over dit onderwerp weten, kijkt u dan op www.faunabescherming.nl

De Stichting Rechten voor al wat Leeft.

Auteur .

pijl omhoog