logo RvawL

Contactblad Relatie Mens en Dier oktober 2015

Dit is het Contactblad "Relatie Mens en Dier" van de belangengroep en stichting Rechten Voor Al Wat Leeft.

Onderwerpen

In memoriam dr Reinder Hoenderken

Op 29 juni j.l. werden wij geschokt door het droevige bericht van het plotseling overlijden van Dr. Reinder Hoenderken. U bent zijn naam dikwijls tegengekomen in ons contactblad. Reinder Hoenderken was dan ook al zeer lange tijd onze wetenschappelijk adviseur, en hij stond Rechten voor al wat leeft met raad én daad terzijde wanneer wij hem maar nodig hadden. Reinder Hoenderken was dierenarts en promoveerde in 1979 op zijn proefschrift "Elektrische bedwelming van slachtvarkens". Hij ontwikkelde een systeem waar varkens automatisch electrisch werden bedwelmd, een systeem waar de dieren direct na de bedwelmingshandeling bewusteloos waren. Hij heeft zeer veel gedaan om het lijden van de dieren in slachterijen zoveel mogelijk te beperken. Vanaf de jaren '70 hebben wij steeds met Dr. Hoenderken samengewerkt. Kort na zijn promotie traden Dr Hoenderken en wijlen mevrouw C.M. van Oosten-Poortman, oprichtster van Rechten voor al wat leeft samen op in het toenmalige t.v.-programma "NOS - Sprekershoek", in een varkensslachterij, om de misstanden in deze sector aan het publiek te tonen. Kort daarna, op 1 januari 1980, werd in de Ned. Staatscourant een wettelijke verplichting aangekondigd tot voldoende bedwelming in de slachthuizen. Ook moest op 1 juli 1980 de daarvoor benodigde apparatuur in álle slachthuizen aanwezig zijn. In de jaren die volgden waren er ook talloze gelegenheden waar Dr. Hoenderken ons adviseerde, ondersteunde bij belangrijke besprekingen en vergezelde naar vergaderingen waar veel deskundigheid en specialisme was vereist om onze doelen te bereiken, zoals: bezoek aan Prof. Hawari in Aken, een Moslimgeleerde die bedwelming voor de rituele slacht propageerde, maar enkele maanden later weer daarop terugkwam (1997), en naar een Halal Congres (1998). Bovendien trad Dr. Hoenderken in 1998 op voor de Ned. Moslim Omroep, waar hij pleitte voor een bedwelming voor de rituele slacht. Ook heeft hij ons ondersteund bij ons streven naar afschaffing van castratie bij biggen, betere dodingsmethoden voor vissen mét een bedwelming. Hiertoe vergezelde hij ons voor besprekingen bij het RIVO (nu: IMARES) te IJmuiden. De laatste jaren waren zijn pijlen vooral gericht op de verschrikkingen van de CO2-gasbedwelming van slachtvarkens. Voor afschaffing hiervan en vervanging door de veel mildere CO2-O2-methode heeft hij ook een pleidooi gehouden in de Tweede Kamer. Zijn officiële schriftelijke verklaring over het doden van ganzen met CO2 wordt nog steeds door ons gebruikt als wetenschappelijk bewijs tegen deze methode. In 2011 schreef hij nog zijn "Cri de coeur" over het onbedwelmd ritueel slachten. Het is slechts een greep uit het grote aantal keren dat wij hulp en steun van hem kregen. Altijd konden wij een beroep op hem doen. Hij heeft ons een grote erfenis aan kennis nagelaten. Steeds heeft hij zijn grote deskundigheid gewijd aan het verminderen en verzachten van dierenleed. Een goed en sympathiek mens is voorgoed van ons heengegaan. We zullen hem vreselijk missen. Ook zijn echtgenote en kinderen wensen wij alle sterkte toe om dit verlies te dragen en zonder hem verder te kunnen.

Vergassing ganzen

Zoals we al eerder schreven heeft de Europese Commissie toestemming gegeven aan Nederland om ganzen te vergassen met CO2-gas ter bescherming van de landbouwgewassen. Dit afschuwelijke horrorgebeuren kan alleen plaatsvinden in de paar maanden (mei t/m juli) dat de ganzen in de rui zijn, omdat ze dan niet kunnen opvliegen en dus niet kunnen ontsnappen uit de vangkraal. De ganzen zijn dan ook broeds. Veel van hen hebben al jongen. Laffer kan het niet. Hoeveel ganzen er deze zomer totaal in Nederland zijn gevangen en vergast is niet bekend. Dierenverdelger Duke Faunabeheer houdt dit voor zichzelf, en hij hoeft zich tegenover de provinciebesturen, die het groene licht geven voor de ganzenvergassingen als de boeren daarom vragen, ook niet te verantwoorden over de aantallen. Hij vangt ook niet op klaarlichte dag. Hij wil zo min mogelijk pottenkijkers hebben en werkt vaak vlak voor zonsondergang. Soms wordt het hele gebied afgezet, zodat er niemand in de buurt kan komen. Wel weten we dat Duke Faunabeheer een aardig centje verdient met zijn activiteiten. Het is niet voor niets een familie van miljonairs!

Vangkraal verboden in Gelderland

Het gebruik van een vangkraal voor het vangen van ganzen om de dieren met enkele honderden tegelijk te kunnen vergassen is in Gelderland verboden. St. De Faunabescherming en Vogelwerkgroep Zutphen hadden de zaak aangespannen i.v.m. de ganzenvergassingen ter bescherming van de landbouwgewassen. De rechtbank in Arnhem heeft nu het schieten overdag en het gebruik van een vangkraal om de dieren bijeen te drijven verboden. Vergassen van ganzen mag eigenlijk ook niet, maar hiertoe gaf de Europese Commissie sinds 1 juni 2015 helaas toestemming. Naar aanleiding van dit bericht is er door drie organisaties, waaronder Rechten voor al wat leeft, én Dominee Hans Bouma ook tegen andere provincies aangifte gedaan waar deze zomer ganzen werden vergast. Zie het persbericht hieronder
Dominee en dierenorganisaties doen aangifte van dierenmishandeling bij ganzenvergassing in Friesland Op 30 juni jl. hebben St. Comité Dierennoodhulp, St. Een Dier Een Vriend, St. Rechten voor al wat leeft en Ds. Hans Bouma schriftelijk aangifte gedaan bij de Officier van Justitie van de rechtbank Leeuwarden en bij het politiebureau Drachten van overtreding van de Wet Dieren (art. 1.3 lid 1, 2 en 3, en art. 2.1 lid 1) en van de Flora- en Faunawet (art. 72 lid 1) door Duke Faunabeheer, door Faunabeheereenheid Friesland, door Ge-deputeerde Staten Friesland en door Henk de Vries, directeur van It Fryske Gea. Op vrijdag 5 juni werden door toedoen van bovengenoemde wetsovertreders in de Jan Durkspolder bij Oudega (S) duizend ganzen onnodig in hun gezondheid en welzijn benadeeld tij-dens het wreed vangen en vergassen met mishandeling, veel angst aanjagen, stress en intens lijden voor de dieren met de dood daarop volgend tot gevolg. Dit is bewijsbaar op film-materiaal https://www.1c.nl/friesland/video-dubbel-gevoel-bij-doden-ganzen-18724553.html waarop paniek, stress, angst en vertrapping te zien is en waarop zichtbaar is dat de vertrapte ganzen aan hun lot werden overgelaten. Er werden teveel ganzen in het afgezette gedeelte gevangen gehouden, waardoor hen volstrekt onnodig pijn en angst werd aangedaan met een vergassingsdood als doel. Veel ganzen en hun jongen werden door hun soortgenoten vertrapt door paniek en angst terwijl zij gevangen werden gehouden in een kraal en werden gedreven naar de gaskamer. Duke Faunabe-heer heeft nagelaten een plek te maken die groot genoeg was voor de ganzen. De dieren zijn hierdoor zonder redelijk doel in hun welzijn en gezondheid benadeeld met vertrapping en de dood tot gevolg. Ook hebben de dierenorganisaties aangifte gedaan van overtreding van art. 2.1 lid 6 en 7 van de Wet Dieren door Duke Faunabeheer en Henk de Vries omdat zij de door paniek vertrapte ganzen die nog leefden aan hun lot overlieten en niet direct ingrepen om hen uit hun lijden te ver-lossen. Tegen allen is aangifte gedaan van overtreding van art. 2.1 lid 1 van de Wet Dieren omdat het verboden is "om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen". Om de ganzen te weren of te verjagen zijn er diervriendelijke alternatieven waar men gebruik van had kunnen maken. Toelichting aangifte: Wet Dieren, artikel 1.3: Intrinsieke waarde De intrinsieke waarde van het dier wordt erkend. Onder erkenning van de intrinsieke waarde als bedoeld in het eerste lid wordt verstaan erkenning van de eigenwaarde van dieren, zijnde wezens met gevoel. Bij het stellen van regels bij of krachtens deze wet, en het nemen van op die regels geba-seerde besluiten, wordt ten volle rekening gehouden met de gevolgen die deze regels of besluiten hebben voor deze in-trinsieke waarde van het dier, onverminderd andere gerecht-vaardigde belangen. Daarbij wordt er in elk geval in voorzien dat de inbreuk op de integriteit of het welzijn van dieren, ver-der dan redelijkerwijs noodzakelijk, wordt voorkomen en dat de zorg die de dieren redelijkerwijs behoeven is verzekerd. Voor de toepassing van het tweede lid wordt tot de zorg die dieren redelijkerwijs behoeven in elk geval gerekend dat die-ren zijn gevrijwaard van: - dorst, honger en onjuiste voeding, - fysiek en fysiologisch ongerief, - pijn, verwonding en ziektes, - angst en chronische stress, - 
beperking van hun natuurlijk gedrag, voor zover zulks redelijkerwijs kan worden verlangd. Wet Dieren artikel 2.1 Dierenmishandeling Lid 1. 
Het is verboden om zonder redelijk doel of met over-schrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toe-laatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van een dier te benadelen. Lid 6. Een ieder verleent een hulpbehoevend dier de nodige zorg. Lid 7. 
Het bij en krachtens het eerste tot en met het zesde lid bepaalde is tevens van toepassing ten aanzien van andere dan gehouden dieren. Flora- en Faunawet, artikel 72 Lid 1. 
Bij algemene maatregel van bestuur worden, voor zover noodzakelijk in afwijking van artikel 15, de middelen aangewezen waarmee, met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 65 tot en met 70, dieren mogen worden gevangen of gedood. Als middelen worden slechts aangewezen middelen die geen onnodig lijden van dieren veroorzaken
(tot zover het persbericht). Ook aangifte vanwege ganzenvergassing in Noord-Holland Op 13 juli 2015 is om dezelfde reden aangifte gedaan tegen Duke Faunabeheer, Faunabeheereenheid Noord-Holland en de heer J. Klippel, inspecteur sectorhandhaving provincie Noord-Holland. Op 7 juli jl. werden in Schagen (NH) 1807 ganzen en in Spijkerboor (NH) circa duizend ganzen in een vangkraal gevangen om de dieren te vergassen met CO2-gas.

Verbod op wilde dieren in circussen in Nederland

M.i.v. 15 september a.s. is het dan eindelijk zover: dan is officieel het gebruik van wilde dieren in circussen in Nederland verboden! Daarmee schaart Nederland zich in de rij van 49 landen in en buiten Europa, die al een verbod hebben of ermee bezig zijn. (Zie pagina 8 punt 4.)

Zes zwanendrifters vervolgd

Piet Oostveen, de zwanendrifter uit Nieuwerbrug, (zie contactblad van juli jl.waarin wij u uitvoerig informeerden over het zwanendriften) en die berucht is door o.a. de Een-Vandaag-uitzending van 2 mei jl., én zijn drie zoons, ook zwanendrifters, worden vervolgd door het Openbaar Ministerie. Tevens zwanendrifters Sjoerd van der Stok uit Benschop en Herman van Elten uit Nieuwerbrug worden vervolgd. T.z.t. zullen zij zich voor de rechter moeten verantwoorden voor overtreding van de Wet Dieren en de Flora- en Faunawet. Wanneer de rechtszaak dient is nog niet bekend.

Vijf ongelooflijke gedragingen van vissen

Op internet vonden wij een interessant artikel van Abigaïl Geer over vijf gedragingen van vissen die duidelijk laten zien hoe intelligent deze dieren zijn. Hieronder volgt het (uit het Engels vertaalde) artikel: "De meeste mensen denken dat vissen niet intelligent zijn en niet in staat om pijn te voelen op dezelfde manier als zoogdieren dat voelen. Deze denkwijze leidt tot onverschilligheid t.a.v. het vangen en doden van miljarden vissen per jaar voor consumptie (en voor de 'sport'! - red.). Een studie van een team biologen toont echter de schranderheid aan van vissen aan de hand van vijf gecompliceerde gedragingen die het team waarnam en vastlegde.

1. Samenwerking

Er zijn talrijke vormen van samenwerking in het dierenrijk. In het Great Barrier Reef is het een en al leven van duizenden verschillende soorten zeedieren. Vele daarvan hebben geleerd om met elkaar samen te werken tot wederzijds voordeel. Het meest indrukwekkende voorbeeld hiervan speelt zich af in de "poetsstations", waar grote vissen naartoe zwemmen om hun piepkleine parasieten door kleine "poetsvisjes" te laten opeten. Voedsel dus voor de poetsvisjes en minder parasieten voor de grotere vissen.

2. Nog eens: samenwerking

Er zijn nog veel andere vormen van samenwerking waargenomen, namelijk tussen sommige van de voornaamste roofvissen in het rif, zoals de tandbaarzen en de morenen. Normaliter zou je kunnen verwachten dat deze vissen met elkaar wedijveren, maar ze hebben zich een manier van samenwerking eigengemaakt waar beide partijen wel bij varen. Een van de vissen zwemt het rif binnen en spuwt zijn prooi uit in het open water of in een omsloten geul, waar ze er allemaal makkelijk van kunnen eten.

3. Een manier om het systeem te dwarsbomen

De complexiteit van de waargenomen handelingen op het "poetsstation" was verbazingwekkend! De onderzoekers zagen hoe de poetsvisjes hun gedrag veranderden afhankelijk van de drukte in het "poetsstation" en van de hoeveelheid andere poetsvisjes die daar rondzwommen om hun "klanten" te bedienen. De poetsvisjes hebben een voorkeur voor de smaak van de voedzame slijmlaag die de vissenhuid beschermt, en nemen de gelegenheid waar om daaraan te zuigen. De grote vissen schudden heftig heen en weer wanneer er aan ze gezogen wordt, maar nemen er na korte tijd genoegen mee. Als er echter een heleboel andere poetsvisjes in de buurt zijn, laten ze zich door een ander poetsvisje behandelen. De poetsvisjes hebben geleerd dat ze het systeem kunnen doorkruisen, en eten meer van de slijmlaag als er meer potentiële klanten zijn en geen of minder andere poetsvisjes.

4. Signalen door middel van de lichaamstaal

Jagende vissen gebruiken een uitgekiende lichaamstaal als communicatiemiddel om de prooi tegelijk te kunnen aanvallen, waarbij ze met een knikje van de kop het sein tot de aanval geven. Dit complexe communicatiesysteem komt speciaal voor bij vissen die in het koraalrif leven, maar wordt over de hele wereld waargenomen. Het meest indrukwekkend is om de gelijktijdige bewegingen van tonijnen te volgen waarmee ze om een roofvis heen zwemmen om die in verwarring te brengen.

5. Het herkennen van de verschillende maaltijden

Een van de meest verbluffende onderzoeksuitkomsten was, dat de poetsvisjes sneller iets doorhadden en zich sneller aanpasten dan de primaten, en zelfs sneller dan het 4-jarig dochtertje van de onderzoeksleider. De proef was als volgt: Er werd een bord met eten neergezet dat steeds op dezelfde plek bleef staan, terwijl een ander bord met eten na korte tijd werd weggehaald. Dit om te zien of de vissen doorhadden dat ze uit het tweede bord het eerste moesten eten. De kleinere vissen deden het verreweg het beste. Ze bleken het grootste opnemingsvermogen te bezitten, doordat ze snel leerden om te eten van het bord dat al gauw verdween voordat ze aan het andere bord begonnen. Zelfs bij proeven die moeilijker werden gemaakt, bijvoorbeeld door het gebruik van gekleurde borden, kwamen ze als de besten uit de bus. Daarentegen duurde het bij de primaten, die daarvóór aan de proef waren onderworpen, veel langer voordat ze begrepen met welk bord ze het beste konden beginnen. Bij het 4-jarige meisje lukte het na 100 pogingen nóg niet. Als menselijke soort kijken wij tegen de wereld aan alsof wíj alleen daarin centraal staan, en we beoordelen alle andere diersoorten uitsluitend op grond van wat we van hen zien. We moeten ons nu ontwikkelen tot een samenleving met meer medegevoel, eén die zich niet schuldig maakt aan de moord op miljarden niet menselijke medeschepselen per jaar. We moeten leren om alle dieren op deze planeet beter te leren kennen en begrijpen én te respecteren!"

Zwartboek 'in beslag genomen honden 2009 - 2015'

Aanbieding aan Vaste Commissie voor Economische Zaken De werkgroep Hulp Inbeslaggenomen Honden (bestaande uit St.Comité Dierennoodhulp en St. Rechten voor al wat leeft) en Martin Gaus zijn het beu: de manier zoals er in ons land wordt omgegaan met honden die een bijtincident hebben veroorzaakt. Al zes jaar lang trekt Martin Gaus aan de bel door opslaghouders te laten zien wat hij met de honden doet, en door aan degenen die de honden testen beelden te tonen van de honden die vanwege hun angstige en agressieve gedrag (door langdurige, eenzame opsluiting in de opslag) eerst niet uit hun hok gehaald konden worden, en binnen vier dagen bij Gaus weer normale en aardige honden waren. Het maandenlang eenzaam opsluiten van honden, en hen vanuit deze situatie testen, moet stoppen. Om die reden hebben de dierenorganisaties in samenwerking met Martin Gaus het "Zwartboek Inbeslaggenomen Honden 2009-2015" samengesteld, dat op dinsdagmiddag 23 juni in de Statenpassage te Den Haag door de dierenorganisaties is aangeboden aan de Vaste Commissie voor Economische Zaken in verband met het Algemeen Overleg Dierenwelzijn dat op diezelfde dag 's avonds zou plaatsvinden. Het Zwartboek is voor iedereen digitaal te lezen op de websites van Comité Dierennoodhulp en Rechten voor al wat leeft. Eén van de agendapunten van het Algemeen Overleg Dierenwelzijn op 23 juni was de reactie van Staatssecretaris Dijksma op het advies van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA): "Verantwoord Honden Houden". De dierenorganisaties en Martin Gaus willen dat het stappenplan uit het advies van de RDA, of hun eigen Stay Home Protocol als landelijk beleid wordt overgenomen. Maar de staatssecretaris wil het bijtincidentenbeleid aan de gemeenten overlaten. Hierdoor zullen willekeurig beleid en de eerder door dierenorganisaties en Gaus geconstateerde misstanden blijven voortbestaan. Ja, mogelijk worden deze nog erger doordat de staatssecretaris het tevens mogelijk wil maken om een hond oók in beslag te nemen als het dier níet op heterdaad is betrapt op een bijtincident. Zowel VVD, PVV als de PvdD hebben op het Algemeen Overleg Dierenwelzijn vragen hierover gesteld aan de staatssecretaris. In september komt er een vervolg op het Algemeen Overleg Dierenwelzijn. Dan zal ook dit onderwerp weer aan de orde komen mét de mogelijkheid om moties in te dienen.

PvdA toch tegen verbod op plezierjacht

Tegen alle verwachtingen in was er op 1 juli jl. toch geen meerderheid in de Tweede Kamer voor een verbod op de plezierjacht, omdat de Partij van de Arbeid, die diverse malen heeft gezegd vóór een verbod op de plezierjacht te zijn, toch tégen heeft gestemd. Voor de plezierjacht, waarbij wordt gejaagd op wilde eenden, houtduiven, fazanten, hazen en konijnen, bestaat geen enkel argument, dan alleen maar de lol (én de lekkeretrek) van de jagers. De PvdA heeft dus weer een verkiezingsbelofte verbroken. (In 2012 stemde de PvdA in de Eerste Kamer ook al tegen een verbod op het onbedwelmd ritueel slachten, terwijl zij op hun website hadden staan dat zij vóór een verbod waren!) Maar…, op het moment dat wij dit schrijven zijn de kansen op een verbod op de hobbyjacht nog niet helemaal verkeken. Er moet namelijk ook nog in de Eerste Kamer over worden gestemd. Dat kan de zaak nog veranderen. En daar kunt u misschien nog aan meehelpen! Wanneer dit in de Eerste Kamer aan de orde komt is nog niet bekend, misschien al in september, maar het kan ook zijn dat er pas over gestemd gaat worden nadat u dit contactblad hebt ontvangen. Zoekt u op internet dan even op: www.dierenrecht.nl, daar kunt u dan misschien nog net de petitie ondertekenen die gericht is aan alle PvdA-leden in de Eerste Kamer, om de fout die hun partijgenoten in de Tweede Kamer maakten, alsnog goed te maken!

PvdA aangeklaagd wegen misleiding

Tevens kunt u daar lezen dat St. Dier&Recht een klacht tegen de PvdA heeft ingediend bij de Reclame Code Commissie wegens misleiding. Ze deden een verkiezingsbelofte om stemmen te trekken, om vervolgens die belofte niet waar te maken! Toch heeft de PvdA nog steeds op haar website staan, dat zij tegen de plezierjacht zijn! Alstublieft: laat (indien nog mogelijk) uw mening weten aan de PvdA-ers in de Eerste Kamer, door te tekenen op www.dierenrecht.nl!

Positief nieuws uit het buitenland

Na al het verdrietige en teleurstellende nieuws uit eigen land zijn we blij u ook eens te kunnen melden dat er gelukkig uit diverse landen in en buiten Europa positieve ontwikkelingen plaatsvinden als het gaat om vermindering van dierenleed:

1. China - doorbraak inzake berengal

In China zitten nog steeds zo'n 10.000 maanberen opgesloten in kleine kooitjes waar bij de arme dieren regelmatig gal wordt afgetapt, hetgeen helse pijnen veroorzaakt. Ze zitten vaak jarenlang, soms 20 à 30 jaar daar vast. De berengal wordt verwerkt in een medicijn, dat wordt gebruikt in de traditionele Chinese geneeskunde. (We schreven daar eerder over in juli 2014). St. Save the Moonbears (www.moonbears.nl) meldde ons dat een grote Chinese farmaceutische fabriek, die ongeveer 18 ton berengal per jaar inkoopt (dat is ongeveer de helft van de totale productie van berengal in heel China!) nu met succes een synthetische vervanger heeft ontwikkeld, dat gebruikt kan worden als ingrediënt bij enkele traditionele medicijnen. Dit is een doorbraak, een enorme stap vooruit, waardoor uiteindelijk duizenden galberen zullen kunnen worden bevrijd, doordat er hopelijk veel minder vraag naar natuurlijk berengal zal komen! Het feit dat dit project krachtig ondersteund wordt door de Chinese regering wijst erop dat men op het hoogste niveau plannen maakt om de uiterst wrede berengalindustrie af te schaffen! (Wilt u St. Save the Moonbears steunen, zodat de vele reeds bevrijde beren, en de beren die in de toekomst bevrijd zullen worden (deze dieren zullen nooit meer de vrije natuur in kunnen), opgevangen en verzorgd kunnen worden in Chinese opvangcentra, die voorzien zijn van prachtige buitenterreinen met speeltuig? St. Save the Moonbears - rek.nr. NL70INGB0005759105 o.v.v. 'galberen'.)

2. Denemarken - verbod op onverdoofd ritueel slachten

Niet dat er in Denemarken veel vraag was naar onverdoofd ritueel geslacht vlees, maar het verbod is meer een signaal, dat dierenrechten belangrijker zijn dan godsdienstvrijheid. Het verbod is niet in een wet vastgelegd, maar bij uitspraak van het ministerie. Denemarken is hiermee het vijfde land in Europa waar onverdoofd slachten verboden is. Zweden, Noorwegen, IJsland en Zwitserland hadden al een verbod.

3. Nepal

In Nepal vindt reeds eeuwenlang elke vijf jaar het grootste en meest massale rituele offerfeest plaats, waar honderdduizenden buffels, geiten, varkens, kippen, eenden en duiven op verschrikkelijke manier worden gedood. (Details zullen we u besparen.) Dit Hindoeïstische offerfeest is gewijd aan de godheid Gadhimai, die als 'tegenprestatie' het kwaad zou uitbannen en de bevolking voorspoed zou brengen. In 2014 is deze gruwel hopelijk voor het laatst geweest. Het Gadhimai-comité steunt wel het voorstel om de slachtpartij te beëindigen, maar heeft nog geen definitief besluit genomen. (Matig positief nieuws dus.)

4. Europese dierenartsen willen verbod op wilde circusdieren.

De FVE (Federatie van Europese dierenartsen) pleit voor een verbod op wilde dieren in circussen in alle Europese landen. Ook de Kon. Ned. Mij voor Diergeneeskunde (KNMvD) is hierbij aangesloten. Reden voor dit statement (van 6 juni 2015) is dat in het circus geenszins aan de fysiologische, mentale en sociale eisen van de wilde zoogdieren kan worden voldaan. In 26 EU-landen en 23 landen buiten de EU geldt al een verbod òf is men bezig met een verbod op wilde dieren in circussen.

De Stichting Rechten voor al wat Leeft.

Auteur .

pijl omhoog