Homepage
Nederlands

De Ecologische Hoofdstructuur in (Noord) Nederland

De EHS in conflict met de intensieve veehouderij?

Westerwolde

Een voorbeeld is het gebied Westerwolde in de gemeente Vlagtwedde. De vereniging Groningen Tegen Bio-industrie heeft in dit gebied in kaart gebracht waar de bestaande veehouderij (varkens en kippen) gelocaliseerd is en waar uitbreiding daarvan is gepland. Met de inventarisering is zichtbaar gemaakt dat ook op relatief "schone" gebieden de intensieve veehouderij een bedreiging vormt van de (diversiteit in de) natuur. Een dergelijke kaart bestaat ook voor het gebied in het Zuidwesterkwartier. Volgens rapportage van de provincie Groningen is de milieukwaliteit in 1998 als volgt.
  1. Verdroging. Ongeveer driekwart van alle gebieden is droger dan gewenst.
  2. Verzuring. Tweederde van de gebieden is zuurder dan gewenst.
  3. Vermesting. In eenderde van het gebied is de actuele stikstofbeschikbaarheid hoger dan gewenst.

Westerbroek

protestEen tweede voorbeeld uit Groningen is de ecologische verbinding van natuurgebieden aan beide zijden van de A7 tussen Groningen en Hoogezand. De zone (ca. 85 hectare) is een belangrijke verbinding tussen de natuurgebieden van het Roegwold en het Zuidlaardermeer en onderdeel van het natuurnetwerk. In de zone komt een slenk met diverse waterpartijen. Met name soorten als Noordse woelmuis, ringslang en de otter zullen ervan profiteren doordat ze zich straks makkelijker en vooral veiliger tussen beide gebieden kunnen verplaatsen. In het voorjaar van 2021 zijn de werkzaamheden gereed gekomen.
Een boer aan de rand van deze zone heeft een tekst geplaatst "van de natuur kun je niet eten". Dat het leeuwendeel van het in Nederland verbouwde voedsel wordt geƫxporteerd ten koste van de biodiversiteit is voor hem blijkbaar geen probleem.
De omvang van de intensieve veehouderij is een vertragende factor voor de snelheid waarmee de aangewezen natuur tot beschermde natuur wordt omgezet. Ook het noorden van het land kent een mestoverschot. In Friesland is het al zo erg dat de NLTO boeren adviseert om de koeien maar binnen te houden, omdat iedere koeienplas en -vlaai buiten te veel is. Dit, terwijl de Friese boeren met name hun zuivel in het buitenland afzetten en daarmee hun buitenlandse collega's beconcurreren.

Het vissen op kokkel nekt wadvogels

Met een jaaromzet van tussen de 100 en 150 miljoen is het kokkelvissen in de Waddenzee lucratief. In Nederland staan kokkels nauwelijks op het menu, maar de schelpdieren met hun mooi geribbelde schelp vinden gretig aftrek in Zuid-Europese landen, waar zij gegeten worden als onderdeel van paella of als tapas.

Het heikele punt is dat de Waddenzee een beschermd natuurgebied is, waarin grootschalige visserij volgens de natuurbeschermers niet past. De visserij zou het ecosysteem van de wadden schade toebrengen, hetgeen onder meer blijkt uit een verhoogde sterfte onder wadvogels, aanvankelijk alleen onder scholeksters, maar sinds twee jaar ook onder eidereenden. "Vissers en eidereenden zitten duidelijk in elkaars vaarwater, dat blijkt wel als je de kaartjes over elkaar legt. Ze zijn allebei op zoek naar grote schelpen die op enige diepte in voldoende hoge dichtheden liggen" (NRC maart 2001).

De gevolgen van gaswinning voor de Waddenvogels

waddengebiedDoor bodemdaling als gevolg van gaswinning dreigt in het Waddengebied minder Wad droog te vallen. De Waddenzee wordt dieper. Dit betekent dat veel vogelsoorten geen voedsel meer kunnen vinden. Juist het droogvallende Wad heeft belangrijke internationale ecologische betekenis voor trekkende vogels.

Vismigratie

Een aantal vissoorten trekt van zout naar zoet water om zich voort te planten. Nu zijn er vele gemalen, dijken, stuwen en sluizen gebouwd voor het beheersen van de waterstand en voor het beschermen van de mensen tegen hoge waterstanden. De vissen kunnen daardoor niet meer op een natuurlijke manier naar hun paaiplaats zwemmen.
Het waterschap helpt de vissen daarbij een handje met vistrappen, vispassages en visvriendelijke gemalen. Ondanks alle huidige visvriendelijke methodes raken er toch veel vissen beschadigd in de huidige gemalen door het gebruik van visonvriendelijke pompen. De techniek in de nieuwe vispassage biedt hierin uitkomst.
Terug naar de EHS van geheel Nederland en meer informatie.

logoEr is in de wereld meer verborgen dierenleed dan de laatste minuut van een dierenleven bij de slacht. Een dier lijdt ook aan verveling in een dichte stal. Een dier heeft recht op een natuurlijk en vrij leven.

Wanneer u Stichting Animal Freedom wilt steunen, leest u hier hoe u dat kunt doen.

Stichting Animal Freedom.
Auteur .

Onze hoofdartikelen in boek, in een overzicht of op een aparte mobielvriendelijke site.

Naar onze reactie op de actualiteit op Facebook.

Privacy verklaring.

pijl omhoog