Homepage
Nederlands-English-Español-Português-Deutsch-Français-Polski

Welke vormen van handelen met dieren moeten verboden worden?

protesting rabbitLogisch is een verbod van mishandeling en verminking, zowel lichamelijk als psychisch: couperen, fokken van gedrochten, zowel via klassieke fokmethoden als met genetische manipulatie, verwaarlozing, wreedheden tijdens transport van dieren, vivisectie, vals maken van honden, bepaalde vormen van dressuur (dansende beren), wrede spelletjes met dieren, onnodig blootstellen aan levensgevaar ("military").

Bio-industrie en plezierjacht afbouwen

Ook zullen mensen weinig moeite hebben om situaties zoals de bio-industrie waarin dieren hun gehele leven in onrechtmatige vrijheidsberoving leven, te laten verbieden. Voorts hebben gelukkig weinig mensen waardering voor het doden van dieren "voor het plezier". Moeilijker ligt het wanneer de dieren slechts korte tijd hun vrijheid verliezen of wanneer hun welzijn slechts voor een relatief korte tijd in het geding is. De slacht of de plezierjacht is zo'n voorbeeld, maar ook het gebruik van dieren in de amusement. Een wettelijke beperking van de (vis)vangst en slachten van dieren in de veeteelt tot die methodes die het lijden van het dier het kortst doen duren zal ook geen grote problemen opleveren. Als men dieren wil eten, zit er niets anders op dan het dier (zo snel en effectief mogelijk) te doden. Maar hoe zit het nu met bijvoorbeeld de hengelsport of duivensport? Dit aantasten van het welzijn van het dier ten behoeve van recreatieve doeleinden is in strijd met het recht van het dier op vrijheid. Zou zoiets ook verboden moeten worden of is een ontmoedigingsbeleid ook een mogelijkheid? Anders dan bij de plezierjacht waarin het doden van het dier centraal staat is de intentie van de hengelaar meestal beperkt tot het vangen van de vis. Is de vis eenmaal gevangen dan wordt deze meestal weer losgelaten. De visser is er niet op uit om de vis te doden of pijn te doen. Toch is het vangen van een vis met een haak of met een net een aanslag op de lichamelijke integriteit van de vis, hoe kort het ook duurt. De duivensport is er niet op gericht om het welzijn van het dier te benadelen en men kan deze zo inrichten dat de vrijheid van het dier zo kort mogelijk wordt benomen. Het lijkt er op dat een ontmoedigingsbeleid hierbij sneller en breder acceptatie zal vinden dan een verbod. Bij de hengelsport kan men denken aan:
 • het niet meer uitzetten van vissen (is daarnaast overigens ook een vorm van faunavervalsing)
 • het verbieden van vissen voor jeugdigen (zonder toezicht van volwassenen)
Bij de duivensport kan men denken aan:
 • een maximum aan de afstand, frequentie en de tijdsduur die een duif weg van huis is
 • een inperking van de financiële speelruimte voor deelnemers
Daarnaast kan door educatie op scholen en door de overheid aan volwassenen gewerkt worden aan een mentaliteitsomslag onder mensen die met dieren omgaan met als boodschap:
 • dieren hebben recht op vrijheid
 • neem geen doorgefokt huisdier
 • neem geen exotisch huisdier
 • neem geen huisdier dat in een kooi, terrarium of aquarium moet worden gehouden
 • neem geen jong huisdier als je jonge kinderen hebt
 • neem geen hobby waarin het welzijn van dieren in het geding is
 • met dieren worden geen wedstrijden gehouden
Tenslotte moet worden aangetekend dat er ook vormen bestaan van ongewenst vrij laten van dieren. Bedoeld wordt het loslaten van dieren in een omgeving, waar ze zich zonder menselijk ingrijpen niet kunnen handhaven. Deze regel geldt voor min of meer in natuurlijke staat levende, door de mens in een afgezonderd gebied geïntroduceerde dieren als Heckrunderen, koniks en moeflons. In de praktijk komt het er op neer dat deze dieren niet zodanig verwaarloosd mogen worden, bij extreme weersomstandigheden of bij ziektes, dat langdurig lijden optreedt. Door de introductie in een afzonderlijk gebied van beperkte omvang is de mens verantwoordelijk voor het welzijn van deze dieren. Ook het houden van exotische dieren in (particuliere) dierentuinen, wanneer het niet het voorkomen van het uitsterven van de soort betreft, is een vorm van ongewenst vrij laten, ondanks dat misschien daar de natuurlijke situatie zoveel mogelijk wordt benaderd.

logoWe willen bevorderen dat (ook in andere landen) het bewustzijn groeit dat vrijheid -net als voor ons- van belang is voor een dier. Een dier is geen ding maar een wezen dat recht heeft op de kwaliteit van een natuurlijke manier van leven.

Wanneer u Stichting Animal Freedom wilt steunen, leest u hier hoe u dat kunt doen.

Stichting Animal Freedom.
Auteur .

Onze hoofdartikelen in boek, in een overzicht of op een aparte mobielvriendelijke site.

Naar onze reactie op de actualiteit op Facebook.

pijl omhoog