Homepage
Nederlands-English

Woordenlijst van aspecten van dierenrecht

Aspecten van dierenrechten

Omschrijving met commentaar en verwijzing

Dierenbescherming

Het beschermen van dieren tegen mishandeling en verwaarlozing; de aanduiding van de instellingen die dieren beschermen. N.B.: er is meer dat het welzijn van dieren aantast dan "mishandeling en verwaarlozing", bijvoorbeeld "verveling" en vrijheidsberoving.

Filosofen over dierenrechten

Jeremy Bentham, Peter Singer, Tom Regan, Paul Cliteur, Albert Schweitzer, Paul Taylor, Goodpaster, Aldo Leopold, John Rodman, Johnson. Susanne Lijmbach, docente op de LUW, maakte een overzicht; Jeroen Vuurboom behandelt een groot aantal filosofen in zijn geschiedenis van het westers vegetarisme.

Gezondheid- en WelzijnsWet voor Dieren (GWWD)

Het eerste lid van artikel 36 van de GWWD van 1992 luidt: "Het is verboden om zonder redelijk doel, of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van een dier te benadelen." Hoogleraar Dier en Recht bij de RU Utrecht, Dirk Boon, vertelt aan columnist Koos van Zomeren waarom deze wet weliswaar de belangen van dieren in principe goed verdedigt, maar dat het in de praktijk niet werkt.

Grondrecht

In de grondwet gewaarborgde rechten en vrijheden.

Intrinsieke waarde

Omstreden en vage term die, in navolging van Tom Regan, door sommigen als basis voor dierenrechten wordt gezien. Omdat de waarde van dieren als intrinsiek wordt gezien, zou deze niet afhangen vanvhet menselijk oordeel. De intrinsieke of eigenwaarde is onafhankelijk van het nut dat de mens van het dier heeft.

Lichamelijke integriteit

Onschendbaarheid van het lichaam, bijvoorbeeld castratie, tandentrekken, vleugels knippen, snavelkappen, sterilisatie, oormerken, chippen. De belangengroep Rechten voor al wat Leeft volgt het Nederlandse landbouwbeleid al jaren op de voet.

Liefde

De Elseviers Filosofische en Psychologische Encyclopedie (1975) zegt over liefde: "in strikte zin niet te definiĆ«ren, dwz onder een ander begrip te vatten, daar liefde een fundamentele, onherleidbare zijns- en belevingswijze van de mens vormt. Liefde is de rijkste en diepste vorm van tussenmenselijke relatie. In haar wordt de ander om dezelfs wil gezocht, aanvaard met al zijn of haar gebreken en onvolkomenheden. In de liefde voelt men zich met de ander verbonden: zij streeft naar eenheid, zowel in geestelijk als lichamelijk opzicht"…. De onvolwassen liefde zoekt zichzelf; het kind vraagt om blijken van genegenheid, die het uitlegt als blijken van waardering voor de eigen persoon. Maar de volwassen liefde, al behoudt zij zeker dit aspect, kent naast en boven het vragen nog het schenken, dwz het centraal stellen van de ander.

Respect

Komt uit het Latijn en betekent vrij vertaald: "gepaste afstand houden" en houdt in een juiste balans tussen betrokkenheid bij en loslaten van anderen (mens en dier).

Welzijn

Het ervaren van voldoening in de eigen levenssituatie. Dieren kunnen niet goed aangeven wanneer ze wel of niet tevreden zijn. Mensen kunnen dat met woorden, dieren hebben alleen hun gedrag om zich te uiten. Welzijn van dieren is lastig vast te stellen.

Universele verklaring voor het welzijn van dieren

De World Society for the Protection of Animals (WSPA) stelt dat de universele verklaring voor het welzijn van dieren dient als gemeenschappelijke standaard ten gebruik van alle volkeren en naties om met alle daartoe geschikte middelen er naar te streven deze beginselen te handhaven en door middel van vooruitstrevende maatregelen, zowel nationaal als internationaal, te verzekeren dat zij alom en met goed gevolg worden erkend en uitgevoerd.

logoWe willen bevorderen dat (ook in andere landen) het bewustzijn groeit dat vrijheid -net als voor ons- van belang is voor een dier. Een dier is geen ding maar een wezen dat recht heeft op de kwaliteit van een natuurlijke manier van leven.

Wanneer u Stichting Animal Freedom wilt steunen, leest u hier hoe u dat kunt doen.

Stichting Animal Freedom.
Auteur .

Onze hoofdartikelen in boek, in een overzicht of op een aparte mobielvriendelijke site.

Naar onze reactie op de actualiteit op Facebook.

Privacy verklaring.

pijl omhoog