Homepage
Polski-English-Nederlands-Espanol

Przyw waleni

Alan Stuart i Mary Stuart.
Przyw jest przypadkowymzapaniem osobnikw niepodanego gatunku, w kadym rodzaju rybowstwa.Przyw stanowi najbardziej powane zagroenie dla delfinw, morwinw iwielorybw.
Walenie s pod ochron na mocyKonwencji z Bern, z Bonn (ASCOBANS - Komitet Doradczy Porozumienia o OchronieMaych Waleni Batyku i Morza Pnocnego) i Biological Diversity, the Habitatand Species Directive (92/43/EEC) oraz s wymienione w Zaczniku I do CITES (Konwencja o Midzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierztami i Rolinami GatunkwZagroonych Wyginiciem; co oznacza, e maj szczeglny status), w granicachUnii Europejskiej. W Wielkiej Brytanii, chronione s na mocy Wildlifeand Countryside Act, Conservation Regulations oraz Countryside and Rights ofWay Act. Istniej prawa i przepisy, ktre zabraniaj nkania,zncania si nad i zabijania morwinw, delfinw i wielorybw.
Jednake, przemys rybnypostpuje wbrew wszystkim konwencjom, przepisom i prawom, na mocy ktrychwalenie s chronione, oraz wydaje si by nieczuy na oskarenia.
Dziesitki tysicy waleniumieraj w sieciach rybackich kadego roku. Zapltuj si w sieci opltujce,trjcienne, dryfujce, traowe, skrzelowe i dugie liny. Nie znane sfaktyczne rozmiary problemu przyowu, jako e wiele zag nie zezwalaobserwatorom na wejcie na pokad. Niemniej jednak, przeprowadzone badaniapokazuj, i problem nabra monumentalnych rozmiarw.
Badanie francuskich flot rybackich stosujcych sieci dryfujce wpoowach tuczyka biaego w latach 1992 - 1993 (zbadano jedynie 27% of theeffort) pokazao roczny przyw 415 delfinw zwyczajnych i 1170 delfinwprgobokich. W 1995, badanie brytyjskiego rybowstwa uywajcego siecidryfujcych (zbadano jedynie 28%) ujawnio, e roczny przyw jest DWUKROTNIEwyszy ni we Francji. Sieci dryfujce maj zosta zakazane od roku 2002, alewpywowe lobby pooww tuczyka, planuje uzyska orzeczenie Sdu Europejskiegoutrzymujce poowy tuczyka przy uyciu sieci dryfujcych.
Badania ustaliy, i roczna ilo przyownionych morwinw zwyczajnych w Morzu Celtyckim w poowach morszczukw sieciami skrzelowymi, jest rzdu 2237 osobnikw, niemniej nie wczone zostay przyowy brytyjskich odzi poniej 15 metrw dugoci, irlandzkich odzi poniej 10 metrw dugoci, ani odzi francuskich, ani the tangle net boats. Nie zawiera rwnie a proportion of przyawianych morwinw, ktre wypltuj si z sieci w czasie wycigania, a ktre s ju martwe. Szacuje si, e 6785 morwinw zwyczajnych chwytanych jest co roku w duskim Morzu Pnocnym przez floty rybackie uywajce sieci skrzelowe oraz 1000 w brytyjskim Morzu Pnocnym.
Wiele tysicy waleni ginie jest co roku w sieciach traowych, wczajc petwale karowate i grindwale. Trawlery powodujce najwicej problemw to trawlery pelagiczne (przeczesujce wody redniej gbokoci). Dostpne dane wskazuj, e prawdopodobnie due iloci delfinw zwyczajnych, biaobokich i prgobokich zabijane s co roku przez sieci traowe w Pnocno-wschodnim Atlantyku. Dalsze dane szacunkowe wskazuj, e a do 50 delfinw moe zosta zapanych w cigu jednego poowu irlandzkich trawlerw pelagicznych.
Najbardziej niszczycielskimispord trawlerw pelagicznych s trawlery tuka. Szkockie, francuskie iholenderskie trawlery tuka cign sieci gigantycznych rozmiarw. S one takdue, e 12 jumbo jetw z atwoci zmiecioby si w jednej sieci. Szacujesi, e w cigu szeciu tygodni na pocztku tego tysiclecia, ponad 2000delfinw zgino w sieciach francuskich i szkockich trawlerw tuka.
Szacuje si, e rocznie w sieciach rybackich ginie 6.2% caej populacjimorwinw w Morzu Celtyckim i 4% caejpopulacji morwina w Morzu Pnocnym. Midzynarodowa Komisja Wielorybnicza (International Whaling Commission) owiadczya, i nieprzerwane zabijanie 1% populacji waleni, spowoduje ich wyginicie.
Efekty mierciononej iniszczycielskiej dziaalnoci flot rybackich s czsto widoczne na europejskichplaach. May odsetek przyowionych waleni znale mona na plaach WielkiejBrytanii, Irlandii, Francji, Belgii, Holandi, Portugalii, Hiszpanii i takdalej.
Luty 1989: 600 delfinwwyrzuconych na brzeg w cigu dwch dni w Landes i Vendees, we Francji.
Stycze - kwiecie 1992: 118delfinw (z ktrych niemal poow zidentyfikowano jako delfiny zwyczajne)stranded w Devon i Cornwall - przwaajca ilo nosia lady wskazujce naprzyw; w 1993, 20 delfinw zwyczajnych; 1996, 30 delfinw zwyczajnych. Thispattern odzwierciedlony zosta na wybrzeach innych pastw europejskich.
Luty - marzec 1997: w cigutrzech tygodni 629 delfinw wyrzuconych na brzeg u wybrzey PoudniowejBretanii i Biscay. Luty - marzec 2000: in excess of600 delfinw wyrzuconych na brzeg u wybrzey Cornwall, Devon i Brittany. ranny delfin Ze wszystkich waleni wyrzuconychna brzeg, na ktrych lekarze weterynarii z Institute of Zoology in London 1dokonali sekcji zwok w latach 1990 - 1997:
 1. 34.4% morwinw zwyczajnych okazao siofiarami przyowu
 2. 60.4% delfinw zwyczajnych okazao siofiarami przyowu
 3. 11.6% innych wielorybw i delfinwokazao si ofiarami przyowu
 4. 39.8% wszystkich waleni okazao siofiarami przyowu.
(Liczby te mog by zanione,jako e nie mona byo ustali przyczyny mierci w niemal jednej czwartejprzypadkw). Walenie zaplątane w siećSpord wyrzuconych na brzegwaleni na ktrych dokonali sekcji zwok lekarze weterynarii w SAC VeterinaryScience Division, Inverness2, w latach 1995 - 1999:
 1. 15.4% morwinw zwyczajnych okazao siofiarami przyowu
 2. 11.7% delfinw biaobokich okazao siofiarami przyowu
 3. 16.7% delfinw butlonosych okazao siofiarami przyowu (zapanych wnielegalnie zarzucone sieci)
 4. 40.0% delfinw szarych okazao siofiarami przyowu.
40.0% of petwali karowatych umaro z powodu zapltania si w umocowanena stae liny, takie jak wicierze klatkowe (do poowu skorupiakw) lub linycumownicze.
Fizyczne dowody zapltania wsieci lub sprzt rybacki to. Sieci skrzelowe, trjcienne i opltujce: skaleczenia gowy, ciaa, petwi petwy ogonowej spowodowane przez sieci; rany drone, czsto w dolnejszczce i obszarze gowy, od oszczepw, ktrymi rybacy usuwaj walenie z sieci;poamane koci; poamane zby; krwotoki wewntrzne i lady uduszenia.
Sieci dryfujce: skaleczenia gowy, ciaa, petw i petwy ogonowejspowodowane przez sieci; lady ugryzie na caym ciele spowodowane przezpadlinoercw takich jak rekiny; odcite petwy ogonowe, petwy i ogony odsiekierek, ktrych rybacy uywaj do usuwania waleni z sieci; obraeniawewntrzne i lady uduszenia.
Sieci traowe i sprzt rybacki: gbokie rany gowy i ciaa; odcite pyski,petwy i ogony od siekier, ktrymi rybacy usuwaj walenie z sieci, czasami, gdys one nadal ywe; powane obraenia wewntrzne,wczajc zmiadone organy;rany kute zadawane przez rybakw, by ciaa tony i do nowa praktyka -obcinanie, czasami wci ywym, zwierztom gw, jeli zaklinuj si we wlotpompy rybnej blokujc j.
Jeli przecitna osobadopuciaby si takich aktw barbarzystwa, osoby reprezentujce procedurlegislacyjn dopilnowaaby, abyosoba taka zostaa ukarana. Jednake, przemys rybny zdaje si sta ponadprawem.
Problem przyowu waleni nie jest beznadziejny. Mona podj pewne kroki, byznacznie zredukowa ilo bezsensownych mierci. Wysiki majce na celurozwizanie problemw przyoww w innych krajach, np. w USA czy Nowej Zelandii, s wspierane przez legislacj orazosadzone w ramach prawnych o szerokiej skali obowizkw i uprawnie, wczajcrodki przymusu. W USA, na mocy Marine Mammal Protection Act (nowelizowany w1994), natychmiastowym celem byo, by przypadkowe mierci i powane zranieniassakw wodnych w dziaaniach handlowych flot rybackich, zostay zredukowane dominimalnych liczb bliskich zeru do 30 kwietnia 2001. Wykonano pomiar ilocissakw morskich; wprowadzono monitorowanie miertelnoci ssakw morskich wrdhandlowych flot rybackich, gdzie, obserwatorzy monitoruj poziom przyoww, anastpnie Take Reduction Teams (TRT - Grupy na rzecz Redukcji Pooww), ktreopracowuj strategie majce na celu redukcj przyowu waleni, przedstawiajTake Reduction Plans (TRP - Plany Redukcji Pooww), ktre s omawiane z naukowcami, ekologami, grupamidziaajcych na rzecz poprawy bytu zwierzt, dyrektorami flot rybackich irybakami. Nastpnie plany te wprowadzane s w ycie.
W 1994 oszacowano, e przez sieci skrzelowe rocznie w Zatoce Maine zabitychzostaje 2100 morwinw zwyczajnych. W styczniu 1999, wprowadzono TRP. Ilozabijanych morwinw ograniczono do 270.
Oceniono, e w rdatlantyckie sieci skrzelowe, zabiy 358 morwinwrocznie (w latach 1995 - 1998). PO wprowadzeniu TRP w 1999, szacunkowa ilo przyowumorwinw tego roku wyniosa 49.
Take Reduction Plans, wczaj metody takie jak monitorowanie przezobserwatorw, zamykanie pewnych obszarw, redukcj rozmiarw pooww,odstraszacze akustyczne na sieciach oraz zmiany we sprzcie i praktyce rybackiej.rodki przymusu oraz wystarczajco wysokie kary uywane s, by upewni si, erybacy podporzdkuj si przepisom majcym na celu ograniczenie przyowuwaleni.
Jesieni tego roku w USA testowany jest nowy typ sieci skrzelowych. Nazywasi ona "sie skrzelowa akustycznie odbijajca". Testytej sieci przeprowadzono w Zatoce Fundy,w Kanadzie, w 1998 i 2000. rezultaty byy tak obiecujce, e Komisja NaukowaMidzynarodowej Komisji Ochrony Wielorybw (International Whaling Commission),zatwierdzia dalsze eksperymenty z tym rodzajem sieci, a Take Reduction TeamZatoki Maine polecio przeprowadzenie testu na du skal w tym roku.
W przeciwiestwie do powyszego,pastwa czonkowskie Unii Europejskiej robi bardzo mao w celu redukcjiprzyowu waleni. Kady kraj wini reszt za problem. Kady Minister Rybowstwa wini innych i "zachca"wasnych rybakw do podejmowania krokw majcych na celu redukcj przyowu.Niemniej, USA i Nowa Zelandia stosuj rodki przymusu, a w Rocznym Raporcie z1999 roku United Nations Environment Programme's, napisano, e"Fundamentem kadej, zwieczonej sukcesem, midzynarodowej, regionalnejczy krajowej inicjatywy na rzecz ochrony rodowiska, jest consensus popartyprawem… istnieje potrzeba … wykrywania i karania tych, ktrzy naruszajprzepisy". Komisja UE zainicjowaa dalsze badanie problemu, mimo e w ciguostatnich dziesiciu lat w ramach budetu UE przeprowadzono ponad dwadzieciabada, a wszystkie z nich wskazuj na potrzeb dziaania. Zasada 15 postanowieze Szczytu Ziemi w Rio stanowi, e "W celu ochrony rodowiska, Pastwaprzyjm postaw zapobiegawcz. Tam, gdzie istnieje zagroenie powanychzniszcze, brak cakowitej naukowej pewnoci nie bdzie uywany jako powdodraczania podjcia krokw majcych na celu ochron rodowiska przed degradacj." W prawie europejskim nie mawyranego postanowienia, jak podej do problemu przyowu waleni. Artyku 6Traktatu Amsterdamskiego zapewnia ramy prawne polityce flot rybackich, bypoprawiono j tak, aby wczay rodki majce na celu napraw problemwrodowiska naturalnego. Dlatego, Wsplna Polityka Rybowstwa (European Common Fisheries Policy) powinna zostapoprawiona tak, by wczaa rodki zmniejszajce przyw waleni, wraz zwyranym zapisem w prawie europejskim. Nadszed czas, by obywatele WsplnotyEuropejskiej zaczli domaga si takich zmian, w celu redukcji liczby waleniumierajcych bezcelowo, co roku, w europejskich wodach. Wicejinformacji o:
MarineConnection - www.marineconnection.org
British Divers Marine Life Rescue - www.bdmlr.org.uk Cetacea Defence.
Europejska Kampania Przeciw Przyowowi Waleni (The European CetaceanBycatch Campaign) jest cakowicie przeciwna WSZELKIM hodowlom ryb znastpujcych powodw.
 • W intensywnych hodowlach ryby trzymane s w strasznych warunkach, na maych przestrzeniach; s nieprzerwanie szprycowane, jak rwnie godzone przez 7-10 dni przed zabiciem i niezmiennie zabijane w niehumanitaryny sposb. Raport CIWF (Compassion in World Farming) stanowi obciajcy akt oskarenia hodowli ryb. (napisz do nas e-mail, a przelemy Ci kopi).
 • W celu zapewnienia poywienia tym rybom, statki przemysowe api miliony ton stworze pelagicznych. Ryby te umieraj w potwornych mczarniach, wikszo z nich z powodu rozerwania pcherzy pawnych. Te z nich, ktre przeywaj, s wyrzucane na pokady statkw i patroszone ywcem.
 • Statki te s znane z wysokiego odsetka przyowu waleni. Jako e czas to pienidz, jeli w sieciach znaleziony zostaje wale, jego petwy ogonowa i piersiowa zostaj odrbane, a zwierztom obcina si gowy, by usun je z sieci. Ich ciaa s nakuwane, przez co powinny pj na dno - w ten sposb ukrywane s dowody. Te barbarzyskie praktyki wykonuje si bez wzgldu na to czy zwierz jest ywe czy martwe - pokazay to obdukcje.
  Posiadamy dowody, e poziom przyowu waleni powodowany przez floty rybackie UE w wodach Afryki Zachodniej, jest jeszcze gorsze ni w wodach UE.
 • Statki te pozbawiaj rwnie walenie ich poywienia i jestemy wiadkami rosncej liczby waleni wyrzucanych na brzeg z powodu godu.
 • Ryby z hodowli NIE ma dobrego wpywu na zasoby ryb yjcych na wolnoci i populacje waleni. Wrcz przeciwnie, jako e kada ryba hodowlana potrzebuje poywienie 3-5 razy wasnego ciaru, aby przetrwa eksploatacja dziko zyjcych zasobw rybnych znacznie si podnosi, co powoduje zwikszenie poziomu przyowu waleni.
 • Zanieczyszczenia z hodowli rybnych niszcz rodowisko morskie, populacje ryb yjcych na wolnoci i powoduj zagroenie ludzkiego zdrowia.
 • Doroli maj moliwo decyzji, by zosta weganami lub wegetarianami - by je ryby czy nie. Niemniej jednak, miliony dzieci nie maja takiego wyboru. Jedz to, co si im daje. Jeli jedz ryby z hodowli, to przyjmuj koktajl toksyn, ktre zostay ju powizane z rakiem, zaburzeniami ukadu dokrewnego oraz innymi strasznymi chorobami.
  Niektrym dorosym cierpicym na pewne schorzenia, wczajc powikania w czasie ciy, zaleca si jedzenie tustych ryb, takich jak oso, i s oni niewiadomi istniejcych alternatyw do produktw rybnych. Mwi si im, e ryby hodowlane s zdrowe!
Spoecznoci i habitaty w Trzecim wiecie s dewastowane w celubudowania hodowli ryb i skorupiakw przeznaczonych na rynki "Pierwszegowiata".

Porada dla Twojego obszaru językowego

Większość naszych artykułów jest napisana w języku holenderskim. Zapraszamy do eksploracji holenderskiego mapy witryny i korzystania z funkcji tłumaczenia w Google Translate. W ten sposób będziesz mógł przeczytać naszą wiadomość na temat praw zwierząt, sprzeciwów wobec intensywnej hodowli zwierząt i innych tematów w Twoim własnym języku.

Oto adres URL, który tłumaczy mapę witryny dla Ciebie.
https://animalfreedom-org.translate.goog/paginas/zoeken/sitemap.html.


logoAnimal Freedom Foundation.

Autor .

Oświadczenie o ochronie prywatności.

Wróć na górę