Homepage
Polski-English-Français-Nederlands-Espanol-Portugues-Deutsch-Russian

Maltretowanie w gospodarstwach produkcyjnych

Pod linkami na tej stronie znajdziecie gwnie zdjcia. Pod kad kategori jest link do pokazu slajdw na temat warunkw, w jakich yj dane zwierzta. Na tej stronie przykady maltretowania podzielone s ze wzgldu na zwierzta. Wyszczeglniono 5 typw argumentw przeciwko gospodarstwom produkcyjnym (zob. rwnie powyej).
Tematy
Wieprze i winie
Krowy
Kury nioski i kury misne
Indyki
Norki
Krliki
Transport midzynarodowy
Rybowstwo
Ubój psów i kotów dla miesa

Wieprze i winie

winie musz by trzymane w ciemnoci przez niemal 24 godziny, by byy spokojne. Od 2002 hodowcy wi zobowizani s trzyma winie na dwch trzecich staego podoa. Jedna trzecia powinna by z kraty, by umoliwi przepywanie uryny. Z tego powodu stoj one cay dzie w oparach amoniaku. Zwierzta stoj cay dzie na pododze z kraty, co powoduje, e cierpi na urazy ng. Poniewa yj niemal przez cay czas w pciemnoci lub ciemnoci, (co ma utrzyma je spokojnymi) w bardzo maych klatkach, nie s do niczego przyzwyczajone i wpadaj w panik, kiedy s przewoone do rzeni (zazwyczaj po 3 do 6 miesicy). Jest to jeszcze gorsze w przypadku dugich transportw. W samej Holandii, okoo 10.000 wi i prosit jest codziennie transportowanych do rzeni lub na tucz w dalekim kraju. winie le znosz transport, s bardzo podatne na stres i atwo choruj w drodze. Kiedy s mode, maciory s wciskane pomidzy dwa prty, eby nie mogy si obrci i opiekowa si prositami, tylko je karmi. Robione jest to, eby maciora nie przygniota prosicia z uwagi na brak miejsca. Prosita przenoszone s do miejsca, gdzie odzwyczaja si je od mleka matki po okresie karmienia 3 do 4 tygodni (zamiast naturalnych 14 tygodni). W wieku okoo 72 dni, zabierane s na farm tuczn, gdzie umieszczane s po 14 w chlewie o powierzchni 10m2, zazwyczaj na pododze z kraty, bez siana.
Samce (knury) s kastrowane bez znieczulenia, w celu zaspokojenia rynkw zagranicznych, poniewa pono mskie hormony maj wpyw na zapach misa. Nie jest to w rzeczywistoci problem w przypadku wi zarzynanych w tak modym wieku. Maciory cierpi z powodu cikiego stresu (np. chorb serca i odka) z powodu ograniczenia swobody poruszania. Z desperacji czsto gryz sztachety swych klatek. winie s z natury bardzo skorymi do zabawy i inteligentnymi zwierztami. Przeczytaj wicej o problemach ycia wi na stronie CIWF (Compassion in World Farming - Wspczucie a Hodowla na wiecie). Na pocztku roku 2000, dochodzenie przeprowadzone przez AID (Dutch Inspection Service, Holenderskie Suby Inspekcyjne ktre sprawdzaj stosowanie si do praw zwierzt w Holandii) pokazao, e ponad 50% rolnikw nie przestrzega przepisw dotyczcych nawet minimum dobrobytu wi i celowo sprawia zwierztom cierpienie. Bardzo czsto zwierzta trzymane s na maych przestrzeniach, sabo owietlonych lub ciemnych miejscach, pozbawione jakiejkolwiek rozrywki. Trzymajc zwierzta w mniejszych klatkach, hodowcy wi unikaj zakupu systemw do usuwania amoniaku.

Krowy mleczne

Krowy mleczne, przecitnie, nie yj duej ni cztery i p roku. W idealnych warunkach osign mog wiek trzydziestu lat, ale ich poziom produkcyjny zmniejsza si od okoo szstego roku ycia. W czasie swego ycia, krowy rodz cielta co rok, poniewa jest to jedyny sposb na inicjacj produkcji mleka. Cielak zabierany jest od razu lub, najdalej, po tygodniu, by unikn powstania wizi pomidzy matk i dzieckiem. Cielta trzymane s w klatkach. S to biae, zadaszone, podobne do iglo budowle uywane przez niektrych farmerw jako zewntrzne "kojce". Klatki oddzielaj mode cielta od innych. Przez pierwsze osiem tygodni cielta maj silny instynkt ssania. Jeli nie pozwala si im ssa mleka matek, zaczynaj ssa czci ciaa innych cielt. 10% krw zostaje w stodole przez cae ycie, by osign wyszy poziom produkcji. Jeli rolnicy nie zostan prawnie zobowizani do trzymania zwierzt na kach przez cz roku, do roku 2015 (szacunkowo), 75% wszystkich krw w Holandii trzymane bdzie w budynkach.

Cielta misne

Cielta mleczne, ktrych jedynym celem jest urodzi si, by zainicjowa laktacj u ich matek i s hodowane na miso, w wikszoci osign wiek tylko 16 miesicy. Niektre cielta pci mskiej mog y duej, poniewa osigaj optymaln wag do uboju w pniejszym wieku (okoo ptora roku). W niektrych krajach (np. Francji, Niemczech, Belgii) cielta eksportowane s w wieku okoo 2 tygodni, by dorasta na specjalnych farmach (np. w Holandii). Niektre cielta umieszczane s w "kojcach", oddzielnych boksach lub klatkach przez ca dugo ich krtkiego ycia, niektre s pniej trzymane w maych zagrodach. Klatki s niewiele wiksze ni same cielta. Po dwch tygodniach cielta nie mog si obrci w maym boksie. W ten sposb, minie cielcia nie maj szansy si rozwin, wic miso pozostaje delikatniejsze. W czasie tego uwizienia, ciel nie otrzymuje adnej zieleniny do jedzenia, ale karmione jest substytutami mleka z du iloci tuszczu i stopniowo bez elaza i bonnika, eby miso byo pozbawione krwi (biae). Zwierzta czsto gryz prty swych klatek albo li gwodzie albo wasn sier, prbujc zdoby nieco elaza. Cielta, trzymane w zamkniciu, yj wikszo dnia w cakowitej ciemnoci, by pozostay spokojne. Tu zanim zostan zarnite, cierpi na straszn anemi, maj chronicznbiegunk i s tak niezdrowe, e takie traktowanie doprowadzioby je do mierci, gdyby nie zostay zarnite. Klatki maj zosta zabronione w 2004 w Europie.

Kury nioski

Kury nioskiKiedy kurczta wychodz ze swych jajek w wylgarni, zostaj przenoszone do kurnika bateryjnego lub na tucz, w zalenoci od ich rasy i pci. Mode koguty jako "bezwartociowe" s zabijane dwutlenkiem wgla w plastikowej torbie albo mielone. Kury yj okoo roku, w czasie ktrego skadaj okoo 300 jaj i jedyne co im zostaje to miejsce w rosole. Jeszcze gorsze s warunki gsi i kaczek tucznych: karmienie przymusowe, by uzyska "foie-gras" (rm-video).

kury misne

Kury misne yj okoo 6 tygodni, po czym zostaj zabite. W tym krtkim okresie czasu niesamowicie szybko rosn od kurczcia do rozmiarw modej kuryz powodu specjalnego jedzenia. Gdyby yy duej w takich warunkach, przytyyby duo za duo i dosownie umaryby z przejedzenia. Zbiór piskląt rzeźnych do ubojuW czasie transportu do rzeni s gwatownie wpychane do klatek, co czsto powoduje urazy skrzyde i ap. W tak stresujcych warunkach transportowane s w (p otwartych)ciarwkach do rzeni. By unikn dalszych urazw i krwotokw u kur, wiele rzeni drobiowych uywa niszego napicia elektrycznego do oguszania kurczt ni jest nakazane przez prawo. Miso tych kurczt sprzedawane jest jako miso kurze, co stanowi symbol oszustwa i okruciestwa.

Indyki

Przemysowej hodowli indyki trzymane s tysicami w maych, ciemnych miejscach. Prowadzi to czsto do agresywnych zachowa, problemw z apami, stresu, wyrywaniu pir i kanibalizmu. Z powodu intensywnej, nierzadko okoo 40% indykw umiera w pierwszym tygodniu ycia! Celem hodowli jest tak szybkie utuczenie indykw jak to moliwe. Polityka hodowlana skupiona jest na duym tempie wzrostu. Ekstremalnym nastpstwem takiej hodowli jest niemono naturalnego czenia w pary. Samce s za cikie, wobec czego samice mog mie potomstwo jedynie w drodze sztucznego zapodnienia.

Norki

Wiosn mode rodz si w klatkach. Po siedmiu miesicach (gdy zwierzta maj futro zimowe) s zabijane i obdzierane ze skry. Swe krtkie ycie spdzaj w duo za maych klatkach. Nie mog biega, chowa si ani ucieka. Nie maj do dyspozycji wody do pywania ani polowania na ryby. Maj jedynie poideko w klatce. Norki s drapienikami i maj te same potrzeby co ich krewniacy yjcy wolnoci. Nic dziwnego, i nuda i frustracja przyprawia je o utrat zmysw. Przejawiaj to w nienaturalnym zachowaniu. Na zachowanie to skada si nieskoczone powtarzanie zbdnych ruchw (mona porwna to z zachowaniem drapienikw w zych ogrodach zoologicznych, gdy chodz nieprzerwanie tam i z powrotem). Ponadto, norki czsto gryz wasne ogony lub futro. Czsto chodz w kko lub nieprzerwanie obracaj ebki wok poideek.

Krliki

KrlikiKrlice (samice krlikw) s wycznie jednorazowego uytku. Kiedy samica nie moe urodzi siedem miotw w roku, jest usuwana. Procent wymiany krlic wynosi okoo 90%! Ponadto, rocznie z powodu chorb zabija si okoo 55% samic. Oznacza to, e procent wymiany krlic wynosi 145%! Wrd modych krlikw panuje dua miertelno; okoo 15% modych umiera nim zostaj zabrane matkom. Nastpnie, umiera ich okoo 10%. S to przeraajce liczby, spowodowane gwnie strasznymi warunkami chowu tych zwierzt w intensywnych hodowlach.

Midzynarodowy Transport Zwierzt

Na naszej stronie wideo pokazujemy, jak wszystkie przejawy maltretowania zwikszaj si w trakcie midzynarodowego transportu, ktry trwa dniami. Zwierzta takie jak owce transportowane s np. z Anglii do Grecji, gdzie s zarzynane bez znieczulenia. Konie i osy z Litwy zarzynane s we Woszech. winie z Holandii s rwnie transportowane do innych krajw, np. do pnocnych Woch, gdzie s zarzynane tylko po to, by miso wrcio na rynek holenderski pod nazw "szynka parmeska". W celu uniknicia wymiotw, zwierzta s czsto nie karmione dzie przed transportem. Zwierzta s, w bardzo agresywny sposb, zaganiane z ciemnych obr do ciarwek. Jeszcze przez rozpoczciem transportu, zwierzta s bardzo zestresowane. W wielu krajach Europy poudniowej zwierzta zabijane s bez znieczulenia lub z niewystarczajcym znieczuleniem. Lecz rwnie w holenderskich rzeniach wiele kur spotyka taki los. Rwnie rytualny ubj Muzumanw odbywa si czsto bez znieczulenia, co powoduje cierpienie.
Delfiny czsto plcz si w sieci, ktre maj dugo kilku mil, z ktrych nie mog uciec, i skazywane s na powoln mier przez utopienie.

Rybostwo

DolfinPrzy uyciu sieci traowych, apane s nie tylko podane ryby. A nawet gorzej, 70% schwytanych zwierzt wyrzucane jest z powrotem za burt, poniewa s zbyt mae, by mona je legalnie sprzeda lub poniewa osignita zostaa wyznaczona ilo lub poniewa nie s interesujce, w handlowym znaczeniu. Wyrzucane ryby s czsto zgniecione na mier, zaduszopne lub zabite w inny sposb. Jeli kogo nie wzrusza cierpienie ryb w czasie pooww, powinien wzi pod uwag inne chwytane zwierzta, np. ssaki jak delfiny, ktre czsto chwytane s w czasie poowu tuczykw. Sieci traowe niszcz dno morskie, naruszajc w ten sposb, na dugo, rwnowag caego ekosystemu. Morza s niemal oprnione, a ich rwnowaga biologiczna cakowicie zakcona. W chwili obecnej ilo ryb szacuje si na 50% iloci sprzed kilku dekad. Ryby nie tylko s owione, s rwnie hodowane. Niektre, jak ososie, hoduje si w ogromnych pywajcych zbiornikach; taki sposb hodowli jest taki sam jak w gospodarstwach produkcyjnych wraz ze wszystkimi ich wadami.

logoAnimal Freedom Foundation.

Autor .

Wróć na górę