logo RvawL

De stichting Rechten Voor Al Wat Leeft

Onderstaande informatie is geldig tot en met april 2018. Vanaf die maand heeft RvawL een eigen website. Vanaf 1999 zijn de contactbladen op deze site gepubliceerd. De 64 uitgaves geven een aardig inkijkje in de stroperigheid waarmee Nederland problemen rondom de intensieve veehouderij en dierenleed aanpakt. Wat nu speelt, speelde 20 of 30 jaar geleden ook al. De Belangengroep Stichting Rechten voor al wat leeft (RvawL) is tegen de intensieve veehouderij (w.o. ook de kalkoenen-, de konijnen- en eendenfokkerijen), tegen onnodige dierproeven t.b.v. de farmaceutische en cosmetische industrie en oorlogsdoeleinden, tegen de bontindustrie, tegen de "sport"jacht, de "sport"-visserij en tegen alle vormen van vermaak met dieren die ten koste gaan van het welzijn van het dier. Doelstellingen van RvawL zijn de volgende.
  • Keuzemogelijkheden bevorderen voor de consument, zodat deze in de gelegenheid wordt gesteld een keuze te doen, die mens, dier en milieu ten goede komt.
  • Trachten bepaalde wettelijke voorschriften en besluiten die zijn opgesteld in het belang van het dierenwelzijn te laten naleven, zoals die staan in de Wet Dieren en de Flora- en Faunawet.
  • Streven naar aanpassing van díe wettelijke voorschriften en besluiten die tégen het dierenwelzijn ingaan.
Reeds bereikte doelen.
  • Het scharrelei is onze eerste grote overwinning op de legbatterij, zoals die vele decennia lang hoogtij vierde. Sinds 2012 is in heel Europa de traditionele legbatterij verboden. Wel is de zogeheten 'verrijkte kooi' nog toegestaan, maar in 2021 zal ook deze tot het verleden behoren. Verreweg de meeste legpluimveehouders werken nu met het scharrelsysteem, dikwijls gecombineerd met het volièresysteem. Een zeer kleine groep heeft 'verrijkte kooien', maar steeds meer legpluimveehouders gaan over op systemen die de kippen nog meer vrijheid en welzijn kunnen bieden dan in het scharrelsysteem, een welzijn dat in de jaren '70, toen wij met het scharrelei startten, absoluut nog niet op grote schaal haalbaar was. Sinds het verbod op de legbatterij is de rijkscontrole op scharreleieren opgeheven.
  • Het onverdoofd castreren van de mannelijke biggen is door onze tientallen jaren aanhoudende inspanningen op de politieke agenda gekomen. Sinds 2009 wordt de operatie tegenwoordig onder verdoving uitgevoerd, maar hierbij wordt de heftige en langdurige napijn niet bestreden. Hopelijk hoort het castreren in 2018 geheel tot het verleden.
  • De elektrische waterbadbedwelming voor slachtkippen, die zeer veel dierenleed veroorzaakte, is thans vervangen door een stroomstoot, waarbij de stroom direct door de kop gaat, òf de CAS-methode (CO2-O2).
  • Mede door onze jarenlange protesten tegen dierproeven voor cosmetica en verkoop van dierproefvrije producten is er sinds 2009 een Europees verbod op deze dierproeven en op de handel in cosmetische producten waar dierproeven voor zijn gedaan.

Projecten

De belangengroep wijst op het dierenleed in de intensieve veehouderij, en gaf reeds in 1978 de eerste aanzet tot de verkoop van scharrelvarkensvlees. Ook wijst de groep op het dierenleed van gefokte pelsdieren, zoals nertsen (de laatste pelsdiersoort die nog in Nederland gefokt wordt.) Het nertsenfokverboddat in 2024 van kracht zou worden, is op losse schroeven komen te staan, doordat de pelsdierfokkers in hoger beroep zijn gegaan. Vossen- , wasbeer- en konijnenbontkomt uit het buitenland, en wordt ook in Nederland verkocht. Het lijden van de pelsdieren in de kleine kooitjes en de wrede dood is zwaar, alleen maar voor een nutteloos product…!

Veetransporten

over lange afstanden, en zeker naar landen buiten Europa, zullen moeten worden verboden. Niet alleen bij veetransporten binnen Nederland, maar ook bij transporten vanuit Nederland naar andere Europese landen zal tót de eindbestemming de controle op de regels dienen te worden gehandhaafd. Voor slachtvarkens willen wij v.w.b. elektrische bedwelming een permanente controle op zorgvuldigheid en vakbekwaamheid van het uitvoerend personeel. Door het ontbreken van deze voorwaarden gaat er doorlopend van alles mis, hetgeen zeer veel dierenleed tot gevolg heeft. Tevens streven wij naar een verbod op de bedwelming met pure CO2 (zie video)? en willen een ónafhankelijk onderzoek naar de mogelijkheid om ook varkens met CO2-O2 (zie Een-Vandaag-uitzending 04-04-2009) te bedwelmen voor de slacht.
castratie van biggen
Bij het doden van proefdieren wordt deze methode al sinds jaren toegepast en heeft bewezen van alle bedwelmingsmethodes het minste dierenleed te veroorzaken.

Het castreren van biggen

dient geheel afgeschaft te worden. De verdoving, zoals die momenteel wordt toegediend, helpt onvoldoende en de napijn, die soms langer dan een week kan aanhouden, wordt er niet mee bestreden. Het ligt in de bedoeling van de de staatssecretaris van Economische Zaken dat het castreren in 2018 afgeschaft wordt.
slachten van schapen

Het rituele slachten

Het slachten in Nederland zal onder bedwelming moeten geschieden, en er moet een eind komen aan de export van onbedwelmd ritueel geslacht vlees.Zie ook onze brief aan de PKN (Protestantse Kerken Nederland), die zich keerde tegen een verbod op onverdoofd slachten. Bovendien moet de consument niet langer het risico lopen ongewild vlees te kopen van onbedwelmd geslachte dieren die gedeeltelijk of geheel volgens bepaalde religieuze riten zijn afgekeurd, en via gewone slagerijen worden verkocht. Wij streven naar een verbod op de plezierjacht en naar afschaffing van de inzegeningen van jacht en jagers in de Rooms-Katholieke Sint-Hubertusmissen.

Samenwerkingsverbanden

De Stichting Rechten voor al wat leeft is in diverse samenwerkingsverbanden vertegenwoordigd: Coalitie Dierenwelzijns Organisaties Nederland (CDON) De CDON is opgericht in 2006 n.a.v. de plannen van oud-minister Veerman van LNV om de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren op te heffen en te vervangen door een nieuwe Wet Dieren. De CDON tracht de plannen van het landbouwministerie in dezen in goede banen te leiden. In de CDON zijn 23 Nederlandse dierenorganisaties vertegenwoordigd. Werkgroep Hulp Inbeslaggenomen Honden De Werkgroep is opgericht in 2009 n.a.v. een campagne die begon in 2008 tegen een nieuwe Regeling Agressieve Dieren (RAD) die Landbouwminister Verburg wilde instellen i.p.v. de oude RAD (waardoor pitbullachtige honden in beslaggenomen konden worden en geëuthanaseerd), en die in het geheel geen verbetering bleek te zijn. De Werkgroep stelt zich ten doel hulp te verlenen aan inbeslaggenomen honden teneinde te voorkomen dat ze worden geëuthanaseerd. Tevens probeert de Werkgroep het in beslag nemen van honden zoveel mogelijk te voorkomen en de omstandigheden waaronder de inbeslaggenomen honden moeten leven te verbeteren. De Werkgroep doet dit o.a. door middel van het geven van voorlichting, advies en het zorgen voor publiciteit. Ze wil dat inbeslaggenomen honden niet langer slechts als een zaak behandeld worden, maar als dieren met bewustzijn en gevoel, conform de Wet Dieren. In de Werkgroep zijn twee organisaties vertegenwoordigd: Comité Dierennoodhulp en St. Rechten voor al wat leeft. De werkgroep wordt ondersteund door de Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren. Verder werken wij samen met Comité Dierennoodhulp, Stichting De Faunabescherming, Landelijke Werkgroep Duivenoverlast en Werkgroep Park en Fauna aan een beter gemeentelijk beleid t.a.v de in het wild levende dieren in en om de stad (eenden, ganzen, kippen, stadsduiven, muizen, ratten etc.). De Belangengroep vindt het onbegrijpelijk dat niet alle levensbeschouwelijke instellingen (w.o. alle kerken) en politieke partijen die een bepaalde levensbeschouwing uitdragen geen halt toeroepen aan de huidige dier- en mensonterende praktijken in ons land. Er is (gedeeltelijk ook op Animal Freedom) een rapport beschikbaar van de afdeling Kerk & Samenleving van de Wereldraad van Kerken, dat tegen een kleine vergoeding kan worden opgevraagd. Titel van dit rapport is "Bevrijding van het Leven". Door Stichting Rechten voor al wat leeft is in 1990 een samenvatting van dit rapport naar 5000 kerkeraden en parochiebesturen in Nederland gestuurd. De Belangengroep Rechten voor al wat leeft geeft een kwartaalblad uit onder de naam: "Contactblad Relatie Mens en Dier" (gratis voor donateurs). De Belangengroep wordt niet gesubsidiëerd, maar werkt alleen met vrijwilligers. U kunt ons werk voor de dieren steunen door een jaarlijkse donatie over te maken (bedrag naar eigen keuze) op NL82INGB0000055677t.n.v. Stichting Rechten voor al wat leeft. U ontvangt dan 4 x per jaar ons Contactblad, waarin u kunt lezen over de ontwikkelingen m.b.t. de hierboven genoemde onderwerpen.
Inlichtingen.
Centraal bureau RECHTEN VOOR AL WAT LEEFT Leonard Bramerstraat 18.
1816 TR Alkmaar boerveenrvawl@chello.nl.
Tel. 072-5110617.

De Stichting Rechten voor al wat Leeft.

Auteur .

pijl omhoog