Homepage
Polski-English-Nederlands-Espaol-Deutsch

Pi argumentw przeciw gospodarstwom produkcyjnym

1. Etyka i dobrobyt zwierzt

Wolno jest podstawowym prawem zarwno ludzi, jak i zwierzt. Poprzez znaczne ograniczanie im moliwoci naturalnego zachowania, pozbawia si je podstawowego prawa, a co za tym idzie ich dobrobyt zostaje zniszczony.

2. Zdrowie publiczne

Z powodu nadmiernego uywania antybiotykw w paszy dla zwierzt w gospodarstwach produkcyjnych, ryzykujemy stworzenie odpornych szczepw bakterii w misie hodowanych zwierzt. Spoywanie takiego misa przez ludzi, powoduje przekazanie informacji o odpornoci na antybiotyk podobnym bakteriom w ludzkim ciele, ktre mog si dziki temu uodporni na ten sam antybiotyk, ktrego uyto w paszy. Stwarza to problemy w leczeniu chorb bakteryjnych, takich jak zapalenie puc. Innymi zagroeniami s salmonella i BSE.

3. wiatowa produkcja ywnoci

Tereny rolnicze w Trzecim wiecie wykorzystywane s do produkcji paszy dla zwierzt w naszych gospodarstwach produkcyjnych, zamiast do produkcji ywnoci dla ludzi zamieszkujcych okoliczne tereny. Burzy to lokaln gospodark.

4. Cieszenie si otoczeniem

Smrd i haas gospodarstw produkcyjnych (czasami z otwartymi kontenerami na odpady) czyni mieszkanie w ssiedztwie nieprzyjemnym i niszczy warto nieruchomoci w okolicy.

5. Krajobrazy i rnorodno biologiczna

StabilnyDue gospodarstwa produkcyjne wypieraj mae gospodarstwa rolne. Z powodu tworzenia si monokultur (trawa i kukurydza na pasz), uwalniania (skadowania) metali cikich zawartych w nawozach sztucznych do gleby i oglnego przedawkowania skadnikw odywczych, flora i fauna zostaje zniszczona. Ponisze artykuy wyjaniaj szczegowo wady gospodarstw produkcyjnych i przemysu rybnego.
Trzeci Świat cierpi z powodu naszej konsumpcjiPodstawowe argumenty dotyczce zdrowia i dobrobytu zwierzt przeciwko wykorzystywaniu systemw hodowli przemysowej, przedstawione bankowi wiatowemu przez organizacj Compassion In World Farming.

Dlaczego gospodarstwa produkcyjne s ze?

Jeden z najwaniejszych argumentw przeciwko gospodarstwom produkcyjnym jest natury etycznej. Nawet jeli mona by rozwiza wszystkie problemy rodowiskowe i nawet jeli cao zuycia energii i zasobw mineralnych przez rolnikw byyby zrwnowaona, to nadal sposb w jaki hodowla produkcyjna traktuje zwierzta jest nie do zaakceptowania. Poniewa miso na pkach supermarketw musi by tak tanie, jak to moliwe, zwierztom daje si tylko tyle miejsca, by mogy sta i przey. Samce wi kastruje si bez znieczulenia tak szybko po narodzeniu, jak to moliwe. Jeli kto zrobiby co takiego swemu kotu, zostaby ukarany wysok kar za maltretowanie zwierzt. Niemniej, zwierzta hodowane na ubj podlegaj innym prawom. Kury tuczne yj w sztucznym socu przez 23 godziny, by szybciej rosy - w ten sposb wydaje si im, e powinny cigle je. wiato gaszone jest jedynie na godzin dziennie, w cigu ktrej zezwala si kurom na odpoczynek. W przypadku wi, wiato wyczane jest na tak dugo jak to moliwe. Wczane jest dwukrotnie w cigu dnia, na p godziny (tak, aby waciciel mg sprawdzi stan zwierzt), a przez reszt dnia panuje ciemno.
Trzymanie najwikszej moliwej liczby zwierzt na maej przestrzeni, pozbawianie ich swobody ruchu oraz moliwoci naturalnego zachowania - takie rzeczy zrobi mona jedynie w sposb nieprzyjemny dla zwierzcia. Zmieniajc przepisy w zakresie dobrobytu zwierzt, nawet biorc pod uwag etyczne wartoci zwierzt, niemoliwym jest zagwarantowanie podstawowego prawa zwierzt do wolnoci, jeli nadal uywa si metod hodowli produkcyjnej.W znaczeniu prawnym, zwierzta nie maj adnych praw, s traktowane jak przedmioty: podobne do samochodw, ktre mog zmienia wacicieli lub by wypoyczane. W przeciwiestwie do ludzi, zwierzta nie s podmiotami prawnymi: w naszym systemie prawnym, nie maj praw ani obowizkw. Kiedy w gospodarstwach produkcyjnych odmawia si zwierztom prawa do przejawiania naturalnego albo choby dowolnego zachowania, oznacza to maltretowanie, nawet pomimo dobrej opieki.

Dlaczego przemys rybny jest zy?

Delfin zaplątany w sieci rybackiejPozornie zdaje si, e nie ma przeciwwskaza wobec konsumpcji ryb. Chyba, e jest si etycznie przeciwnym zabijaniu istot ywych. Niemniej jednak, powysze argumenty przeciwko spoywaniu misa, s rwnie wane w przypadku misa ryb. Nie wdajc si w dyskusje na temat tego, czy ryby czuj bl czy nie, mona powiedzie, e dzisiejszy przemys rybny uywa technik poowu nie-przyjaznych dla zwierzt. Tym, ktrych nie interesuje krtkie cierpienie ryb w czasie poowu, przypominamy o apaniu si ssakw, takich jak delfiny, w sieci przeznaczone dla tuczykw. Delfiny zostaj uwizione i zapltane w sieci dugoci wielu kilometrw i nie mog uczyni nic, prcz czekania na mier przez utopienie. Kolejnym argumentem przeciwko jest to, e uywanie sieci traowych powoduje pow nie tylko zamierzonych gatunkw, podanych rozmiarw, lecz 70% zowionych zwierzt zostaje wyrzuconych z powrotem za burt. Dzieje si tak bowiem ryby s albo za mae i ich pow jest prawnie zabroniony, albo dlatego, e przekroczona zostaa dozwolona ilo zowionych ryb, albo dlaczego, e schwytane zwierz jest z handlowego punktu widzenia nieinteresujce. 70% zowionych zwierzt, ktre wyrzucane s z powrotem do morza jest zmiadone na mier, uduszone albo zabite w inny sposb (zob. fragment wideo) Rwnie dla rodowiska ta metoda poowu jest szkodliwa, by nie powiedzie katastrofalna. Sieci traowe niszcz dno morskie, co powoduje cakowite zaburzenie i zniszczenie ekosystemu na dugi czas. Morza i oceany s pozbawiane ryb i wyjaowione. Ryby s nie tylko owione, lecz rwnie hodowane. Niektre ososie, na przykad, trzymane s w wielkich pywajcych kontenerach, podobnych do gospodarstw produkcyjnych. W kocu, istniej pewne obiekcje natury zdrowotnej, powizane z konsumpcj ryb. W latach siedemdziesitych szeroko dyskutowano wysoki poziom rtci obecnej w misie ryb. Z uwagi na zanieczyszczenie rop oraz wyrzucanie do oceanw rnego rodzaju odpadw, wczajc nuklearne, ryby s sabego zdrowia, a ich miso zawiera niebezpieczne substancje.

logoAnimal Freedom Foundation.

Autor .

Wróć na górę