Homepage
Nederlands-English-Español-Deutsch-Polski

Vijf bezwaren tegen bio-industrie

1. Ethiek en dierenwelzijn

Vrijheid is volgens Animal Freedom een grondrecht voor mens èn dier.
Wordt dit grondrecht geschaad door dieren in extreme mate te beteugelen in hun vrijheid om natuurlijk gedrag te vertonen, dan wordt het welzijn van het dier geschaad. Door de intense verveling en het gebrek aan ruimte om elkaar te ontlopen worden dieren agressief.
Klik hier om te lezen hoe met name varkens, kippen en koeien (kalveren) maar ook andere minder voor de hand liggende diersoorten tekort wordt gedaan.
Als overmatig producent van onverantwoorde bio-industrie-producten (70% wordt geëxporteerd) dwingt Nederland andere landen om zich te verlagen tot dezelfde immorele en dierwelzijnsbedreigende bedrijfsvoering in de intensieve veehouderij.
Onderwerpen
Ethiek en dierenwelzijn
Volksgezondheid
Wereldvoedselproductie
Woongenot
Landschap en soortenrijkdom
Mest(uitrijden)
Wat is er mis in de bio-industrie?
wat is er mis in de vis-industrie?

2. Volksgezondheid

Door overmatige gebruik van antibiotica in het bio-industrie-voer loopt de mensheid gevaar dat er resistente bacteriën ontstaan waartegen geen medicijnen bestand zijn. Ook kunnen er resten van diergeneesmiddelen in vlees achter blijven en worden er nog steeds (weliswaar illegaal) groeihormonen gebruikt in de vleesindustrie.
Inhalatie van endotoxines (fijnstof, die een verbinding is tussen stikstof dioxide NO2 en ammoniak) leidt tot een verminderde longfunctie, vooral bij varkenshouders (1 op 3 heeft last van hoesten en pijn op de borst) en hun varkens (11% heeft longontsteking). Ook mycotoxines kunnen giftig zijn en leiden tot gezondheidsklachten als chronische verkoudheid, benauwdheid, verstopte neus, geïrriteerde ogen, hoofdpijn enz..

3. Wereldvoedselproductie

Landbouwgronden in de derde wereld worden gebruikt voor voedselproductie voor dieren uit onze bio-industrie in plaats van voor de lokale bevolking. Lokale economieën raken verstoord. Door de sterke uitbreiding van de sojateelt (tbv veevoeder) zijn miljoenen boeren van hun land verdreven.
Om te kunnen overleven hebben velen land moeten ontginnen in waardevolle natuurgebieden.
Zo draagt de veevoederindustrie direct bij aan de verdwijning van o.a. tropisch regenwoud.
Landschapspijn

4. Woongenot

De stank uit de stallen en van uitgereden mest en het lawaai van (koel)machines in de bio-industrie vergallen het woongenot van omwonenden.
Door overbemesting met name in het vroege voorjaar als de gieropslag wordt uitgereden over het bouwland, hebben aanwonenden te maken met (soms ernstige) prikkeling van de luchtwegen.
De geurhinder door de landbouw is sinds 1994 afgenomen van 18 naar 11% als gevolg van vermindering van de veestapel en het onderwerken van mest. Het beleid heeft momenteel geen specifieke doelstelling voor geurhinder vanuit de landbouw vastgesteld, hoewel geurhinder lokaal wel als een probleem wordt ervaren. De doelstelling van maximaal 12% geurhinder in 2000 heeft betrekking op hinder door wegverkeer en industrie, waarbij landbouw onder industrie wordt gerekend (VROM, 1995).
Luchtwassers (filters op de luchtkokers van de stallen) zijn niet zaligmakend. Alle stank en fijnstof kan daar niet (permanent) mee worden tegengehouden, hoogstens 70-95% bij nieuwe, schone filters.
Koeienstallen zijn (om de warmte af te voeren) gewoon open van boven en aan de zijkant.
De ammoniak in de mest kan via de lucht of het grondwater bij gewassen in nabij gelegen (moes)tuinen de groei negatief beïnvloeden of vies laten smaken. Onderzoeksbureau CE in Delft heeft becijferd dat alleen al de kosten van de ammoniakuitstoot en het zuiveren van drinkwater jaarlijks ruim 1,2 miljard euro bedragen.
De wereldproductie van vlees is verantwoordelijk voor 18 procent van de broeikasgassen. Dat is meer dan het aandeel van (vlieg)verkeer en vervoer.
De landbouw stoot relatief het meeste stikstof uit

5. Landschap en soortenrijkdom

Grootindustriëlen verdringen kleine boeren. Door het ontstaan van monoculturen (bijvoorbeeld voergras en voermaïs), het uitrijden van zware metalen in de mest en overbemesten in het algemeen, verarmt de natuur en het landschap en vervuilt bodem- en grondwater.
Koeien worden steeds meer binnen gehouden voor een hogere productie en voor opvang van de mest. Voergras moet worden gemaaid, wat het in het voorjaar aan legsels, jonge vogels en hazen het leven kost.
We hebben indringende foto's en korte video's van de misstanden in de bio-industrie. Het aanzicht van het platteland wordt meer en meer bepaald door megastallen. Klik hier voor foto's.
Op deze pagina gaan we meer in detail in op wat er mis is in de bio-industrie en de vis-industrie.
Zouden de koeien zelf buiten lopen dan wordt de mest gelijkmatig en over veel langere periode in geringe hoeveelheden over het land verspreid en blijven de jonge dieren die zich schuilhouden in de wei in leven. Bovendien vormt er zich buiten geen ammoniak omdat een koe niet gelijktijdig poept en piest. De vermenging van mest en urine in de gierkelder onder een loopstal vormt ammoniak.
In stallen opgevangen mest wordt uitgereden en in veel grotere hoeveelheden dan het land kan verwerken. Dit komt in het milieu en grondwater terecht door uitspoeling. Omwonenden kunnen last krijgen van klachten als ernstige irritatie van de luchtwegen.
Mest mag al vanaf februari worden uitgereden op grasland via direct injecteren in de grond, zie onze site voor de uitrijregels.
Sinds uw bezoek aan onze website er 0 hectare Amazonewoud gekapt. Sinds 1 januari 2006 is dat 0 hectare. Het tropisch regenwoud wordt gekapt voor de productie van soja en weidegrond voor runderen.
Dit artikel is ook beschikbaar via printing on demand als onderdeel van een boek.

Op het weblog vindt u meer artikelen waarin we de nadelen van de intensieve veehouderij belichten.

logoDe Nederlandse veestapel wordt voor het leeuwendeel gehouden voor de export. De omvang en uitstoot daarvan schaadt ondermeer het landschap, de natuur, het milieu, het klimaat en het dierenwelzijn. De nadelen worden afgewenteld op u als belastingbetaler. Een dier is geen ding maar een wezen dat recht heeft op de kwaliteit van een natuurlijke manier van leven.

Wanneer u ons wilt steunen, leest u hier hoe u dat kunt doen.

Stichting Animal Freedom.
Auteur .

Onze hoofdartikelen in boek, in een overzicht of op een aparte mobielvriendelijke site.

Naar onze reactie op de actualiteit op Facebook.

Privacy verklaring.

pijl omhoog