Homepage
Polski-English-Nederlands-Español-Português-Deutsch

Poszanowanie praw zwierząt musi być wynagradzane finansowo

Spoeczestwo, w ktrym yjemy, nie nagradza odpowiedzialnych zachowa (w stosunku do zwierzt). Odpowiedzialne zachowanie oznacza, e osoba dobrowolnie usiuje zrobi wszystko co w jej/jego mocy, naraajc si nawet na ryzyko, by zapobiec lub znalec rozwizanie zaistniaych problemw zwierzt. Faktem jest, i zbyt atwo przychodzi nam uznawanie spraw za mao istotne i odrzucanie naszej odpowiedzialnoci w przypadku nagannego postpowania. Chcielibymy, aby rolnicy odrzucili komercyjne podejcie do gospodarstw produkcyjnychi optowali za trzymaniem zwierzt w bardziej godnych warunkach. Hodowcy winni by nagradzani finansowo za balansowanie rozmnaania zwierzt poprzez zaopatrzanie jedynie na yczenie (wiarygodnych) klientw. Osoby opowiadajce si za poszanowaniem zwierzt powinny by nagradzane, a nie paci za to. Najlepszym rozwizaniem byoby naoenie wysokich podatkw na zarzdy gospodarstw, ktre wykorzystuj zwierzta, jednoczenie stymulujc powstawanie farm ekologicznych poprzez zmniejszanie ich opodatkowania. Byby to opacalny sposb na pobudzenie pozytywnych zachowa. W naszym odczuciu, najwaniejszym jest pooenie kresu importowi i eksportowi zwierzt oraz produktw pochodzenia zwierzcego. Najlepszym rozwizaniem dla naszego kraju byoby przejcie na rolnictwo ekologiczne i skupienie si na rynku wewntrznym, by atwiej oprze si pokusie nadprodukcji.

logoAnimal Freedom Foundation.

Autor .

Wróć na górę