Homepage
Nederlands

De idiote Flora- en Faunawet

Vogelvrij geringd

In het voorjaar van 2005 hebben we in West-Twente een broedgeval gehad van de Grauwe Klauwier. Toen het legsel compleet was, waren beide oude vogels ineens verdwenen. Na controle van de nestplaats, bleek het nest te zijn uitgehaald. De vegetatie rond de braamstruik was geheel platgetrapt en de eieren waren verdwenen. Het broedgeval was dus duidelijk door menselijk ingrijpen verstoord. Ook valt het op dat onze Bosuilen-kasten soms leeg zijn voordat de jongen konden uitvliegen. We geven dan vaak de Steenmarter de schuld, maar het is de vraag of dit terecht is. Naar mijn mening worden deze verstoringen uitgelokt door een volkomen idiote bepaling in de nieuwe Flora- en Faunawet waarin alle vogelsoorten vogelvrij worden verklaard als ze voorzien zijn van een gesloten voetring. Wat is nu eenvoudiger voor een vogelvanger dan de nesten van wilde vogels uit te halen en de eieren onder een kanarie of in de broedmachine uit te broeden. Ook jonge vogels worden in het nest van een voetring voorzien en voor het uitvliegen uit het nest genomen. Als oud Controleur Vogelwet 1936 en Controleur Flora en Fauna van de AID kom ik nog regelmatig in het veld. Ik tref daar mij bekende voliërehouders aan die de gedragingen van Goudvinken, Geelgorzen e.d. volgen en struiken op nesten doorzoeken. Ook hebben we bij onze nestkastkontroles in de nesten van Bonte Vliegenvangers kleine nestjongen met gesloten voetringen aangetroffen. De eigenaar van de ringen verklaarde de ringen al enige tijd te missen en was blij te weten waar ze gebleven waren. De AID heeft ook ringen aangetroffen geschikt voor Uilen en compleet met bijbehorende Cites-papieren terwijl er geen uilen in het bezit van de eigenaar waren. Hij moest de jongen dus nog uit het nest halen. Een controle in het veld is er niet meer. Controleurs Vogelwet bestaan niet meer, de reguliere politie komt niet in het veld en de veldpolitie is opgeheven. In Twente komt nog slechts één professionele AID-er terwijl de opsporingsambtenaren (BOA's) van de natuurbeschermingsorganisaties vrijwel geheel door PR- en administratieve werkzaamheden in beslag worden genomen. De z.g. "vogelliefhebbers" hebben dus vrij spel hetgeen resulteert in een bloeiende handel in wildzang. Een kwartiertje op internet zoeken (o.a. marktplaats.nl) leverde de aanbieding van de volgende vijftig (vroeger nog volledig beschermde) soorten op: Buizerd, Torenvalk, Oehoe, Bosuil, Kerkuil, Steenuil, IJsvogel, Zomertortel, Steltkluut, Merel, Zanglijster, Grote Lijster, Kramsvogel, Koperwiek, Siberische Lijster, Nachtegaal, Roodborst, Heggemus, Blauwborst, Zwarte Roodstaart, Gekraagde Roodstaart, Roodborsttapuit, Tuinfluiter, Zwartkop, Grasmus, Bonte Vliegenvanger, Baardman, Staartmees, Boompieper, Veldleeuwerik, Witte Kwikstaart, Pestvogel, Huismus, Ringmus, Vink, Keep, Appelvink, Goudvink, Putter, Kneu, Sijs, Barmsijs, Groenling, Europese Kanarie, Kruisbek, Grote Kruisbek, Roodmus, Spreeuw, Geelgors en Rietgors. (Rode-lijst soorten zijn vetgedrukt weergegeven). Hierbij heb ik slechts ca. een kwart van alle aanbiedingen bekeken. Het is nog maar het topje van de ijsberg want de vogellieden kennen elkaar en onderling zal er een lucratieve handel bestaan, waarschijnlijk ook met het buitenland want grenscontroles bestaan niet meer. Ter illustratie: een Kerkuil kost tussen 75 en 100 euro, en een koppel Baardmannetjes gaat weg voor € 175. Hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat deze bepaling in de wet is opgenomen? Hebben onze natuur- en vogelbeschermingsorganisaties zitten slapen toen deze wet achter de schrijftafels tot stand is gekomen? Zelfs al zou de bepaling vandaag nog worden geschrapt, dan nog zitten we jarenlang met de problemen. Alle wildzang is dan natuurlijk z.g. afkomstig van reeds in gevangenschap verblijvende vogels. We hebben dit probleem in het verleden met de Goudvink meegemaakt toen een ondeskundige rechter deze soort tot het pluimvee rekende. Het is zeer naïef om te denken dat met deze "ringregeling" het vangen van vogels en het uithalen van nesten zou ophouden. Het tegendeel is waar, nu er een mogelijkheid bestaat wilde vogels te houden, nemen deze illegale activiteiten juist toe. De Vogelwet 1936 kende slechts enkele vogelsoorten die in de voliëre mochten worden gehouden, de z.g. "kooivogels". Alle handelingen met de overige soorten waren verboden. Wat betekent deze nieuwe Flora-en Faunawet een verslechtering in de bescherming van onze vogels (waaronder ook alle rode-lijst soorten). Ik maak me als natuur- en vogelbeschermer zorgen om deze toestand en ik zie vooralsnog geen goede oplossing. Wie het weet mag het zeggen.
Auteur .

logoEr is in de wereld meer verborgen dierenleed dan de laatste minuut van een dierenleven bij de slacht. Een dier lijdt ook aan verveling in een dichte stal.

Wanneer u Stichting Animal Freedom wilt steunen, leest u hier hoe u dat kunt doen.

Stichting Animal Freedom.
Auteur .

Onze hoofdartikelen in boek, in een overzicht of op een aparte mobielvriendelijke site.

Naar onze reactie op de actualiteit op Facebook.

pijl omhoog