Voorpagina.
Hoofdmenu.
Veel gestelde vragen.
De gevolgen van sportvissen…
…voor de dieren;
…voor het milieu.
Foto's van dierenleed.
I.s.m. stichting Waterpartijen / mens en dier.

Van vissen moet je geen wedstrijd voor kinderen maken

Tegen viscompetitie, vóór respect voor vissen

Voor kinderen

Sommige kinderen vinden hengelen leuk. Maar vissen willen net als mensen niet een haak in hun mond en in hun eten. Dat doet pijn en dat voelen ze. Wij vinden dat wanneer je hengelt je geen respect toont voor vissen. Respect betekent dat je ze gewoon met rust laat. tekenfilmOnderwaterfotograaf Dos Winkel strijdt al jaren voor meer bekendheid met hetgeen zich onder de oppervlakte bevindt - en dus letterlijk niet gezien wordt! - van tweederde van onze planeet. Niet alleen zijn veel soorten vis al uitgestorven, een veel groter aantal wordt zo overbevist dat visserijexperts nu al durven te beweren dat, wanneer we niets doen, over 15 jaar alle oceanen zijn leeggevist.

Voor volwassenen

Hoewel bijna niemand er bij stilstaat is de hengelsport eigenlijk in strijd met de Gezondheids- en WelzijnsWet voor Dieren (tegenwoordig heet deze de Wet Dieren). Het eerste lid van artikel 36 van de GWWD van 1992 luidt namelijk. "Het is verboden om zonder redelijk doel, of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van een dier te benadelen". Niemand kan op redelijke gronden volhouden dat recreatie, waarbij vissen aan een haak uit het water worden gehaald, een redelijk belang is van de mens, waarvoor het belang van vissen zouden mogen wijken. Mensen hebben recht op ontspanning maar het aantal diervriendelijke mogelijkheden is eindeloos.
Vissen kennen net als andere gewervelde dieren pijn, angst en stress. Dat stelt onder anderen de Raad voor Dierenaangelegenheden van het ministerie van LNV in zijn advies 'Criteria voor dodingmethoden voor paling en meerval'. Weliswaar is het geen doel van de meeste sportvissers om de gevangen vis schade te berokkenen of te doden, maar door de handeling van het aan de haak slaan wordt aan vissen lichamelijke schade, pijn en stress aangedaan en dat maakt deze "sport" wijze van visbehandeling in feite een vorm van mishandeling. Vissers kunnen proberen de gevolgen van hun handelen te bagatelliseren door te stellen dat zij de vis respectvol behandelen, terwijl beschadigingen zoveel mogelijk worden vermeden en dat zij de vis levend terug zetten. Deze vissers gaan er dan aan voorbij dat hun handelingen kunnen worden vermeden en onder geen enkele redelijke definitie van respect vallen. Respecteren betekent "iets met eerbied behandelen, geen geweld aandoen en onbeschadigd of in zijn waarde laten" (bron: Van Dale's Groot Woordenboek der Nederlandse Taal) oftewel: op gepaste afstand blijven en niet zonder redelijk doel pijn of letsel veroorzaken”. Dit is onverenigbaar met het aan de haak slaan van een vis en kan alleen door de vis met rust en in het water te laten. Er gaat van de hengelsport een dieronvriendelijke boodschap uit naar kinderen. Door kinderen aan te zetten tot hengelen breng je ze geen respect bij voor de natuur, zoals sportvissers beweren, maar geef je hen de boodschap mee dat ze dieren naar eigen goeddunken mogen gebruiken voor vermaak en sport. Helemaal uit den boze en zonder redelijk belang voor mens en dier zijn hengelsportwedstrijden, zeker voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Deze wedstrijden hebben helemaal niets meer te maken met ontspanning en er is veel prijzengeld mee gemoeid. Dieren gebruiken als object voor vermaak en sport is een menselijke gewoonte die een beschaving op een gegeven moment zou moeten overstijgen. Er zijn inmiddels genoeg mogelijkheden om in en van de natuur te genieten op een wijze die geen schade en kwetsuren aan levende wezens oplevert, maar die wel ontspannend is. Wij als organisaties, die opkomen voor de belangen en rechten van het dier, maken tegen een (school-)viscompetitie ernstig bezwaar, zie ook onze antwoorden op veel gestelde vragen. Via links wordt informatie gegeven over de schadelijke kanten aan de hengelsport. Uit een NIPO enquête blijkt dat driekwart van de Nederlanders bezwaren tegen de hengelsport heeft. Respect voor de natuur betekent respect voor al wat leeft. De samenwerkende organisaties vinden dat kinderen van volwassenen de boodschap moeten krijgen dat zij ook vissen moeten respecteren en dus met rust moeten laten. Sportvissen zorgt voor dierenleed wanneer mensen dieren verwonden en stress berokkenen. Het vissen verstoort en beschadigt hun biotoop (leefomgeving). Zelfs de meest ervaren visser bezorgt een vis pijn en stress als deze aan de haak wordt geslagen. Bij kinderen is de ellende voor de vis door onwetendheid en daardoor onkunde meestal nog veel erger. Niet alleen vissen, maar ook (water)vogels, (wilde) zoogdieren en dieren in en rond de wei en het water ondervinden veel last van de gevolgen van de hengel"sport". Eén voorbeeld is dat zij door rond slingerende en losse vislijnen verstrikt raken, waardoor zij een langzame en pijnvolle dood kunnen sterven doordat ze verhongeren of doordat lichaamsdelen worden afgekneld. Zie de foto's via het linkermenu.