Homepage
Nederlands-English-EspaƱol

Is vrijheidsberoving erger dan doden?

De nadruk op de centrale rol van vrijheid zou de indruk kunnen wekken dat wij vinden dat het slachten van het dier ten behoeve van consumptie minder erg is dan vrijheidsberoving tijdens het opgroeien. Het doden van dieren kan men zien als de meest extreme vorm van vrijheidsberoving. Het enige verschil ligt in de onomkeerbaarheid. Doden is het in korte tijd, definitief beƫindigen van al iemands keuzemogelijkheden. Als een mens met voorbedachte rade een ander mens doodt, kan deze een vrijheidsstraf krijgen, die vrijwel even lang is als wanneer hij een ander lange tijd zou hebben gegijzeld (maximaal 15 jaar tegenover 20 jaar). Er zijn omstandigheden waarin het doden van mensen wordt toegestaan: bij noodweer-exces (iemand bedreigt jouw leven), in het geval van abortus en euthanasie. Inperking van vrijheid is alleen geoorloofd als strafmaatregel of als bescherming van de vrijheid van anderen. Alleen de overheid mag deze taak uitvoeren. Als je ervan uitgaat dat je dieren mag eten, geeft het je echter nog niet het recht om de vrijheid van het dier bij leven in extreme mate in te beperken. Ook het doden van gezonde dieren bij MKZ of Varkenspest wordt door een meerderheid afgewezen, zie ook de nota van Kon. Med. Maatschappij voor Diergeneeskunde uit 2000.
Op onze video-directory is het doden van een 6 maand oud kalf te zien. Wie uit de laatste seconden van dit kalf kan aflezen of het weet wat het te wachten staat, mag het zeggen. Op de video's is ook het leven van het kalf te zien, nu nog individueel gehuisvest, straks in kleine groepen. Is jouw voedsel dit leven waard?

Soort versus individu

We moeten werk maken van de Ecologische HoofdStructuur zodat dieren een eigen gebied hebben, waar ze rust en vrijheid kunnen vinden. Rechten van de soort gaan boven die van het individu (als een plantensoort dreigt uit te sterven mag je mensen verbieden het plantenleven te verstoren). In schema: Volgens het volgende schema geldt dat genetische manipulatie van planten toegestaan is, mits de gevolgen daarvan volledig bekend zijn. Genetische manipulatie van en proeven op dieren die hun mogelijkheden tot natuurlijk gedrag beperkt zou verboden moeten worden.
doden mag .. natuurlijk gedrag beperken mag .. hebben … rechten?
wel niet wel niet wel niet
individu plant dier mens plant mens dier mens dier plant
soort plant mens dier plant mens dier mens dier plant
Laat een jager "schieten" met een fototoestel, dat is net zo sportief en spannend en dat is pas echt vrijheid in ere houden en respecteren! Zie ook de drogredenen voor argumenten tegen de plezierjacht. Meer over ethiek en veehouderij en voedsel op onze ethische barometer.

Is plezierjacht natuurlijk?

humorHet jagen van dieren voor het plezier is onnatuurlijk, omdat het in de natuur vrijwel ongehoord is dat het ene wezen het andere wezen voor plezier doodt. Vrijwel altijd gebeurt dit in de natuur in het kader van de voedselkringloop. In die zin is het jachtinstinct van de "sportieve" jager tegennatuurlijk en liefdeloos. Wanneer er in ons land minder gejaagd zou worden, dan zouden veel dieren zich ook meer laten zien.

Roofvogelvervolging

Wat zeker liefdeloos is, is het vergiftigen van roofvogels. Hoe kun je zoiets herkennen? Rob G. Bijlsma & Hugh Jansman leggen het uit in Dier & Milieu.
Er zijn veel weblogs over de plezierjacht (en over jagers, jagen en jacht).

logoWe willen bevorderen dat (ook in andere landen) het bewustzijn groeit dat vrijheid -net als voor ons- van belang is voor een dier. Een dier is geen ding maar een wezen dat recht heeft op de kwaliteit van een natuurlijke manier van leven.

Wanneer u Stichting Animal Freedom wilt steunen, leest u hier hoe u dat kunt doen.

Stichting Animal Freedom.
Auteur .

Onze hoofdartikelen in boek, in een overzicht of op een aparte mobielvriendelijke site.

Naar onze reactie op de actualiteit op Facebook.

pijl omhoog