Homepage
Nederlands-English

De ziel als verbinding tussen God, mens en dier

Wat heeft een spirituele levenshouding met dieren of God te maken?

De meeste mensen bedoelen het goed, tenzij ze ooit gekwetst zijn èn zich niet bewust zijn van hoe hun pijn uitwerkt op hun gedrag. Mensen die zich in hoge mate bewust (willen) zijn van de juiste omgang met hun ervaringen in hun leven, streven naar eigen geluk èn dat van anderen en een uitbannen van eigen èn andermans leed. Dit is een waarlijk spirituele levenshouding. In de uitwerking van spiritualiteit staan vrijheid en liefde centraal. Mensen maken in hun leven(s) keuzes om dit op het voor hen hoogste bewustzijnsniveau te kunnen ervaren. Het maakt op de weg daar naartoe niet zoveel uit of je nu wel of niet in God gelooft en ook niet zoveel welke God je aanhangt. Boeddha, bijvoorbeeld, onderwees acht stappen naar verlichting. Dit is het hoogste bewustzijnsniveau, een toestand die geheel buiten tegenstellingen staat, van liefde vol is en alle wezens ten goede komt. De weg naar verlichting wordt het achtvoudige pad genoemd: juist(e) inzicht, mentaliteit, spreken, handelen, arbeiden, inspanning, zorgvuldigheid en contemplatie. "Juist handelen" en "juist arbeiden" hebben te maken met de gevolgen van ons handelen voor dieren. Sommige mensen zijn in staat zelf de pijn te voelen die dieren wordt aangedaan in de bio-industrie of andere situaties waarin dieren lijden onder het gedrag van de mens, anderen voelen daar niets bij. Dit zegt nog niets over de kwaliteit van hun bewustzijn. Alle mensen kunnen via hun kennis en ervaring weten en voelen wat een dier doormaakt tijdens een leven in de intensieve veehouderij. Wij zouden altijd moeten beseffen welke gevolgen onze levensstijl heeft voor dieren en zouden daar onze verantwoordelijkheid voor moeten nemen. Iemand die geld wil verdienen of wil besparen door producten te houden of te verhandelen van dieren die geen natuurlijk leven hebben gehad, die bewandelt niet bovengenoemde "juiste" (levens)paden zoals het Boeddhisme ons die aanraadt en die getuigt in meer algemene zin ook niet van een werkelijk spirituele levenswijze. (Klik hier voor een glossarium van woorden gebruikt in de spirituele wereld).

God gepresenteerd als boeman, is een fabel

In dit korte artikeltje, dat geïnspireerd is door de boeken van Neale Donald Walsch (nr 1: Een ongewoon gesprek met God), wordt de relatie tussen mens en dier gelegd via de ziel. Het gaat ons niet om het geloof, het gaat ons erom dat mensen hun geweten ten aanzien van dieren volgen. Walsch presenteert een beeld van God waarbij hij allerlei ongeloofwaardige aspecten aan religie (duivel, straf, oordeel, hel enz.) als 10 illusies overboord heeft gegooid. Walsch spreekt (in boek 5) over de illusie (illusionaire gedachte) dat:
  1. God een agenda heeft (er Behoeftigheid bestaat).
  2. De uitslag van dit leven twijfelachtig is (er Mislukking bestaat).
  3. Je van God afgescheiden bent (er Verdeeldheid bestaat).
  4. Er niet genoeg is (er Ontoereikendheid bestaat).
  5. Er iets is wat je moet doen (er Vereisten bestaan).
  6. Je wordt gestraft als je niet doet wat je moet doen (er Oordeel bestaat).
  7. Die straf eeuwige verdoemenis is (er Veroordeling bestaat).
  8. Liefde dan ook voorwaardelijk is (er Voorwaardelijkheid bestaat).
  9. Kennis van en voldoen aan de voorwaarden jou superieur maakt (er Superioriteit bestaat).
  10. Je niet weet dat dit illusies zijn (er Onwetendheid bestaat).
yin en yangDeze illusies, niet weersproken maar verspreid door de diverse religies in de wereld, scheiden de mens van God. Het is niet aantrekkelijk om kennis te maken met een aldus beschreven God. Het gaat er om onthecht (als het ware ge-des-illusio-neerd) te raken van de materiële wereld en te ontwaken in de spirituele wereld. Het is aan de mens zelf om uit te maken of hij in zijn keuzes wel voldoende rekening houdt met dieren. Hij zou zich ook moeten afvragen of het eten van dieren wel past bij de verbondenheid met dieren die hij heeft.
Of mensen nu wel of niet geloven in God, belangrijk is dat mensen zich realiseren dat de wezenlijke boodschap van religie en onze wetgeving verwoord ligt in het adagium van de Franse Revolutie: vrijheid, gelijkheid en broederschap (naastenliefde of compassie). De Wereldraad van Kerken schrijft in een rapport over de omgang met dieren dat "het leven in al zijn vormen schreeuwt om bevrijding, om vrijheid". Steeds meer mensen vinden dat dieren horen binnen de menselijke morele kring. Om deze opvatting te onderstrepen vatten we hieronder samen wat Walsch schrijft over de ziel van mensen en dieren. Ook predikant Hans Bouma verwijst naar het scheppingsverhaal in het boek Genesis, het eerste boek van de bijbel, waarin bij herhaling geschreven staat dat God de dieren schiep "naar hun aard". "Dit eigen-soortige, eigen-aardige van de dieren mag hen niet worden afgenomen door hen op te sluiten in omstandigheden die "on-dierlijk" en "on-aardig" zijn". De tekst hieronder is bondig geschreven. Degenen die een uitgebreidere uitleg van de begrippen willen, worden verwezen naar de boeken van Walsch. In relatie tot zaken die dieren aangaan, is het volgens Walsch belangrijk dat mensen diervriendelijk zijn en vervolgens diervriendelijk handelen. De ziel, als een soort collectief bewustzijn (Gods in-formatie), legt deze ervaringen van mensen vast.

De ziel

Onderstaande is een citaat uit een boek van Neale Donald Walsch. Lees voor God desgewenst natuur, hogere macht, Dao, het leven etc..
De ziel vormt de essentie van het leven, is onsterfelijk en omvat je sterfelijke lichaam en bewustzijn. De ziel van God omvat het universum. Alle zielen van mensen en dieren zijn via God met elkaar verbonden, onbegrensd en deel van God. God is vrijheid en liefde (oordeelt niet) en zonder beperking in ruimte en tijd. De intermenselijke en fysieke vrijheid van een persoon is begrensd, terwijl zijn of haar metafysische ziel grenzenloos is. Vrijheid is niet het doel van de ziel, maar haar wezenlijke natuur. Vrijheid is en wordt niet zozeer verleend. Het gaat erom hoe de mens met zijn en andermans vrijheid omgaat. God heeft daarbij geen oordeel over goed en slecht omdat hij de mens vrije wil heeft gegeven. Daaraan verbonden is verantwoordelijkheid voor zichzelf en anderen. God grijpt (ook bij vreselijke gebeurtenissen) niet in, tenzij de mens daarom vraagt, maar God kan niet exclusief worden geclaimd. Omdat God simpele opdrachten heeft gegeven als: "doe niet anderen aan wat jij niet wilt dat anderen jou aandoen" en "wie goed doet, goed ontmoet" is het voor de mens slechts zaak om dit en de Goddelijke afkomst te blijven "her-inneren". Een goed functionerend geweten betekent dat jezelf herinnert aan wat je eigenlijk al weet over wat je wel of niet moet doen. Het eten van vlees en producten van dieren die niet in vrijheid een natuurlijk leven hebben gehad, is niet in overeenstemming met deze opdrachten. Mensen die het toch doen moeten rekening houden met negatieve gevolgen voor de eigen vrijheid, bijvoorbeeld via schade aan de eigen gezondheid. God heeft zielen geschapen om Zichzelf te zijn en te ervaren. Een ziel heeft het leven nodig om zich te evolueren. Zielen zoeken naar (lichamelijke en geestelijke) ervaringen. Zielen zoeken via de evolutie van dier naar mens en van mens naar mens naar steeds hogere (bewustzijns)ervaring, waarbij de volmaakte eenheid met God beleven (Nirwana) de hoogste ervaring is. In die beleving van eenheid in verscheidenheid ervaart de mens zijn verbondenheid met al het levende. Intuïtie maakt de verbinding tussen de menselijke geest en het Hogere en zetelt in de ziel. Het verstand analyseert en onthoudt, het lichaam ondergaat en voelt, de ziel observeert en weet.
Tot zover Neale Donald Walsch.
In vervolg op Gesprekken met God begon Walsch aan een nieuwe trilogie, waarvan Storm voor de stilte het eerste deel is. Het nieuwe culturele verhaal van de mensheid is volgens hem een verschuiving van een dyade realiteit naar een triade realiteit, die onze gehele ervaring zal veranderen. Hij beschrijft drie stappen op weg naar de ziel. De laatste stap is simpelweg het bewustzijn vergroten. We worden ons bewust van de aanwezigheid van God in de persoon van onze eigen ziel. Je voelt je bewustzijn vergroten in de stilte, in de eenheid en in de ervaring van je ziel. Walsch roept op het verlangen te ontwikkelen om iets te zijn, ongeacht wat die staat van zijn inhoudt. Zijnheid produceert bewustzijn. Bewustzijn produceert perspectief. Perspectief produceert perceptie. Perceptie produceert ervaring. Iemands hele leven verandert met het bewandelen van het pad van de ziel. Veel mensen ervaren de wijsheid van hun ziel in de vrije natuur, daar waar dieren vrij leven.
Lees op het weblog meer over spiritualiteit.

logoEr is in de wereld meer verborgen dierenleed dan de laatste minuut van een dierenleven bij de slacht. Een dier lijdt ook aan verveling in een dichte stal.

Wanneer u Stichting Animal Freedom wilt steunen, leest u hier hoe u dat kunt doen.

Stichting Animal Freedom.
Auteur .

Onze hoofdartikelen in boek, in een overzicht of op een aparte mobielvriendelijke site.

Naar onze reactie op de actualiteit op Facebook.

pijl omhoog