Homepage
Nederlands-English-Español

De statuten van de stichting Animal Freedom

De Stichting Animal Freedom is opgericht op 2 oktober 2003. We citeren de meest relevante artikelen uit de statuten. De volledige statuten zijn op te vragen bij de Kamer van Koophandel in Groningen (KvK nr 02081807).

De Stichting heeft ten doel

Artikel 2

 1. het misbruik van dieren te bestrijden en te voorkomen door het stimuleren van diervriendelijke, ecologisch verantwoorde en kleinschalige alternatieven voor de productie en consumptie van vis, vlees en zuivel;
 2. het bevorderen van de juridische en publieke erkenning van de vrijheid om zich natuurlijk te kunnen gedragen als basis voor dierenrechten. Het middel daartoe is het informeren en opiniëren van het publiek over de levensomstandigheden van dieren en over aspecten van dierenrechten.
Ter bereiking van dit doel is de stichting bevoegd:
 • een of meer websites waarop de naam van de stichting voorkomt te ondersteunen in het beheer;
 • sponsorgelden en andere fondsen te verwerven;
 • alle andere legale handelingen te verrichten welke ter bereiking van het doel van de stichting noodzakelijk of nuttig mochten zijn.

Artikel 3

 1. Elk handelen welk commercieel risico voor de stichting meebrengt is van het doel van de stichting uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Het doel van de stichting is niet gericht op het maken van winst. Sponsorgelden worden verworven uit commerciële activiteiten, wetenschappelijk onderzoek, subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten.
 3. De website Animal Freedom is de spreekbuis van de stichting en van anderen die de doelstellingen van de stichting onderschrijven. Het stichtingsbestuur is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website Animal Freedom. De website mag geen schade toebrengen aan de stichting. De stichting stemt aan het einde van het boekjaar af of de inhoud van de website voldoende in overeenstemming is (geweest) met de doelstellingen van de stichting. Indien dat het geval is wordt ondersteuning van het beheer voortgezet.

Bestuur

Artikel 4

 1. Het bestuur van de stichting bestaat uit natuurlijke personen en omvat tenminste drie leden en wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd. Het aantal leden wordt met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.
 2. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door een persoon worden vervuld.
 3. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s).
 4. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook een of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur.
 5. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie en voor de stichting gemaakte kosten.
 6. Het bestuur is bevoegd commissies in te stellen en onder verantwoordelijkheid van het bestuur taken uit te voeren. De kosten van de commissies komen voor rekening van de stichting. Het bestuur beslist over taak en omvang van de desbetreffende commissie(s).

logoEr is in de wereld meer verborgen dierenleed dan de laatste minuut van een dierenleven bij de slacht. Een dier lijdt ook aan verveling in een dichte stal.

Wanneer u Stichting Animal Freedom wilt steunen, leest u hier hoe u dat kunt doen.

Stichting Animal Freedom.
Auteur .

Onze hoofdartikelen in boek, in een overzicht of op een aparte mobielvriendelijke site.

Naar onze reactie op de actualiteit op Facebook.

pijl omhoog