Homepage
Nederlands-English-Español-Português-Deutsch-Français

Doelen die Animal Freedom nastreeft

Wat zijn onze doelen?

Animal Freedom zet zich op legale wijze in voor de volgende doelen.
 • Het opnemen in de grondwet van het recht voor dieren op vrijheid.
 • Het opbouwen van de ecologische landbouw en de Ecologische HoofdStructuur.
 • Het afbouwen van de intensieve veehouderij (bio-industrie) en de bontfokkerij.
 • Het beperken van de im- en export van dier(product)en afkomstig uit de bio-industrie, met name varkens- en pluimveeproducten en het stimuleren van een regionale, ecologisch verantwoorde opzet van de veehouderij.
 • Het verplichten van de veehouderij om zo veel mogelijk hun dieren de mogelijkheid te geven tot het vertonen van natuurlijk gedrag.
 • Het gelijktijdig verlagen van de belasting en het stoppen van subsidiëren van de veehouderij en het verhogen van de vlees- en zuivelprijzen tot het niveau waarin alle aspecten zijn doorberekend.
 • Het verbieden van de plezierjacht.
 • Het verbieden van de invoer en de handel van in het wild gevangen exotische (huis)dieren.
 • Het stimuleren van diervriendelijke, ecologisch verantwoorde en kleinschalige alternatieven voor de vlees- en zuivelconsumptie.
 • Het vervangen van experimenteel medisch onderzoek (op dieren) door klinisch onderzoek (op mensen).
 • Aanpassing van de wet die dierproeven verplicht stelt bij het op de markt brengen van nieuwe medicijnen.

Toelichting

Uitgangspunten: dieren hebben grondrechten, de export en bijbehorende buitenprotionele overproductie is de steunbeer onder de bio-industrie. De subsidie van de intensieve veehouderij is niet democratisch en staat een positieve verandering in de weg. Het eerste doel wordt uitgebreid toegelicht in het opinie-artikel over vrijheid als grondrecht voor dieren. Ook de achtergrond van de andere doelen wordt in de opinie-artikelen uitgelegd.

Omdat het onmogelijk is om exact te weten wat goed is voor een dier, wordt er op Animal Freedom voor gepleit om voor dieren de omstandigheden te maximaliseren waaronder zij dit zelf kunnen uitzoeken. Dit betekent concreet dat de mens zoveel mogelijk dieren op een natuurlijke manier in een natuurlijke omgeving vrij laat leven. Op deze manier betekent zorg voor dieren: vrijwaring van de negatieve gevolgen van het menselijk ingrijpen in de natuur. Ook betekent dit dat de mens zichzelf en andere mensen grenzen moet opleggen, zodat het dier geen slachtoffer wordt van geldzucht en onverschilligheid.

Dieren moeten zo min mogelijk in een afhankelijke positie worden gebracht. Animal Freedom pleit voor het grondwettelijk regelen van vrijheid voor dieren om juridisch te kunnen toetsen of mensen correct omgaan met dieren. Animal Freedom pleit er voor dat de samenleving via de politiek (analoog aan "trek de groene grens") besluit om bepaalde dieronvriendelijke bedrijfstakken in te krimpen of af te bouwen en zeker niet met (verkapte) subsidies te steunen. Animal Freedom ondersteunt alle organisaties die deze doelen ook op een legale manier proberen te bereiken.

Wij denken dat de bio-industrie kan worden gestopt door de export van vlees en zuivel af te bouwen en geen (Europese) subsidie meer te geven aan de veehouderij. In ruil daarvoor kunnen de belastingen worden verlaagd en moeten de vleesprijzen worden verhoogd, zodanig dat biologische en diervriendelijke producenten een goed inkomen hebben.

Het halen van doelen

De doelen die wij ons stellen zijn lange termijn doelen. Die kunnen alleen bereikt worden door oog te hebben voor alle kleine stapjes in de goede richting. Veel artikelen op deze site gaan daarom over bewustwording. Mede daarom proberen we dagelijks voeling te houden met wat er leeft onder onze bezoekers. We dragen een mening aan, maar dringen niemand wat op. De bezoekersstroom wordt anoniem via Google gevolgd en gekeken wordt of sleutelartikelen worden gelezen in wat voor taal dan ook. Dat zo dagelijks rond 200 van onze doelen worden gehaald, motiveert ons om het oog en vertrouwen te houden op een diervriendelijker toekomst.
Wij zien in de voortgang van de menselijke ontwikkeling steeds minder gerichtheid op het gebruik van dieren, maar meer op het mogelijk maken dat dieren zich zoveel mogelijk natuurlijk kunnen gedragen.
Hoe staat u tegenover het gebruik van dieren? Doe onze test. Zie ook de redenen waarom Animal Freedom is opgericht en de doelen van de Stichting Animal Freedom, zoals vastgelegd in haar statuten. Klik hier om te lezen hoe u de Stichting Animal Freedom kunt steunen. Klik hier voor een donatie. We zijn dagelijks actief op Facebook. Is het een idee om samen met ons een advertentiecampagne te op Facebook om een doel onder de aandacht te brengen dat u belangrijk vindt? U kunt de inrichting van de campagne aan ons overlaten en geld overmaken onder vermelding van het doel of de pagina, die u wilt helpen promoten. U kunt ons ook gelijktijdig met uw donatie mailen over uw wensen over afbeelding, tekst, doelpagina (link/URL) en doelgroep. Wat het naast attentiewaarde en lezers oplevert is dat Facebookbezoekers gaan reageren en wij voorlichting kunnen geven.

logoEr is in de wereld meer verborgen dierenleed dan de laatste minuut van een dierenleven bij de slacht. Een dier lijdt ook aan verveling in een dichte stal. Een dier heeft recht op een natuurlijk en vrij leven.

Wanneer u Stichting Animal Freedom wilt steunen, leest u hier hoe u dat kunt doen.

Stichting Animal Freedom.
Auteur .

Onze hoofdartikelen in boek, in een overzicht of op een aparte mobielvriendelijke site.

Naar onze reactie op de actualiteit op Facebook.

pijl omhoog